Stop 5G România

Rulează videoul

Operabilitatea tehnologiei 5G încalcă DREPTURILE OMULUI (CEDO)

Convenția Europeană pentru Drepturile Omului (CEDO).

Convenția a fost încorporată direct în dreptul român prin adoptarea legiilor interne nr. 30 din 18 mai 1994, nr. 7 din 9 ianuarie 2003, nr. 39 din 17 martie 2005,  nr. 103 din 24 aprilie 2006 invocate de noi in prezenta.

De exemplu, in jurisprudența Curții Supreme daneze este stabilită astfel încât alte reguli pot fi „interpretate în lumina” convenției și a jurisprudenței sale.

Este un principiu general de interpretare în utilizarea articolelor din convenție că acestea trebuie interpretate astfel încât drepturile conținute de acestea să fie practice și eficace, cf. de exemplu , hotărârea Marii Camere din 27 Septembrie 1995 , în cazul McCann versus Regatul Unit, paragraful 146:

„146. Abordarea Curții privind interpretarea articolului 2 (art. 2) trebuie să fie ghidată de faptul că obiectul și scopul convenției ca instrument de protecție al drepturilor ființelor umane cere ca dispozițiile sale să fie interpretate și aplicate astfel încât să facă garanțiile sale practice și efective (a se vedea, printre altele, Hotărârea Soering împotriva Marii Britanii din 7 iulie 1989, seria A nr. 161, p. 34, paragraful 87 și Loizidou împotriva Turciei (obiecții preliminare) Hotărârea din 23 martie 1995, seria A nr. 310, p. 27, alin.72).“

Art. 2 – dreptul la viață și obligațiile pozitive ale statului.

Articolul 2 al CEDO are următorul text:

„1. Dreptul oricărui om la viață trebuie protejat de lege. Nimeni nu poate fi privat de viața sa cu intenție, cu excepția executării unei pedepse stabilite de o instanță, ca urmare a condamnării pentru o infracțiune pentru care această pedeapsă este prevăzută de lege.

  1. Privarea de viață nu va fi considerată cauzată contravențional cu prezentul articol atunci când rezultă din utilizarea forței care nu este decât absolut necesară: (a) în apărarea oricărei persoane împotriva violenței ilegale ; (b) pentru a efectua o arestare legală sau pentru a preveni evadarea unei persoane reținute în mod legal; (c) în acțiuni luate în mod legal în scopul stingerii unei revolte sau a unei insurecții. „

Astfel, numai prima și a doua teză, prima parte a paragrafului 1, au relevanță pentru această întrebare legală.

În jurisprudența sa, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (denumită în continuare „Curtea”) a interpretat articolul pentru a conține o serie de obligații materiale, pozitive (adică, obligații de a acționa), de exemplu în anumite condiții pentru a împiedica ca oamenii să moară ca rezultat al poluării permise sau neoprite de către stat.

Obligațiile care îi revin statului conform articolului 2 trebuie – datorită importanței dreptului pe care este menit să-l protejeze – să fie interpretate strict, cf. de exemplu , hotărârii Marii Camere din 27 Septembrie 1995, în cazul McCann împotriva Marii Britanii, paragraful147:

„147. De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că, ca dispoziție (art. 2), care nu doar protejează dreptul la viață, dar stabilește circumstanțele în care privarea de viață poate fi justificată, articolul 2 (art. 2) este unul dintre cele mai fundamentale dispoziții din Convenție – într-adevăr unul care, pe timp de pace, nu admite nicio derogare în temeiul articolului 15 (art.15). Împreună cu articolul 3 (art. 15 + 3) din Convenție, acesta consacră și una dintre valorile de bază ale societăților democratice care alcătuiesc Consiliul Europei (a se vedea Hotărârea Soering sus-menționată, paragraful. 34, alin. 88). Ca atare, dispozițiile sale trebuie interpretate strict “.

În ceea ce privește obiectul opiniei juridice prezente, cazul lui Öneryildiz v. Turcia, hotărârea din Marea Cameră din 30 Noiembrie 2004, ar trebui să fie subliniată 83

Cazul se referea la o explozie mortală într-un depozit de deșeuri care a ucis un număr de 39 de persoane, inclusiv câțiva dintre membrii apropiați ai reclamantului.

S-a constatat, de exemplu, că statul are obligația pozitivă de a stabili cadre juridice și administrative menite să ofere o descurajare efectivă împotriva pericolelor care pot pune viața în pericol.

Paragrafele 89 – 90 (cu trimiteri suplimentare la jurisprudența Curții):

(a) Principii generale aplicabile în cazul de față (i) Principii referitoare la prevenirea încălcărilor dreptului la viață ca urmare a activităților periculoase: aspectul de fond al articolului 2 din Convenție

  1. Obligația pozitivă de a lua toate măsurile adecvate pentru salvgardarea vieții în sensul articolului 2 (a se vedea punctul 71 de mai sus) atrage, înainte de toate, o obligație principală a statului de a crea un cadru legislativ și administrativ conceput pentru a asigura descurajarea eficientă a amenințării la dreptul la viață (a se vedea, de exemplu, mutatis mutandis, Osman, citat mai sus, p. 3159, § 115; Paul și Audrey Edwards, citat mai sus, § 54; Ilhan împotriva Turciei [CG), nr. 22277/93, § 91, CEDO 2000-VII; Kiliç împotriva Turciei, nr. 22492/9 3, § 62, CEDO 2000-III; și Mahmut Kaya împotriva Turciei, nr.22535/93, § 85, CEDO 2000-III).
  2. Această obligație se aplică incontestabil în contextul particular al activităților periculoase, unde, în plus, trebuie pus un accent special pe reglementările orientate către caracteristicile speciale ale activității în cauză, în special în ceea ce privește nivelul riscului potențial asupra vieților omenești.

________________

83 Atât Se poate face referire suplimentară la, de ex. Kolyadenko și colab. v. Rusia, punctul 157 – 161

 

Acestea trebuie să guverneze autorizarea, înființarea, funcționarea, securitatea și supravegherea activității și trebuie să facă obligatoriu ca toți cei implicați să ia măsuri practice pentru a asigura protecția efectivă a cetățenilor ale căror vieți ar putea fi puse în pericol de riscurile inerente.

 

Printre aceste măsuri preventive, ar trebui pus un accent deosebit pe dreptul publicului la informare, așa cum este prezentat în jurisprudența instituțiilor Convenției. Marea Cameră este de acord cu Camera (a se vedea punctul 84 din hotărârea Camerei) că acest drept, care a fost deja recunoscut în temeiul articolului 8 (a se vedea Guerra și alții, citat mai sus, p. 228, § 60), poate de asemenea, să fie baza în principiu pentru protecția dreptului la viață, în special deoarece această interpretare este susținută de evoluțiile actuale ale standardelor europene (a se vedea paragraful 62 de mai sus).

 

În orice caz, reglementările relevante trebuie să prevadă, de asemenea, proceduri adecvate luând în considerare aspectele tehnice ale activității în cauză, pentru identificarea deficiențelor în procesele în cauză și orice erori comise de cei responsabili la diferite niveluri. ” (Sublinierea noastră.)

Rezultă că trebuie să existe obstacole eficiente în ceea ce privește amenințările la adresa dreptului la viață, inclusiv activități periculoase, cum ar fi gestionarea depozitului în cauză în cazul de mai sus.

Atunci când activitatea este periculoasă, trebuie acordată o greutate specială regulilor adecvate condițiilor speciale pe care le solicită activitatea în cauză și apoi în special, pericolului potențial pentru viața umană.

Prin urmare, nu este o condiție prealabilă ca pentru angajarea articolului 2  să fie arătată certitudinea unui efect care pune viața în pericol. Este adecvat ca conduita în cauză să impună un risc potențial pentru viața umană.

 

Statul trebuie să impună participanților, inclusiv celor care ar dori să construiască infrastructura în cauză, să fie luate măsuri practice care să fie eficiente pentru protecția împotriva elementelor de pericol care le-ar putea costa oamenilor viața.

Având în vedere materialul de cercetare prezentat, cf. punctului 1.2. mai sus, în opinia mea, statul în acest moment nu își îndeplinește în mod clar obligațiile de a stabili limite relevante, cu atât mai mult interzicerea activităților care poartă cu ele un risc clar documentat de pericol pentru viața umană.

Articolul 2 nu se aplică numai în cazul incidentelor bruște care duc la decese. Poluarea pe o perioadă mai lungă de timp intră și ea în domeniul de aplicare.

Curtea folosește dispoziția, indiferent dacă victima este decedată sau „pur și simplu” în pericol grav.84

Dacă poluatorul este public sau privat nu este decisiv. Dacă s-a stabilit că această poluare a dus la pierderea vieții sau pericolul pentru viață și că statul nu a acționat în fața unui risc cunoscut (de exemplu, deoarece poluarea în cauză nu contravine legislației naționale incluzând limitele), ea va încălca  dreptul la viață, cf. în întregime, de exemplu, hotărârii din 24 Iulie 2014 , în cazul Brincat împotriva Malta, punctele 79 – 81 și 83 (cu trimiteri suplimentare la jurisprudență):

„79. Curtea reiterează că articolul 2 nu privește doar decesele rezultate din utilizarea forței nejustificate de către agenții statului, ci și, în prima propoziție a primului său paragraf, impune obligații pozitive statelor de a lua măsurile adecvate pentru salvgardarea vieților celor din jurisdicția lor (a se vedea, de exemplu, LCB împotriva Marii Britanii, 9 iunie 1998, § 36, Rapoarte 1998-III, și Paul și Audrey Edwards, citați mai sus, § 54).

 

  1. Această obligație este interpretată ca fiind aplicabilă în contextul oricărei activități, publice sau nu, în care dreptul la viață poate fi în joc, și cu atât mai mult în cazul activităților industriale care, prin natura lor, sunt periculoase, cum ar fi exploatarea ariilor de colectare a deșeurilor (a se vedea Oneryildiz v. Turcia [CG), nr.48939/99, §71, CEDO 2004-XII) sau testele nucleare (a se vedea L.C.B citată mai sus, § 36) sau cazuri privind emisiile toxice dintr-o fabrică de îngrășăminte (a se vedea Guerra și alții versus. Italia, 19 februarie 1998, § 60 și 62, Rapoarte 1998-I, deși în acest caz, Curtea a constatat că nu era necesar să examineze problema în temeiul articolului 2, ea fiind examinată în temeiul articolului 8).

________________________

 84 Mai departe de Brincat și colab. v. Malta, pot fi de referință, de ex. Vilnes și colab. v. Norvegia, paragraful 219: „… s-a considerat că reclamantul a fost victima unei conduite care, prin natura sa, i-a pus viața pericol, chiar dacă a supraviețuit. Curtea a constatat că articolul 2 era aplicabil și nu consideră niciun motiv pentru a ajunge la o altă concluzie în cazul de față. „

 

 

 

  1. Curtea consideră că aceleași obligații se pot aplica în cazuri precum cel de față care se referă la expunerea la azbest la un loc de muncă ce era condus de o corporație publică deținută și controlată de Guvern.
  2. Curtea reiterează că a aplicat articolul 2 atât în cazul în care o persoană a murit (a se vedea, de exemplu, Oneryildiz, citat mai sus), cât și în cazul în care exista un risc grav de moarte ulterioară, chiar dacă solicitantul era în viață la momentul depunerii cererii . Exemple includ cazuri în care integritatea fizică a solicitantului a fost amenințată de acțiunea unui terț (a se vedea Osman v. Marea Britanie, 28 octombrie 1998, § 115-122, Rapoarte 1998-VIII) sau ca urmare a unei catastrofe naturale care nu a lăsat nicio îndoială cu privire la existența unei amenințări pentru integritatea fizică a reclamanților (a se vedea Budayeva și alții împotriva Rusiei, nr. 15339/02, 21166/02, 20058/02, 11673/02 și 15343/02, § 146, CEDO 2008 (extrase)).

 

Mai precis, Curtea a examinat în mod repetat lângeri de la persoane care suferă de boli grave conform prevederilor articolului 2. Astfel de cazuri includ GN și alții împotriva Italiei (nr. 43134/05, 1 decembrie 2009) în care solicitanții au suferit de hepatită C boală care poate pune viața în pericol ; LCB versus. Marea Britanie (citat mai sus), în care reclamanta suferea de leucemie diminuându-și șansele de supraviețuire, Hristozov și alții împotriva Bulgariei, nr. 47039/11 și 358/12, CEDO 2012 (extrase), referitoare la solicitanții care suferă de diferite tipuri de cancer terminal; Karchen și alții împotriva Franței ((dec.), Nr.5722/04, 4 martie 2008) și Oyal împotriva Turciei (nr.4864/05, 23 martie 2010), în care solicitanții au fost infectați cu virusul HIV, care le-a pus viața în pericol; Nitecki versus. Polonia ((dec.), Nr. 65653/01, 21 martie 2002), în care solicitantul a suferit de scleroză laterală amiotrofică; Gheorghe v. România ((dec.), Nr.19215/04, 22 septembrie 2005), în care reclamantul suferea de hemofilie; și De Santis și Olanda versus. Italia ((dec.), 35887/11, 9 iulie 2013), în care reclamantul – care era grav handicapat – a suferit o hemoragie cerebrală ca urmare a unei infecții dobândite în spital.

  1. Certificarea medicală a indicat că decesul domnului Attard a fost probabil rezultatul expunerii la azbest; mesoteliomul malign este cunoscut a fi un cancer rar asociat cu expunerea la azbest. Curtea observă că nu a fost contestat sau negat faptul că domnul Attard a lucrat la Malta Drydocks mai mult de un deceniu (1959-1974), timp în care a fost expus în mod repetat la azbest. Nici nu s-a demonstrat că domnul Attard ar fi putut fi contaminat în altă parte sau că a fost afectat de alți factori care ar fi putut duce la boală. În aceste condiții și având în vedere că domnul Attard a decedat ca urmare a cancerului său, Curtea consideră că articolul 2 se aplică plângerii formulate de reclamanți în cererea nr. 62338/11 cu privire la moartea domnului Attard. ” (Sublinierea noastră.)

Concluzia subiectului.

Pe fondul rezultatelor științifice, în evaluarea noastră nu există nicio îndoială rezonabilă că sistemul 5G este o activitate industrială care prezintă un pericol pentru oameni.

Atât timp cât limitele actuale valabile în România, conform Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1193/2006 sunt utilizate, problemele de sănătate care pun viața în pericol cauzate de radiațiile electromagnetice cu frecvență radio provenite de la activarea sistemului 5G, trebuie să fie clar așteptate, iar acest lucru ar fi în contravenția obligațiilor pozitive ale statului român conform articolului 2 al CEDO.

Deoarece se presupune că riscul este bine cunoscut de statul român, este, de asemenea, evident că acesta ar suporta răspundere în raport cu sistemul 5G 85 , nu mai târziu de la apariția condițiilor de sănătate care pun viața în pericol.

Art. 8 – dreptul la respect pentru viața privată și de familie.

Articolul 8 al CEDO are următorul text:

„1 .Fiecare are dreptul la respect pentru viața sa privată și de familie, casa și corespondența sa.

  1. O autoritate publică nu va interveni în exercitarea acestui drept, cu excepția cazului în care este în conformitate cu legea și este necesar într-o societate democratică în interesul securității naționale, al siguranței publice sau al bunăstării economice a țării, pentru prevenirea tulburărilor sau a infracțiunilor, pentru protecția sănătății sau a moravurilor sau pentru protecția drepturilor și libertăților altora. „

Poluarea gravă a mediului poate afecta bunăstarea persoanelor și le poate împiedica să se bucure de viața lor privată și de familie. O astfel de condiție va constitui o ingerință în drepturile cetățenilor în temeiul art. 8, cf. de exemplu , Guerra și alții versus . Italia, hotărârea Marii Camere din 19 februarie 1998 86

Paragraful 60:

„60. Curtea reiterează că poluarea severă a mediului poate afecta bunăstarea persoanelor și împiedică-i să se bucure de casele lor, astfel încât să le afecteze advers viața privată și de familie (a se vedea, mutatis mutandis, hotărârea lui López Ostra citată mai sus, p. 54, § 51). În cazul de față, solicitanții au așteptat, până la încetarea producției de îngrășăminte în 1994, pentru informații

 

______________

85 Nu se încadrează în parametrii acestei opinii legale  a declara evaluările corespunzătoare cu privire la 2G, 3G și 4G,

86  Întrucât Marea Cameră a constatat o încălcare a articolului 8, nu a fost necesară evaluarea și a unei plângeri depuse în dosarul privind dreptul la viață, cf. Articolul 2 EMRK, din cauza aceluiași lucru.

 

esențiale care le-ar fi putut evalua riscurile pe care și le-ar putea asuma ei și familiile lor dacă ar continua să locuiască la Manfredonia, oraș deosebit de expus la pericol în cazul unui accident la fabrică.

 

Prin urmare, Curtea susține că statul pârât nu și-a îndeplinit obligația de a asigura dreptul reclamanților la respectarea vieții lor private și de familie, cu încălcarea articolului 8 din Convenție .

În consecință, a avut loc o încălcare a acestei dispoziții. ”

În acest sens, obligațiile pozitive se suprapun peste cele ale articolului 2, cf. de exemplu, hotărârii din 20 Martie 2008 , în cazul Budayeva și alții versus. Rusia, punctul 133, și hotărârea din 28 februarie 2012 , în cazul Kolyadenko și alții versus. Rusia, punctul 216.

Dreptul la respect pentru viața privată și de familie poate fi chemat atunci când o boală nu s-a dovedit a pune viața în pericol și nu va fi neapărat astfel. În acest context, Curtea folosește dispoziția ca un fel de protecție secundară în raport cu articolul 2, cf.  mai sus.

Aceasta a fost abordarea pentru toți , mai puțin un singur reclamant în, de exemplu, hotărârea din 24 iulie 2014 , în cazul Brincat și alții versus Malta, alin.85:

„85. Cu toate acestea, în contextul activităților periculoase, sfera de aplicare a obligațiilor pozitive în temeiul articolului 2 din Convenție se suprapune în mare parte cu cele ale articolului 8 (a se vedea Oneryildiz, citat mai sus, alineatele 90 și 160). Această din urmă dispoziție a permis ca plângerile de acest fel  să fie examinate în cazul în care circumstanțele nu au fost de natură să angajeze articolul 2, dar au afectat clar viața familială și privată a unei persoane în conformitate cu articolul 8 (a se vedea López Ostra împotriva Spaniei, 9 decembrie 1994, seria A nr.303-C și Guerra și alții, citate mai sus). Prin urmare, Curtea consideră că este oportun să se examineze plângerile cu privire la restul solicitanților în temeiul articolului 8, care este aplicabil în cazul de față (a se vedea, de asemenea, Roche versus Marea Britanie [CG), nr. 32555/96, §§ 155-156, CEDO 2005-X). ”

Deteriorarea sănătății trebuie să constituie o interferență în viața privată și de familie a persoanei. Boala care necesită, de exemplu, spitalizări îndelungate sau dese, dizabilități de durată și intruzive (inclusiv dizabilități precum EHS, care implică o sensibilitate ridicată față de echipamente care emit radiații electromagnetice, posibil chiar în doze foarte mici), fertilitate semnificativ redusă sau avorturi spontane etc. , ar putea fi exemple adecvate.

 

În cazul în care intervine un eveniment sau o condiție care interferează cu dreptul la respectarea vieții private sau de familie, CEDO poate fi de așteptat să testeze dacă, de exemplu, precondițiile tehnice au fost prezente pentru a împiedica evenimentul sau condiția să aibă loc și dacă acest lucru ar trebui să fi fost prevăzută de stat.

 

Dacă Curtea constată că acesta este cazul, aceasta va constitui la început o încălcare a obligațiilor pozitive ale statului în temeiul articolului 8. Din jurisprudența Curții, referințele pot fi făcute la hotărârea din 28 februarie 2012 , în cazul Kolyadenko și alții v. Rusia, punctul 215 – 216 (cazul privind ruperea unui rezervor de apă care duce la pericol de viață și daune la locuințele oamenilor):

 

„215. În plus, Curtea observă că Guvernul pare să fi argumentat, cu referire la constatările instanțelor interne în cauzele civile ale reclamanților, că presupusa încălcare a drepturilor lor în temeiul articolului 8 și al articolului 1 din Protocolul nr. 1 au fost rezultatul unui dezastru natural, sub formă de ploaie excepțional de grea , care nu ar fi putut fi prevăzută și, prin urmare, nu ar putea fi imputată statului. Curtea nu poate accepta acest argument. În acest sens, reiterează faptul că, fiind sensibilă la natura subsidiară a rolului său și prudentă cu privire la asumarea rolului unui tribunal de primă instanță, Curtea nu este totuși legată de concluziile instanțelor interne și se poate îndepărta de acestea în cazul în care acest lucru este redus inevitabil de circumstanțele unui caz particular (a se vedea, de exemplu, Matyar împotriva Turciei, nr.23 423/94, § 108, 21 februarie 2002). În cazul de față, la punctele 162-165 de mai sus, Curtea a stabilit că inundațiile din 7 august 2001 s-au produs după evacuarea urgentă la scară largă a apei din rezervorul Pionerskoye , probabilitatea și consecințele potențiale ale acestora autoritățile ar fi trebuit să le prevadă . De asemenea, Curtea a stabilit că principalul motiv al inundației, după cum au confirmat rapoartele de expertiză, a fost starea precară de reparație a canalului fluviului Pionerskaya, din cauza eșecului autorităților de a lua măsuri pentru a-l păstra curat și în special de a se asigura că capacitatea sa de debitare a fost adecvată în cazul eliberării apei din rezervorul Pionerskoye. Curtea a concluzionat că acest eșec, precum și nerespectarea de autorități a planului de urbanism corespunzătoare cerințelor tehnice de exploatare ale rezervorului, pun viața celor care locuiesc în apropierea acestuia în pericol (a se vedea punctele 168-180 și 185 de mai sus).

 

  1. Curtea nu are nicio îndoială că legătura de cauzalitate stabilită între neglijența atribuită statului și punerea în pericol a vieții celor care locuiesc în vecinătatea lacului de acumulare Pionerskoye se aplică, de asemenea, daunelor cauzate locuințelor și proprietăților reclamanților de către inundație. În mod similar, încălcarea rezultată nu se referă la „interferențe”, ci la încălcarea unei obligații pozitive, deoarece funcționarii și autoritățile statului nu au reușit să facă totul în puterea lor pentru a proteja drepturile reclamanților garantate de articolul 8 din Convenție și de articolul 1 din Protocolul nr. 1 (a se vedea Oneryildiz, citat mai sus, § 135). Într-adevăr, obligația pozitivă prevăzută la articolul 8 și la articolul 1 din Protocolul nr. 1 a impus autorităților naționale să ia aceleași măsuri practice ca și cele pe care le așteptam în contextul obligației lor pozitive în temeiul articolului 2 din Convenție (a se vedea, mutatis mutandis, Oneryildiz, citat mai sus, § 136). Întrucât este clar că nu au fost luate astfel de măsuri, Curtea concluzionează că autoritățile ruse au eșuat în obligația lor de a proteja locuințele și proprietățile reclamanților.

 

  1. În consecință, a existat o încălcare a articolului 8 din Convenție și a articolului 1 din Protocolul nr. 1 al Convenției în cazul de față.” Curtea nu a făcut o evaluare explicită a proporționalității în cazul respectiv, care pare a fi consecința faptului că guvernul nu a făcut nimic, chiar dacă ar fi trebuit să prevadă evenimentul dăunător și ar fi putut acționa pentru prevenirea acestuia.

Concluzia subiectului.

În mod semnificativ, aceleași obligații pozitive se aplică în conformitate cu articolul 8 ca și cu articolul 2 cu privire la protecția ființelor umane împotriva poluării, cf. punctul 2.2.1.1.1. Chiar și numai din acest motiv, activarea rețelei 5G, cu încadrarea în limitele actuale, trebuie clar așteptată să conducă la astfel de interferențe cu viața privată și familială a cetățenilor din cauza bolilor, încât va exista și o încălcare a drepturilor oamenilor conform articolului 8.

 

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.