Stop 5G România

Rulează videoul

Raspuns Coalitia STOP 5G Romania catre MTIC – 24.08.2020

Răspuns din partea Coaliției STOP 5G România la notificarea făcută pe email  în data de  20.08.2020 cu privire la organizarea Dezbaterii Publice prin video conferință aferentă Proiectului de Lege privind adoptarea unor măsuri referitoare la infrastructuri informatice și de comunicații de interes național şi condiţiile implementării rețelelor 5G

 

Domnule Ministru Lucian Nicolae Bode,

Domnule Director al DIRECȚIEI COMUNICARE, RELAȚIA CU SINDICATELE, PATRONATELE ȘI ORGANIZAȚIILE NEGUVERNAMENTALE,

Prin prezenta, în răspuns la notificarea făcută pe email  în data de  20.08.2020 cu privire la organizarea Dezbaterii Publice aferentă Proiectului de Lege privind adoptarea unor măsuri referitoare la infrastructuri informatice și de comunicații de interes național şi condiţiile implementării rețelelor 5G vă înștiințăm și vă solicităm următoarele:

1. Vă solicităm să constatați că promovarea tehnologiei 5G în actuala inițiativă legislativă este neconstituționala și că încalcă următoarele articole din Constituția României:

 • ARTICOLUL 22

(1) Dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanei sunt garantate

 • ARTICOLUL 26

(1) Autorităţile publice respectă şi ocrotesc viaţa intimă, familială şi privată.

 • Art. 28 – Secretul corespondenţei

Secretul scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri poştale, al convorbirilor telefonice şi al celorlalte mijloace legale de comunicare este inviolabil.

 • Art. 29 – Libertatea conştiinţei

(1) Libertatea gândirii şi a opiniilor, precum şi libertatea credinţelor religioase nu pot fi îngrădite sub nici o formă. Nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credinţă religioasă, contrare convingerilor sale.

(2) Libertatea conştiinţei este garantată; ea trebuie să se manifeste în spirit de toleranţă şi de respect reciproc.

 • ARTICOLUL 31

(1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.

(2) Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal

 • ARTICOLUL 34

(1) Dreptul la ocrotirea sănătăţii este garantat.

(2) Statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei şi a sănătăţii publice.

(3) Organizarea asistenţei medicale şi a sistemului de asigurări sociale pentru boală, accidente, maternitate şi recuperare, controlul exercitării profesiilor medicale şi a activităţilor paramedicale, precum şi alte măsuri de protecţie a sănătăţii fizice şi mentale a persoanei se stabilesc potrivit legii.

 • ARTICOLUL 35 – Dreptul la mediu sănătos

(1) Statul recunoaşte dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos şi echilibrat ecologic.
(2) Statul asigură cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept.
(3) Persoanele fizice şi juridice au îndatorirea de a proteja şi a ameliora mediul înconjurător.

 • ARTICOLUL 44 – Dreptul de proprietate privată

(5) Pentru lucrări de interes general, autoritatea publică poate folosi SUBSOLUL oricărei proprietăţi imobiliare, cu obligaţia de a despăgubi proprietarul pentru daunele aduse solului, plantaţiilor sau construcţiilor, precum şi pentru alte daune imputabile autorităţii.

 • ARTICOLUL 50

Persoanele cu handicap se bucură de protecţie specială. Statul asigură realizarea unei politici naţionale de egalitate a şanselor, de prevenire şi de tratament ale handicapului, în vederea participării efective a persoanelor cu handicap în viaţa comunităţii, respectând drepturile şi îndatoririle ce revin părinţilor şi tutorilor.

 • ARTICOLUL 52

(1) Persoana vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, este îndreptăţită să obţină recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului şi repararea pagubei.

(2) Condiţiile şi limitele exercitării acestui drept se stabilesc prin lege organică.

(3) Statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare. Răspunderea statului este stabilită în condiţiile legii şi nu înlătură răspunderea magistraţilor care şi-au exercitat funcţia cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă.

 • ARTICOLUL 135

(2) Statul trebuie să asigure:

b) protejarea intereselor naţionale în activitatea economică, financiară şi valutară;

d) exploatarea resurselor naturale, în concordanţă cu interesul naţional;

e) refacerea şi ocrotirea mediului înconjurător, precum şi menţinerea echilibrului ecologic;

f) crearea condiţiilor necesare pentru creşterea calităţii vieţii;

2. În conformitate cu legile 52/2003 și 86/2000, vă solicităm că aceste dezbateri să fie organizate de MTIC într-un spațiu adecvat (eventual în curtea MTIC), nu online, eventual în aer liber dacă este nevoie, la care să fie expuse societății civile și publicului larg punctele de vedere ale specialiștilor dintr-o perspectiva multidisciplinara necesară, conforme cu standardele studiilor de oportunitate, inclusiv a analizării raportului risc/beneficiu al tehnologiei 5G asupra sănătății și vieții. Așa-numita “Dezbatere publică” organizată online nu respectă reglementările legilor 52/2003 și 86/2000. De aceea  considerăm statutul întâlnirii online propuse în data de 24.08.2020 că fiind cel mult un preambul al unor dezbateri și consultări reale, transparente, corecte și vă cerem o dezbatere cu o participare amplă a tuturor actorilor  societății civile interesați. Coaliția STOP 5G România recunoaște nevoia punctelor de vedere ale specialiștilor și mai ales nevoia de studii realizate în România, în contextul amplasamentelor actuale și viitoare ale tehnologiei radiative fără fir (3G, 4G, 5G).

3. În cadrul dezbaterii on-line vă solicităm să acordați timpi mai mari de expunere a tuturor argumentelor reprezentanților societății civile și a cetățenilor ținând cont de recomandările “Convenția Aarhus (art. 1,2,5,7,8 și 9), în special a ultimului articol care prevede că “publicul să participe în timpul pregătirii planurilor şi programelor legate de mediu, într-un cadru transparent şi cinstit, după ce i-a fost furnizată informaţia necesară.” Vă solicităm de asemenea, ca În funcție de numărul celor înscriși in dezbaterea publica să se prelungească in mod necesar durata dezbaterii pentru că “Autoritatea publică în cauză trebuie să analizeze toate recomandările referitoare la proiectul de act normativ în discuție” conform legii 52/2003. Noi, reprezentanții societății civile organizate,  nu recunoaștem și nu admitem condiționalitatea conform căreia durata dezbaterii trebuie să fie limitată într-un timp atât de scurt.

4. Solicităm dezbateri simultane la nivel local, în cadrul comisiilor de dialog social din cadrul UAT-urilor astfel încât toți cetățenii și, reprezentanții lor să se poată exprima cu privire la oportunitatea sau interzicerea promovării unei legislații care promovează tehnologia 5G în România, respectând principiul informării corecte și complete a cetățenilor. Mai mult, considerăm că este momentul ca reprezentanții statului și ai ANCOM să  renunțe la acest tip de abordări “simulacru” permițând cetățenilor și societății civile să participe în mod real și activ la procesul de consultare publică și de legferare. Mai mult decât atât, la dezbaterea care avut loc în 28.10.2019 la MTCI a fost semnalat de domnul Directorul Mănescu faptul că peste de 300 primari se opun  implementării 5G în raza unității administrativ-teritoriale pe care aceștia le au în administrare. Pe această cale, solicităm din nou să ne fie puse la dispoziție.

5. Vă solicităm în mod imperativ să ne puneți la dispoziție și să publicați pe site MTIC lista tuturor UAT-urilor care și-au exprimat dezacordul în privința implementării tehnologieii 5G.  Vă precizăm că lista tuturor UAT-urilor care și-au exprimat dezacordul cu privire la implementarea tehnologiei 5G în România a fost dezbătută în cadrul ședințelor (la care nu a avut acces societatea civilă), ale GLI 5G (Grupul de Lucru Interinstituțional pentru 5G). Aceasta este o cerință ferma din partea noastră care deschide și pune în același timp bazele unui dialog transparent, ca parteneri sociali, din perspectiva unei tehnologii “de interes național” care se reflectă și are impact la nivel local (UAT). Toate acestea sunt exprimate din perspectiva prerogativelor constituționale și democrației și statului de drept. Nesocotirea acestor principii, a obstrucționării  dialogului civic și social reprezintă acte de “abuz în serviciu” pe care le vom notifica instanțelor civile și penale competente. Unul dintre principiile de bază ale descentralizării este faptul că informația trebuie să circule în dublu sens, atât de la nivel central către nivelul local cât și invers de la nivel local la nivel central.

6. Solicităm implicarea tuturor instituțiilor abilitate pentru a furniza studii și analize de impact imparțiale înainte de a trimite propunerea  legislativă către Parlament. Subiectul implementării tehnologiei 5G în condiții de siguranță este amplu, complex, de interes național și necesită o abordare multisectorială și angajează mult mai multe instituții și organisme atât naționale cât și internaționale. Așadar, în procedura de avizare legislativă, vă solicităm să țineți cont de argumentele de mai jos:

 • Ministerul Sănătății: considerăm că e nevoie să fie implicați medici experți din toate specialitățile și să fie efectuate studii valide, pe eșantioane reprezentative, pe o perioada suficient de îndelungată de timp (3-5 ani), înainte de a continua orice implementare la nivel național. Specialiști ai ministerului sănătății vor trebui să își asume răspunderea cu privire la efectele acestei tehnologii asupra sănătății populației din punct de vedere neurologic, reproductiv, imunologic etc.
 • Ministerul Economiei și Comerțului să ofere informații cu privire la libertatea economică și legea concurenței, modul în care ele sunt aplicate/respectate.
 • Ministerul Mediului: ar trebui să analizeze și prezinte rezultate concrete cu privire la efectele acestei tehnologii asupra mediului, asupra ecosistemului.
 • Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor să ofere soluții tehnologice și legislative pentru cetățenii români ce își doresc să utilizeze în continuare tehnologiile 3G sau 4G și nu doresc tehnologia 5G.
 • Ministerul de Interne, Ministerul Apărării, Serviciul Român de Informații: aspectele legate de securitate cibernetică nu au fost clarificate și nu există garanții că infrastructura nouă asigura un nivel mai ridicat de siguranță față de tehnologiile utilizate până în prezent.

7. Solicităm că ministerele de resort precum Ministerul Sănătății, Ministerul Mediului, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Economiei, Ministerul Educației și Cercetării mai întâi, să ne pună la dispoziție studiile de impact și oportunitate în cazul implementării tehnologiei 5G în România, dacă sunt realizate. Nota de fundamentare/motivare a proiectului de lege privind adoptarea unor măsuri referitoare la infrastructuri informatice și de comunicații de interes național şi condiţiile implementării rețelelor 5G este incompletă și nerealistă din moment ce nu au fost implicate ministerele cu răspundere directă și vizate de acest proiect. Siguranța națională înseamnă în primul rând siguranța populației ! Solicităm acest lucru deoarece studiile din străînătate ale comunității științifice arată că raportul cost-beneficiu al implementării tehnologiei 5G este dezastruos din perspectiva sănătății oamenilor, protecției mediului, echilibrului socio-economic, securității datelor personale și a drepturilor și libertăților fundamentale. Uniunea Europeană a solicitat fiecărui stat membru astfel de studii și analize în baza cărora statul membru își asumă responsabilitatea pentru implementarea tehnologiei 5G pe teritoriul său!

8. Solicităm amânarea implementării comerciale a tehnologiei 5G în România pentru populației până vom avea  studii de impact din perspectiva sănătății oamenilor, protecției mediului, echilibrului socio-economic, securității datelor personale și a drepturilor și libertăților fundamentale. Impactul negativ deja evidențiat  al rețelelor de comunicații mobile 4G nu și-a găsit nici până acum soluționare din partea autorităților abilitate (ANCOM) și nici din partea furnizorilor acestei tehnologii fără fir. Proliferarea antenelor radiative 4G și 5G în zonele dens populate și în zonele cu populație vulnerabilă (spitale, școli, grădinițe, locuințe) și proliferarea vulnerabilităților cibernetice majore, deja cunoscute la nivelul tehnologiei 4G nu au fost soluționate. Nouă arhitectură a rețelelor 5G și a protocolului IP pe care acestea se vor baza pentru transmisiile de date agravează astfel celeritatea guvernanților în a prolifera tehnologia 5G, demonstrează cel puțin lipsa de interes și chiar iresponsabilitatea factorilor decidenți din România.

Suplimentar argumentăm că  țările care își  protejează copiii de poluarea electromagnetică prin interzicerea sau amânarea până la demonstrarea siguranței a sistemelor wireless în zonele cu populație vulnerabilă(școli) sunt: Franța, Germania, Austria, Marea Britanie, Israel s.a.

În România primele stații comerciale (puncte de acoperire) 5G au fost instalate prioritar de către operatori doar în zonele cu densitate turistică sau de agreement (centrul vechi din București, stațiunile montane și pe litoral), dovedind în acest fel destinația reală a tehnologiei 5G: populația și dependența de transferul de date de consum, nicidecum inovarea și industria.

La nivel european, deși sunt diverse presiuni din partea industriei pentru a promova legislativ implementarea tehnologiei 5G prin multiple acte care sunt încă în dezbateri publice. Statele membre responsabile și precaute nu se grăbesc cu implementările comerciale ale tehnologiei 5G în rândul  populației, respectând principiul precauției enunțat în art. 151 al Tratatului de Funcționare al UE. Dintre acestea amintim: Franța, Belgia, Luxemburg, Cehia, Portugalia, Slovacia, Bulgaria s.a. http://5gobservatory.eu/wp-content/uploads/2020/07/90013-5G-Observatory-Quarterly-report-8_1507.pdf (pagina 20)

Un alt argument pentru amânarea implementării  tehnologiei 5G în legislația națională este faptul că standardele de protecție a populației la radiațiile electromagnetice sunt periculos  de permisive în România, mult mai permisive decât în alte țări din UE. Sunt țări membre UE care au standarde de siguranță electromagnetică mult mai stricte, precum Belgia, Bulgaria, Cehia, Grecia, Italia, Lituania și chiar de 100 de ori mai stricte în cazul Luxemburgului și Lituaniei.

9. Vă solicităm să ne precizați în mod ferm și clar cine își asumă întreaga responsabilitate pentru probleme de sănătate cauzate de noile sisteme 5G, cum ar fi de exemplu: dureri de cap, probleme de fertilitate sau vedere și, mult mai grav, tumori cerebrale, cancere, etc. ? Vă solicităm să ne precizați cine va acoperi costurile  asigurărilor de sănătate și ce efort bugetar suplimentar vor face instituțiile statului și  contribuabilii pentru a acoperi costurile medicale provocate de instalațiile 5G ?

10. Vă cerem să ne precizați de ce parlamentarii și demnitarii români folosesc dublul standard atunci când promovează politicile publice în contextul tematic al radiațiilor electro-magnetice. De exemplu, pe de o parte, toți parlamentarii români au “spor de antenă” pe de alta parte toți se grăbesc să promoveze o legislație care susține tehnologia 5G.  Vă solicităm  să ne precizați cine  va răspunde pentru daunele provocate sănătății și pentru costurile care decurg din aceste probleme: operatorii de telefonie mobilă, producătorii, legiuitorii, membrii Guvernului și funcționarii din ministere sau funcționarii ANCOM. În cazul unui posibil genocid electromagnetic cine va răspunde ?

Toate aceste efecte negative asupra sănătății populației sunt confirmate prin numeroase studii, făcute de-a lungul anilor pentru celelalte tehnologii care generează radiații neionizante. O dovadă clară a dublului standard folosit de autoritățile române precum și a impactului negativ al radiațiilor de radiofrecvență asupra sănătății este faptul că diverși funcționari, inclusiv angajații din Parlamentul României, au spor de periculozitate datorită unei antene amplasate pe clădirea instituției. După aceeași logică, solicităm răspunsul dvs. și la întrebarea: ce sporuri ar trebui să fie plătite tuturor românilor care sunt afectați de antenele de telecomunicații amplasate pe stâlpi, blocuri, spitale, școli și pe alte clădiri publice? Considerăm că este momentul ca operatorii și furnizorii de tehnologie de comunicații mobile, inclusiv 5G, să răspundă pentru daunele provocate sănătății și pentru costurile care decurg din aceste probleme.

11. Vă solicităm lista tuturor funcționarilor publici care au contribuit sau vor contribui la redactarea acestei inițiative legislative, astfel încât să știm pe cine vom acționa în Instanța în cazul unui posibil genocid electromagnetic .

12. Înainte de a continua demersurile cu acest proiect legislativ, sub sancțiunea tăinuirii de dovezi, vă cerem să puneți la dispoziția semnatarilor toate documentele premergătoare (studii, rapoarte, avize), țoață corespondenta fizica și electronică care a stat la baza redactării acestei inițiative legislative, în conformitate cu principiile legislației cu privire la transparența decizională.

13. Vă solicităm să  constatați  că  prezenta  inițiativă legislativă aduce prejudicii art. 19 din Legea 51/1991 cu privire la “constituirea pe teritoriul României a unor structuri informative care pot aduce atingere siguranței naționale”, mai ales în condițiile legislației privind protecția datelor cu caracter personal.  (LEGE nr.51 din 29 iulie 1991 privind siguranţa naţională a României CAPITOLUL 4 – Sancțiuni Art. 19. – Inițierea, organizarea sau constituirea pe teritoriul României a unor structuri informative care pot aduce atingere siguranței naționale, sprijinirea în orice mod a acestora sau aderarea la ele, deținerea, confecționarea sau folosirea ilegală de mijloace specifice de interceptare a comunicațiilor, precum si culegerea si transmiterea de informații cu caracter secret ori confidențial, prin orice mijloace, in afara cadrului legal, constituie infractiune si se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani, dacă fapta nu constituie o infracțiune mai gravă).

14. Vă cerem în mod imperativ să ne precizați, în condițiile promovării tehnologiei 5G în legislația din România, care sunt instituțiile și organismele abilitate care asigură respectarea îndeplinirii condițiilor Art. 17 din din Legea 51/91? (“CAPITOLUL 3 Obligațiile și răspunderile organelor de stat, organizațiilor publice sau private Art. 17. – În scopul realizării siguranței naționale, ministerele, toate celalalte organe ale statului, organizațiile din sectoarele public sau privat au, potrivit legii, următoarele îndatoriri: a) să acorde sprijinul necesar la cererea organelor cu atribuții în domeniul siguranței naționale în îndeplinirea atribuțiilor ce le revin și să permită accesul acestora la datele deținute, care pot furniza informații privitoare la siguranță națională; b) să ia masurile necesare pentru aplicarea legii privind siguranță națională în domeniile în care își desfășoară activitatea sau în problemele de care se ocupa;c) să solicite sprijinul organelor cu atribuții în domeniul siguranței naționale pentru realizarea masurilor necesare înfăptuirii siguranței naționale în domeniul lor de activitate.”

REȚEAUA 5G ESTE UN ATAC MAJOR LA SIGURANȚA NAȚIONALĂ INDIFERENT DE FURNIZORI deoarece vulnerabilitatile nerezolvate încă rezidă la nivel tehnic de arhitectura, topologie și protocol (radiații electromagnetice și vulnerabilități cibernetice masive) sunt, indiferent de aviz, indiferent de producătorul echipamentelor hardware, aplicațiilor și componentelor software, indiferent de operatorul telecom.

Tehnologia 4G are deja mari vulnerabilități cibernetice nerezolvate ce permit:

 • furtul de identitate,
 • interceptarea neautorizată a convorbirilor și a transferurilor de date și
 • atacurile cibernetice bancare și criminalitatea informațională (cyber-crime),

și gama de agenți de atac este diversificata, incluzând:

 • criminali cibernetici,
 • agenți infiltrați (proprii și ai unor terțe părți),
 • state naționale străine,
 • “hacktivisti” și luptători cibernetici,
 • teroriști cibernetici,
 • corporații,
 • script kiddies.

În ce privește 5G, raportul elaborat de ENISA (European Union Agency for Cybersecurity) enumeră, pe zeci de pagini, în mod exhaustiv, întreaga hartă a amenințărilor, riscurilor și vulnerabilitatilor 5G.

Vă solicităm să prezentați un raport analog celui ENISA care să conțină soluțiile tehnice aplicabile (nu simple narațiuni birocratice care să asigure formal cetățeanul de existența acestor soluții) și metodologiile de apărare față de toate aceste vulnerabilități, amenințări și riscuri mentioned în raportul ENISA.

Aceasta este una din condițiile sine qua non pentru promovarea acestei inițiative legislative.

Evenimentele recente în care înregistrări ale unor convorbiri telefonice purtate de demnitari români (https://www.mediafax.ro/politic/alegeri-parlamentare-in-mures-marko-borbely-prefectul-dar-si-patronul-fabricii-de-viori-din-reghin-printre-candidati-10278297) sunt pe internet, sau în care diverse tipuri de date sensibile sunt făcute publice (e.g.,  https://soundcloud.com/român-drept). Aceasta este una cele mai scandaloase dovezi ale faptului că entități străine permit accesul serviciilor de informații străine la datele transferate în rețelele lor.

“Numărul tentativelor de penetrare a rețelelor în țara noastră a crescut în lunile martie și aprilie de peste șase ori, comparativ cu lunile februarie și ianuarie, din datele procesate de CERT-RO, bazate pe sistemele tehnice proprii.”, potrivit domnului Cătălin ARAMĂ, Director General CERT-RO, la Cybersecurity ONLINE FORUM în perioada COVID-19.
(https://youtu.be/3tVq0f47sTk )
Totodată, activitățile din sfera cybercrime au cunoscut o creștere exponențială, în special pe coordonata furtului de date personale, de date bancare, precum și pe coordonata efectuării unor tranzacții nesolicitate.
https://economie.hotnews.ro/stiri-telecom-24036600-strategia-nationala-de-aparare-a-tarii-atac-cibernetic-criminalitate-informatica-securitate-retele-5g.htm

Astfel, ne punem problema că toate datele care trec prin aceasta viitoare rețea 5G cu multiple vulnerabilitati cibernetice la nivel de protocol si arhitectură care nu sunt rezolvate tehnologic, inclusiv date cu caracter militar/secret de stat/siguranța națională pot ajunge pe mâinile unor entități, indivizi sau centre de inteligență artificială potrivnice României, indiferent că acestea sunt europene sau non-europene.

15. Vă solicităm  să ne precizați cum sunt respectate toate standardele privind siguranța națională în contextul promovării tehnologieii 5G prin prezenta inițiativă legislativă și cine răspunde pentru vulnerabilitățile ce se vor crea la adresa siguranței naționale ?

Conform legii nr. 51/1991 privind siguranța națională a României, prin siguranța națională a României se înțelege starea de legalitate, de echilibru și de stabilitate socială, economică și politică necesară existenței și dezvoltării României ca stat suveran, unitar, independent și indivizibil, favorabilă menținerii ordinii de drept, precum și a climatului de exercitare neîngrădită a drepturilor, libertăților și îndatoririlor fundamentale ale cetățenilor, potrivit principiilor și normelor democratice statornicite prin Constituție https://tinyurl.com/y42gjlzw

Prin urmare, în conceptul extins de siguranță națională, intră sănătatea publică, echilibrul socio economic, protecția mediului natural, siguranța cibernetică și toate drepturile constituționale cetățenești nelimitandu-se doar la secretul de stat.

Fiecare stat are libertatea și își poate rezerva, negocia și renegocia condițiile implementării unei tehnologii noi, cu atât mai mult cu cât tehnologia 5G este de sorginte militară, aplicarea principiului precauției prevăzut în tratatul de funcționare al UE art 151 este strict necesară. Un exemplu este cazul Estoniei, care a semnat un memorandum cu SUA similar celui semnat de România, cu clauze suplimentare în avantajul populației.

Siguranța Națională înseamnă în primul rând siguranța vieții, dreptul fundamental inalienabil al tuturor oamenilor, chiar și în situații extreme de război sau cataclism. Tehnologia 5G este extrem de susceptibilă în ceea ce privește afectarea în sens negativ a structurilor biologice și a vieții în general. Mai mult, din cauza vulnerabilităților noi aduse de rețelele 5G (ce rezidă la nivelul arhitecturii, protocolului și topologiei, precum și a vulnerabilităților cibernetice generatoare de daune incontrolabile, incalculabile) NU pot fi contracarate doar prin avizări sau demersuri birocratice, ci doar prin inovație tehnologică și politici publice precaute, proactive destinate sănătății și siguranței tuturor cetățenilor.

 

16. Vă solicităm să ne precizați de ce prin această inițiativă legislativă dați puteri disproporționate de mari către ANCOM și minimalizați rolul ministerelor, agențiilor, institutelor de cercetare, comisiilor de dialog social, agențiilor pentru respectarea drepturilor omului, autorităților pentru respectarea drepturilor fundamentale ale copiilor, autorităților naționale pentru protecția mediului sau pentru protecția consumatorului, agențiilor pentru protecția mediului sau al reprezentanților societății civile. Vă rugăm să ne precizați dacă draftul inițiativei legislative a fost redactat de angajații ANCOM.

Prin demersurile directe ale ANCOM, care sunt sprijinite și de alte instituții din România și prin lipsa dezbaterilor și a consultărilor inter- și multidisciplinare referitoare la tehnologia 5G sunt aduse prejudicii asupra drepturilor fundamentale prevăzute în Constituție: dreptul la sănătate, dreptul la viață (inclusiv la cea privată), la proprietate, la munca, la mediu sănătos, la confidențialitate s.a..

ANCOM, în mod discriminatoriu și încălcând vădit principiul neutralității tehnologice, favorizează tehnologia wireless/comunicațiile mobile în detrimentul comunicațiilor fixe sustenabile (atât din punct de vedere radiativ cât și cibernetic) și promovează tehnologiile 5G (prin vânzarea de spectru suplimentar și sprijinirea implementării infrastructurii necesare operabilității) în dezavantajul drepturilor constituționale ale cetățenilor. În opinia noastră, acesta este un abuz! Dovezile lipsei de integritate și competenta a ANCOM  din ultimii ani fac că siguranța națională și sănătatea cetățenilor să fie deja periclitate chiar de cei care primesc puteri sporite prin intermediul Proiectului de Lege privind adoptarea unor măsuri referitoare la infrastructuri informatice și de comunicații de interes național şi condiţiile implementării rețelelor 5G.

ANCOM nu își îndeplinește rolul:

 • nu monitorizează corespunzător utilizarea spectrului și a radiațiilor emise de echipamentele fără fir,
 • nu veghează la buna acoperire a tehnologiilor 4G,
 • nu s-a implicat să optimizeze amplasarea stațiilor de radioemisie în mod sustenabil și ținând cont de cele mai bune practici de protecție a populației,
 • refuză să trimită echipe pentru măsurători în zonele din proximitatea stațiilor de radioemisie radiative la solicitarea cetățenilor,
 • a permis operatorilor să instaleze unde și cum au vrut echipamente,
 • a oferit operatorilor subînchirierea stâlpilor fără un studiu de impact agravând expunerea populației la radiații sporite,
 • nu oferă o evidență disponibilă publicului a stațiilor de emisie radio instalate pe teritoriul României,
 • elaborează studii și analize insuficient documentate (e.g. studiul de piață având ca scop evaluarea oportunității vânzării spectrului de frecvențe pentru 5G a avut doar 9 respondenți!)â
 • nu organizează dezbateri publice transparente și imparțiale in conformitate cu legea 86/2000, (e.g. consultarea publică pe HG Strategia pentru România a avut doar 12 respondenți!),
 • Președintele ANCOM și alți colaboratori se află in incompatibilitate, SORIN GRINDEANU fiind, de fapt, un om politic activ tot timpul mandatului.

 

Ca urmare, cetățenii României nu au încredere în această instituție ca arbitru neutru, competent al furnizorilor 5G deoarece a dovedit în mod repetat că operează în favoarea industriei telecom și ignoră întru totul interesul cetățenilor.

Acceptarea și sprijinirea introducerii tehnologiei 5G, pe lângă potențialele beneficii, nesolicitate comercial de cetățeni și nedovedite încă în practică, cu siguranță va aduce și riscuri majore pentru siguranța națională, pentru sănătatea și bunăstarea oamenilor, prin introducerea și densificarea în mediul biologic a unor elemente radiative (EMF), direct proporționale cu cantitatea suplimentară de spectru radio alocat operatorilor comerciali ai acestei tehnologii, plus intenția densificării dispozitivelor specifice, pentru o acoperire cu țintă la 100%, ceea ce este o încălcare flagrantă a Convenția Drepturilor Omului.

Așadar, vă solicităm completarea definiției de la art 2., litera f), astfel:

„De asemenea, sunt considerate riscuri, amenințări și vulnerabilități la adresa securității naționale și/sau apărării naționale, radiațiile electromagnetice emise de tehnologiile și echipamentele utilizate în cadrul rețelelor și serviciilor 5G.”

De asemenea, la art. 4, alin. 1, litera c) se vă adăuga o nouã condiție, după cum urmează: – tehnologia sau echipamentul produs nu afectează în niciun fel și nu pune în pericol, pe termen scurt, mediu sau lung, sănătatea umană, protecția mediului sau proprietatea privată.

Solicităm că legea să garanteze și să prevadă explicit cine suportă despăgubirea cetățenilor în urma vătămării vieții/sănătății, a datelor personale, a proprietății private. Cine răspunde juridic, financiar pentru deteriorarea mediul înconjurător și pentru toate celelalte pagube înregistrate în urma implementării și utilizării rețelei 5G.

În concluzie solicităm in mod imperativ:

Garanții de sustenabilitate

Cetățenii României au nevoie de garanții ale faptului că tehnologia 5G este sustenabilă și inofensivă. Un exemplu de astfel de garanții ar că primele antene, turnuri și device-uri 5G să fie montate și testate în următoarele locații (fără spor de periculozitate pentru cei implicați):Sediul ANCOM (în special în proximitatea cabinetelor Președintelui și Vicepreședintelui)

 • Palatul Victoria, sediul Guvernului României
 • Palatul Cotroceni sediul Președinției și al Președintelui
 • Palatul Parlamentului României
 • SRI
 • Toate Ministerele de resort care prin acțiunile sau inacțiunile lor contribuie la promovarea acestei legislații invazive.

Garanții de Transparență

Suspendarea demersului de legiferare a Proiectului de Lege privind adoptarea unor măsuri referitoare la infrastructuri informatice și de comunicații de interes național şi condiţiile implementării rețelelor 5G până la clarificarea completă a tuturor aspectelor semnalate (prin petiții, memorii, concluziile din această dezbatere publică) și reluarea lui în condiții de transparență respectând toată legislația în vigoare.

 

Alternativ, cerem anularea prezentului demers dacă proiectul de lege sus menționat va rămâne în forma actuală fără a include solicitările membrilor Coaliției STOP 5G România.

 

Suspendarea și anularea acestui act administrativ, a actelor premergătoare care susțin această inițiativă legislativă și a tuturor actelor subsecvente, aceasta reprezentând și plângere prealabilă în conformitate cu Legea Contenciosului Administrativ (554/2004).

În conformitate cu toată legislația în vigoare corelată cu art. 24 din Legea 554/2004 vă solicităm să faceți toate studiile necesare conform legii (privind sănătatea, protecția mediului, securitatea cibernetică, securitatea datelor cu caracter personal, accesul pe piața muncii, protecția copiilor etc.), să faceți analize de impact și oportunitate potrivit legislației în vigoare, dezbateri reale conform legii cu reprezentanții societății civile, dezbateri în cadrul comisiilor de dialog social. Vă solicităm să cereți avizele tuturor ministerelor și agențiilor în mod special Ministerului Sănătății, Ministerului Mediului și Ministerului Muncii (inclusiv Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție). 

Să alocați o suma de cel puțin 40.000.000 euro (așa cum s-au alocat pentru campania COVID 19) unei campanii publice de sensibilizare cu privire la efectele tehnologiei 5G asupra populației și impactul negativ asupra mediului.

Solicităm înscrierea la luarea cuvântului în cadrul consultării online din 24.08.2020 a următorilor vorbitori din partea Coaliției STOP 5G România:

 • Costel Stanciu           – Asociația Pro Consumatori
 • Eugen Lucan             – Asociatia Angel;
 • Tiberiu Galamboș     – Asociația Civică DREPTATE
 • Luminița Simoiu          – Asociația Civică Pentru Viață
 • Mircea Pușcașu         – Europa Veche – Asociația pentru Cultură, Educație și Valori Europene
 • Pompiliu Diplan        – Alianța Părinților din România & #StareDeLibertate
 • Ioana Coman             – Asociația de Proprietari Floresti, Cluj
 • Elena Dulgheru         – Asociatiei „Orante”
 • Adrian Vornicu          – Asociația Pro Consumatori
 • Mădălina Apostol     – Centrul de Cercetare și Dezvoltare AXIO
 • Adrian Aciu               – Asociația Pro Vita
 • Cristina Elena Zvancea        (cetățean)
 • Luiza Volf                               (cetățean)
 • Angela Negrotă                     (cetățean)

Coaliția STOP 5G România – mișcare civică cu o susținere națională:

 • 29 100 de semnatari ai Petiției „Cerem interzicerea implementării și dezvoltării rețelei 5G în România”;
 • 17 659 semnatari ai Petiției „Cerem Ministerului Sănătății să evalueze implementarea tehnologiei 5G în România”;
 • 81 de organizații semnatare ale Memoriul Național STOP 5G în România.

1 thought on “Raspuns Coalitia STOP 5G Romania catre MTIC – 24.08.2020”

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.