Stop 5G România

Rulează videoul
Semneaza Memoriul ca Organizatie

Memoriul pentru anularea proiectului de lege referitor la tehnologia nocivă 5G

Apelăm la organizațiile neguvernamentale, la primării, parohii, asociații de proprietari să semneze Memoriul, trimițând un e-mail prin care își exprimă intenția la adresa stop5gromania@gmail.com,
cu numele organizației și al reprezentantului legal.

Memoriu

pentru anularea proiectului de lege referitor la tehnologia nocivă 5G
către Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale

            referitor la Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice și pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării rețelelor de comunicații electronice, postat pe site-ul ministerului la pagina:

http://mt.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3139-l15102020,

                Acest document reprezintă notificarea și punerea dumneavoastră în întârziere astfel încât să nu puteți spune vreodată ca nu ați avut cunoștință de situația învederată mai sus cu privire la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice și pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării rețelelor de comunicații electronice.

            Cerem în mod imperativ anularea acestui proiect de lege, suspendarea tuturor procedurilor legate de el și a tuturor actelor subsecvente!

            Măsurile pe care le doriți a fi implementate aduc grave prejudicii securității vieții umane și a mediului înconjurător, iar din acest motiv ne obligați împotriva voinței noastre să declanșăm toate procedurile legale împotriva oricărei persoane și/sau instituții de stat sau private care se face vinovată de această situație.

            În temeiul drepturilor și libertăților fundamentale statuate de Constituție și de legile în vigoare, vă învederăm că acest proiect de lege are un caracter profund anticonstituțional, încalcă multiple norme juridice și legislative, precum și multiple drepturi fundamentale ale omului. Se pune în discuție restricționarea unor drepturi fundamentale: dreptul la sănătate și la viață, dreptul la proprietate, dreptul de a fi informat cu privire la riscurile tehnologiei 5G etc.

 Argumentele pe scurt:

1) La crearea acestui proiect de lege NU ați permis participarea societății civice, științifice, medicale și alți factori relevanți, interesați de acest subiect, NU s-au făcut studii de impact și nici dezbateri publice, conform legii și nu ați ținut cont de argumentele care v-au fost prezentate, în multiple rânduri.

Prevederile din acest proiect de lege referitoare în primul rând la tehnologia 5G nu au fost analizate și dezbătute in extenso cu factorii implicați din societatea românească, fapt care a dus la perpetuarea unor greșeli inadmisibile și constituie dovada relei-credințe a factorilor responsabili: ANCOM, ministere, alte instituții abilitate și Guvern. Reamintim faptul ca așa-zisa Strategie 5G pentru România a fost amplu contestată de societatea civică, inclusiv în instanța de judecată, cu argumente concrete și obiective, ceea ce înseamnă că ea conține multe greșeli, ce nu mai trebuie sa fie repetate în alte acte normative ulterioare.

2) NU ați ținut cont nici de solicitările și necesitățile comunităților locale, exprimate prin cererile administrațiilor publice locale.

3) Rețelele de comunicații electronice NU sunt bunuri de utilitate publică.

            Rețelele de comunicații electronice NU SUNT bunuri de utilitate publică și nu pot fi favorizate cu orice preț. Ele nu pot fi puse mai presus de siguranța națională, de respectarea normelor de ordine publică sau înaintea interesului public ori respectării statului de drept, așa cum se încearcă în multiple rânduri prin prezentul proiect de lege.

4) Directivele invocate în motivarea acestui proiect de lege NU impun norme legislative ci doar stabilesc obiective pentru țările membre.

Din acest motiv, ele NU sunt obligatorii, așa cum sunt Regulamentele europene.

5) Derogările prevăzute în proiectul de lege sunt ilegale și neconstituționale.

            Acest proiect de lege prevede nu mai puțin de douăsprezece derogări de la legislația actuală în vigoare, inclusiv de unele legi de bază, foarte importante. Acest lucru este ilegal, neconstituțional și complet inadmisibil, deoarece nu se pot face asemenea discriminări masive între firmele de comunicații electronice și toate celelalte firme din România.

6) Operatorii telecom au pretenții absurde: nu vor să plătească taxe, au pretenția să fie scutiți de la obținerea autorizațiilor specifice, să fie exceptați de la plata chiriei pentru amplasarea echipamentelor pe proprietatea publică și privată și nici măcar nu vor să plătească tot curentul electric consumat de propriile dispozitive, în condițiile în care ei desfășoară o activitate comercială, din care câștigă foarte mulți bani.

Toate acestea se petrec în condițiile în care TOATE celelalte firme din România sunt obligate prin lege la aceste lucruri.

            Ajungem să ne întrebăm: cu ce drept au ei aceste pretenții și cum ar putea justifica discriminarea pe care o creează, în raport cu toate celelalte firme și cetățeni?

7) Autoritățile locale vor fi obligate să permită operatorilor telecom accesul fără autorizație în păduri, pășuni, spații verzi, clădiri publice și private, monumente, rezervații protejate etc.

8) Încălcarea proprietății private.

            Acest proiect de lege conține prevederi neconstituționale, care încalcă dreptul la proprietate. De exemplu, se folosește sintagma „beneficiază de dreptul de acces pe proprie­tăți”! În România nu există dreptul de a construi ceva pe o proprietate privată fără acordul pro­prietarului. Legea fundamentală – Constituția României garantează dreptul la proprietate (art. 44, alin. 2 – Proprietatea privată este garantată și ocrotită de lege).

9) Prevederile legate de sănătatea publică sunt total insuficiente și cvasi-ineficiente.

            Nici actualul proiect de lege, la fel ca încercările anterioare, nu cuprinde prevederi suficiente și consistente legate de protecția sănătății publice și a mediului înconjurător.

Este inadmisibil să repetați în proiectul de lege, în mod tendențios (prin articolele: art. 8 alin. (4) lit. c), art. 19 indice 2 litera h), art. 20 alin. (2) litera b), art. 366) ideea că protecția sănătății publice se poate realiza exclusiv prin respectarea standardelor ICNIRP.

Deși Consiliului Uniunii Europene a adoptat dispoziții mai recente, ANCOM și restul instituțiilor abilitate se limitează la recomandările mai vechi, din anul 1999, care sunt complet depășite și nu mai corespund contextului actual al comunicațiilor electronice.

Măsuri mult mai serioase și mai precaute sunt recomandate prin Rezoluția 1815/2011 a Consiliului Uniunii Europene, care recomandă angajamente legislative și administrative cu adevărat protective, în contextul proliferării echipamentelor radiative ale rețelelor de comunicații mobile precum: înăsprirea limitelor de expunere la radiații, evitarea amplasării antenelor / echipamentelor în preajma copiilor, campanii de informare și de consultare a populației de către autorități, măsuri speciale de protecție a categoriilor vulnerabile, dezvoltarea unor tehnologii mai puțin nocive, etichetarea clară a dispozitivelor wireless, cu menționarea parametrilor radiativi și a riscurilor pentru sănătate, utilizarea preponderentă a dispozitivelor cu fir etc.

Pe cale de consecință, se impune ca în acest proiect de lege să fie integrate toate prevederile Rezoluției 1815/2011 CE. În niciun caz reglementările legate de protecția sănătății publice și a mediului nu trebuie să se reducă la recomandările vechi, depășite și care nu protejează în mod real.

10) Prioritățile și necesitățile curente ale României sunt altele decât se stipulează, în mod eronat, în proiectul de lege.

            Ele sunt legate de utilizarea rețelelor de comunicații electronice existente și nu neapărat de viteză mai mare furnizată prin tehnologia wireless (rețeaua 5G), pentru care s-a făcut acest proiect de lege. Populația României nu are nevoie de 5G, ci de educație digitală, integrarea tehnologiilor curente, servicii publice digitale (care nu depind de 5G, deoarece se fac prin fibră optică) și utilizarea serviciilor de internet.

11) Afectarea patrimoniului național.

Patrimoniul național, care în prezent este protejat, va fi afectat iremediabil de echipamentele instalate de operatorii telecom. Reamintim că ele vor fi instalate FĂRĂ autorizație și FĂRĂ plata vreunei chirii.

            Bunurile de patrimoniu și lăcașurile de cult ale poporului român sunt de o valoare inestimabilă și nu pot fi degradate oricând și oricum de firmele care vor să instaleze dispozitive pentru rețeaua 5G!

 Argumentele detaliate:

1) La crearea acestui proiect de lege NU ați permis participarea societății civice, științifice, medicale și alți actori relevanți, interesați de acest subiect, NU s-au făcut studii de impact și nici dezbateri publice, conform legii și nu ați ținut cont de argumentele care v-au fost prezentate, în multiple rânduri.

Prevederile din acest proiect de lege referitoare în primul rând la tehnologia 5G nu au fost analizate și dezbătute in extenso cu factorii implicați din societatea românească, fapt care a dus la perpetuarea unor greșeli inadmisibile și constituie dovada relei-credințe a factorilor responsabili: ANCOM, ministere, alte instituții abilitate și Guvern. Reamintim faptul ca așa-zisa Strategie 5G pentru România a fost amplu contestată de societatea civică, inclusiv în instanța de judecată, cu argumente concrete și obiective, ceea ce înseamnă că ea conține multe greșeli, ce nu mai trebuie sa fie repetate în alte acte normative ulterioare.

Este inadmisibil și abuziv să susțineți în Nota de fundamentare că acest proiect nu necesită informarea societății civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătății şi securității cetățenilor sau diversității biologice. De asemenea, aveți pretenția că proiectul de lege nu necesită studii de impact asupra sănătății, mediului natural, asupra mediului concurențial şi domeniului ajutoarelor de stat, asupra mediului de afaceri, asupra sarcinilor administrative și nu necesita consultări cu administrațiile locale și societatea civilă etc.!!! Toate aceste aspecte, dacă nu sunt clarificate și legiferate în mod corect, se încalcă în flagrant Constituția României, legislația în vigoare, normele de tehnică legislativă și însăși principiile democratice dintr-un stat de drept.

Vă reamintim prevederile Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central:

Art. 4 lit. e) identificarea variantelor – o etapă în procesul politicilor publice, care constă în generarea unor posibilități tehnice de soluționare pentru o anumită problemă de politici publice, de către colectivele speciale, cu consultarea societății civile. Variantele de politici publice nu reprezintă acte normative;

Art. 9 Activitatea de fundamentare a variantelor constă în realizarea de studii şi analize care furnizează informații cu privire la: a) oportunitatea rezolvării problemei; b) prezentarea variantelor; c) bugetul estimat pentru fiecare variantă; d) impactul estimat al variantelor identificate; e) criteriile de evaluare a variantelor şi de alegere a aceleia care este recomandată spre implementare; f) planul de acțiune pentru varianta recomandată.

Regulament introdus prin Hotărârea Nr. 775 din 14 iulie 2005:

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/63743.

În absența cu desăvârșire a studiilor de impact ce trebuiau realizate la nivel național de Ministerele Sănătății, Mediului, Muncii și a altor autorități abilitate, continuarea cu astfel de proiecte este dovada indubitabilă că, din nou, NU se iau în considerare problemele fundamentale legate de sănătatea publică, care apar din cauza efectelor radiațiilor electromagnetice asupra omului, florei și faunei. Multe argumente și dovezi în acest sens sunt recunoscute de Parlamentul și Consiliului European, prin DECIZIA NR. 243/2012/UE (https://tinyurl.com/y62lonyr), ce se referă la importanța monitorizării radiațiilor care au efecte IONIZANTE și NEIONIZANTE asupra celulei vii. Trebuie obligatoriu luate în calcul, pe lângă protecția la radiații a populației și consecințele care apar în urma implementării rețelei 5G, precum: pierderea a multiple locuri de muncă, creșterea exponențială a consumului de energie electrică, a deșeurilor electronice, creșterea atacurilor cibernetice și multe altele.

            Problematica noilor tehnologii de comunicații electronice înglobate în rețeaua 5G este complexă și necesită o abordare temeinică, iar consultarea prezentă nu respectă prevederile Convenției AARHUS, transpuse în România prin Legea nr. 86/2000, care prevede: accesul la informații, organizarea și susținerea dezbaterilor publice ample și CORECTE pe subiectele de interes pentru cetățeni, participarea cetățenilor la luarea deciziilor cu impact asupra drepturilor fundamentale, asupra sănătății și a mediului.

Aceste aspecte sunt cerute Guvernului și de către Parlament, prin Hotărârea Senatului României (https://www.senat.ro/…/69718c4c-e30d-45ed…/com%2050.PDF), care prevede că implementarea rețelei 5G în condiții de siguranță necesită studii de impact, cercetări și analize științifice, o amplă și temeinică analiză și dezbatere cu cetățenii la nivel național și local. Pe cale de consecință, sunteți obligați să realizați în mod responsabil aceste demersuri înainte de a propune legi sau alte acte normative.

2) NU ați ținut cont nici de solicitările și necesitățile comunităților locale, exprimate prin cererile administrațiilor publice locale.

            Prin prevederile acestui proiect de lege, potențate de multiplele derogări pe care le conține, încercați să conferiți ANCOM-ului o putere exagerat de mare, nejustificată și care suprimă în mod ilegal autoritatea și autonomia administrativă a autorităților publice locale (UAT). Este de notorietate faptul că ANCOM abuzează de rolul său instituțional, satisfăcând discreționar interesul corporațiilor, în detrimentul autorităților locale și a cetățenilor, care sunt proprietarii de drept a imobilelor pe care se instalează infrastructura pentru comunicații electronice. Mai mult, cetățenii sunt și proprietarii de drept ai spectrului de frecvențe radio, care este o resursă naturală limitată. O dovadă este și litigiul invocat în motivarea acestui proiect de lege,  care reprezintă o sfidare inadmisibilă a voinței suverane a poporului român. (ANCOM a emis Decizia președintelui ANCOM nr. 997/2018 privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică. Din cauza unor diferențe de interpretare (!!!) între emitent și unele entități care ar trebui să pună în aplicare acest act normativ, Decizia președintelui ANCOM nr. 997/2018 face obiectul unui litigiu între Asociația Municipiilor din România și ANCOM […].

În mod ciudat și complet abuziv, la capitolul din Motivare referitor la consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale, ați precizat că: Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect!!!

3) Rețelele de comunicații electronice NU sunt bunuri de utilitate publică.

            Rețelele de comunicații electronice NU SUNT bunuri de utilitate publică și nu pot fi favorizate cu orice preț. Ele nu pot fi puse mai presus de siguranța națională, de respectarea normelor de ordine publică sau înaintea interesului public ori respectării statului de drept, așa cum se încearcă în multiple rânduri prin prezentul proiect de lege.

Legea referitoare la serviciile de utilități publice nu prevede și nu menționează absolut nimic despre rețelele de comunicații electronice. Conform art. 1, lit. (2) din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, serviciile comunitare de utilități publice asigură satisfacerea nevoilor esențiale de utilitate și interes public general. Acestea sunt: alimentarea cu apă, canalizarea și epurarea apelor uzate, colectarea, canalizarea și evacuarea apelor pluviale, producția, transportul, distribuția și furnizarea de energie termică în sistem centralizat, salubrizarea localităților, iluminatul public, administrarea domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale, precum și altele asemenea, transportul public local și NICIDECUM rețele de comunicații electronice.

            Mai mult, rețelele de comunicații mobile, nefiind bunuri de utilitate publică, nu pot fi reglementate prin legi sau prevederi speciale și nu pot face obiectul unor derogări unilaterale sau exclusive. În legislația europeană, la care și România este parte, se menționează că sunt incompatibile cu piața internă ajutoarele acordate de state sau prin intermediul resurselor de stat, sub orice formă, care denaturează sau amenință să denatureze concurența prin favorizarea anumitor întreprinderi sau a producerii anumitor bunuri. Aceasta înseamnă că ele nu pot face obiectul unor reglementări legislative speciale sau anticoncurențiale.

            Nici în Uniunea Europeană, rețelele de comunicații mobile NU sunt considerate bunuri de utilitate publică, legislația europeană consacrând astfel numai ceea ce statele membre clasifică legal ca fiind de interes general / de utilitate publică. În România, Legea care reglementează acest domeniu (Legea nr. 51/2006), nu clasifică în niciun fel aceste rețele ca fiind de utilitate publică.

4) Directivele invocate în motivarea acestui proiect de lege NU impun norme legislative ci doar stabilesc obiective pentru țările membre.

Din acest motiv, ele NU sunt obligatorii, așa cum sunt Regulamentele europene.

Invocarea transpunerii și armonizării în legislația internă a mai multe directive este prost înțeleasă și abuziv aplicată de inițiatorul acestui act normativ, deoarece directiva este un act legislativ care stabilește un obiectiv pe care trebuie să îl atingă toate statele membre (https://tinyurl.com/y5dd69n3). Totuși, fiecare dintre statele membre ARE LIBERTATEA de a decide asupra modalităților de îndeplinire a obiectivului stabilit. Inițiatorul acestui proiect de act normativ a ales varianta ilegală de a face multiple derogări de la legi organice, ceea ce încalcă flagrant ordinea de drept și Constituția, fapt complet inadmisibil.

            Decizia adoptării modalităților și a măsurilor de adoptare, în scopul atingerii obiectivului prevăzut de directivele europene, trebuie luată în conformitate cu necesitățile și specificul României, nicidecum în acest mod iresponsabil, pe repede înainte, fără discernământ și în mod slugarnic în raport cu corporațiile. Practic, se sfidează și se încalcă drepturile fundamentale, normele legislative, prioritățile protecției sănătății publice și a mediului înconjurător, a autonomiei administrative, a comunităților și a suveranității statale.

5) Derogările prevăzute în proiectul de lege sunt ilegale și neconstituționale.

            Acest proiect de lege prevede nu mai puțin de douăsprezece derogări de la legislația actuală în vigoare, inclusiv de unele legi de bază, foarte importante. Acest lucru este ilegal, neconstituțional și complet inadmisibil, deoarece nu se pot face asemenea discriminări masive între firmele de comunicații electronice și toate celelalte firme din România.

Faptul că dumneavoastră, reprezentanți ai Guvernului, încercați să modificați printr-un proiect de lege nu mai puțin de douăsprezece legi și acte normative, dintre care unele foarte importante (Legea fondului funciar, Legea cadastrului, Legea de protecție a mediului, Legea asociațiilor de proprietari, Legea autorizării lucrărilor de construcții, Regulamentul general de urbanism etc.), reprezintă o sfidare și un abuz inadmisibil la ordinea de drept din România și o atingere a intereselor tuturor celorlalte firme, care nu beneficiază de aceste excepții și înlesniri. Constituția României prevede clar că nimeni nu este mai presus de lege și că este o lege pentru toți!

6) Operatorii telecom au pretenții absurde: nu vor să plătească taxe, au pretenția să fie scutiți de la obținerea autorizațiilor specifice, să fie exceptați de la plata chiriei pentru amplasarea echipamentelor pe proprietatea publică și privată și nici măcar nu vor să plătească tot curentul electric consumat de propriile dispozitive, în condițiile în care ei desfășoară o activitate comercială, din care câștigă foarte mulți bani.

Toate acestea se petrec în condițiile în care TOATE celelalte firme din România sunt obligate prin lege la aceste lucruri.

            O altă anomalie a acestui proiect de lege constă în faptul că operatorii telecom, deși prestează o activitate economică din care câștigă foarte mulți bani, au pretenția, total nejustificată și în fond absurdă, de a nu plăti niciun fel de taxe de instalare, de chirie și nici o parte din cheltuielile pentru consumul de electricitate al propriilor echipamente, cu toate că toate celelalte firme sau persoane fizice sunt obligate prin lege să plătească aceste lucruri. Această exceptare de la plata taxelor este, pe de-o parte, nepermisă și ilegală, iar pe de altă parte, complet nejustificată deoarece profitul firmelor telecom este imens și mult mai mare decât al majorității firmelor care plătesc aceste taxe, către administrațiile centrale sau locale.

O parte din cheltuielile cu consumul de electricitate, care este imens, se vor transfera către stat și către autoritățile locale. Deoarece aceste cheltuieli vor fi plătite din bani publici, înseamnă că ele sunt achitate, în ultimă instanță, de noi toți, cetățenii plătitori de taxe și impozite.

            Ajungem să ne întrebăm: cu ce drept au ei aceste pretenții și cum ar putea justifica discriminarea pe care o creează, în raport cu toate celelalte firme și cetățeni?

7) Autoritățile locale vor fi obligate să permită operatorilor telecom accesul fără autorizație în păduri, pășuni, spații verzi, clădiri publice și private, monumente, rezervații protejate etc.

            O altă procedură nefirească care se vrea a fi introdusă prin acest proiect de lege este „adoptarea tacită a autorizațiilor”. Obligația instituită autorităților publice locale de a permite operatorilor telecom accesul și efectuarea unor lucrări fără autorizație, se face fie direct, fie prin unele măsuri ilicite, cum ar fi adoptarea tacită, după un termen foarte scurt (de doar cinci zile), a cererilor și avizelor formulate de operatorii telecom. Aceasta înseamnă că dacă, din indiferent ce motiv, funcționarii dintr-o primărie nu dau un răspuns cererilor în acest termen foarte scurt, firmele telecom vor avea dreptul să amplaseze, instaleze, modifice etc. propriile echipamente, fără aviz sau fără vreo posibilitate de control din partea autorității locale. Aceasta mai înseamnă și că autoritățile nu mai pot refuza cererea după acest termen foarte scurt, chiar dacă au motive întemeiate pentru aceasta, deoarece avizul a fost „adoptat tacit”.

Procedura de autorizare a unei lucrări este un proces complex, care diferă de la o situație la alta, adeseori în mod semnificativ. În procedura de autorizare, autoritățile publice fac mențiuni specifice atât situației cât și lucrării, iar toate acestea nu pot fi posibile dacă autorizarea se face tacit.

Adoptarea tacită a autorizațiilor ar urma să aibă ca efect eludarea procedurilor legale, obligatorii, mai ales într-o lucrare de un asemenea calibru și complexitate, fiind afectat în primul rând mediul de viață sănătos și echilibrat.

Drept exemplu, poate fi considerată situația în care proprietarii de rețele de comunicații depun dintr-o dată foarte multe cereri de autorizare, iar administrația publică nu poate să le soluționeze în timpul scurt stipulat în proiectul de lege! În acest caz, în mod evident, vina nu este a administrației publice, deoarece nu are timpul efectiv să rezolve un număr așa mare de cereri, foarte repede, ceea ce înseamnă că nu poate fi pusă vreo culpă în sarcina autorității competente. În acest caz, ideea de adoptare tacită se îndepărtează de la spiritul Legii nr. 486/2003, care urmărește sancționarea funcționarilor publici care nu-și fac datoria, nu a autorităților publice care sunt în unele cazuri depășite de situație!

Prin prevederile acestui proiect de lege se elimină și posibilitatea autorităților care reglementează instalarea rețelelor de comunicații de a refuza motivat cererile de autorizare. Practic, se menționează doar situația în care cererea se poate refuza din cauză că dosarul depus de solicitant este in­complet. Astfel, dacă autoritatea publică are motive întemeiate să nu acorde o autorizație și totuși o acordă, înseamnă că încalcă legea actuală, ca să respecte prevederile acestui proiect de lege. Iar dacă respectă legea actuală și nu acordă autorizația, încalcă prevederile acestui proiect! Cu alte cuvinte, se creează o situație absurdă, în care, orice variantă ar aborda, autoritățile încalcă legea!

De asemenea, autoritățile publice trebuie să poată opri oricând și legal funcționarea instalațiilor de comunicații, dacă au motive întemeiate, indiferent de natura acestora. De exemplu dacă oamenii acuză probleme de sănătate!

Toate procedurile de autorizare și verificare a lucrărilor trebuie să fie efectuate pentru orice fel de instalații de comunicații electronice, indiferent de dimensiunea sau caracteristicile lor. Aceasta deoarece, prin proiectul de lege se vrea eludarea procedurilor de autorizare pentru anumite categorii de echipamente, considerate de mică amploare sau standard! Acest lucru nu poate fi posibil, deoarece legislația românească nu face nicio diferență, în procesul de autorizare, între caracteristicile instalațiilor supuse reglementării. Ca exemplificare, prezentăm prevederile disonante cu legislația în vigoare a art. 29 (1): Furnizorii de rețele de comunicații electronice, respectiv operatorii de infrastructură de comunicații electronice au dreptul să execute lucrări de mică amploare fără a fi necesară emiterea unei autorizații de construire sau de desființare, numai după întocmirea unei documentații și transmiterea unei notificări către primarul unității administrativ-teritoriale în raza căreia urmează să fie executate lucrările.

            O dovadă în plus este și următorul extras din Expunerea de motive a proiectului de lege: „Eliminarea anumitor restricții privind instalarea unor elemente ale rețelelor de comunicații electronice este esențială pentru furnizarea către utilizatorii finali a noii tehnologii 5G. În acest sens, pentru a facilita implementarea tehnologiei 5G, proiectul de transpunere completează legislația actuală privind accesul furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice la infrastructurile fizice, prin stabilirea instalării și operării în mod gratuit a punctelor de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă pe infrastructurile fizice proprietate publică sau privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale. Gratuitatea instalării are în vedere, în primul rând, infrastructurile fizice care constituie mobilierul stradal, precum stâlpii de iluminat public, semnele de circulație, semafoarele, panourile și stațiile de autobuz, de tramvai, metrou ori a altor mijloace de transport în comun. Se vor instala gratuit inclusiv branșamentele la rețeaua de distribuție a energiei electrice, necesare pentru funcționarea punctului de acces, cât și elementele de rețea sau infrastructură fizică necesare pentru conectarea acestor puncte fie la segmentul de transport, fie la cel de distribuție, dintr-o rețea publică de comunicații electronice.

În concluzie, este exclusă introducerea unor astfel de prevederi în acest act normativ.

8) Încălcarea proprietății private.

            Acest proiect de lege conține prevederi neconstituționale, care încalcă dreptul la proprietate. De exemplu, se folosește sintagma „beneficiază de dreptul de acces pe proprie­tăți”! În România nu există dreptul de a construi ceva pe o proprietate privată fără acordul pro­prietarului. Legea fundamentală – Constituția României garantează dreptul la proprietate (art. 44, alin. 2 – Proprietatea privată este garantată și ocrotită de lege).

În consecință, „a beneficia de dreptului de acces pe proprietăți” nu se poate face indiferent de regimul juridic al terenurilor și în niciun caz fără acordul proprietarului. În caz contrar se săvârșește infracțiunea de tulburare de posesie.

Menționăm faptul că aproximativ 90% din spațiile pe care operatorii telecom vor să-și instaleze echipamentele sunt proprietăți private. Aceasta înseamnă că în majoritatea cazurilor ei vor încălca legea și Constituția!

De asemenea, nimeni nu poate decide în locul proprietarilor de imobile sau terenuri și nici în locul autorităților locale sau al autorităților cu atribuții în diverse domenii, așa cum se menționează în mai multe articole din proiectul de lege.

Modificările pe care vreți să le aduceți la legea asociațiilor de proprietari, prin art. 23 din proiectul de lege, sunt complet neavenite pentru că încalcă până și principiile care stau la baza funcționării asociațiilor de proprietari, ca să nu mai vorbim de dreptul fundamental la proprietate și la decizie asupra ei.

            Prevederi din proiectul de lege, art. 23 (1): Contractul ce conferă furnizorilor de rețele de comunicații electronice sau operatorilor de infrastructură de comunicații electronice un drept de a executa lucrări de construcții în cadrul unui condominiu, va fi încheiat de aceștia cu asociația de proprietari reprezentată de președinte, fără a fi necesară hotărârea adunării generale a asociației de proprietari sau acordul vreunui proprietar din condominiu.

(2) Contractul încheiat în condițiile alin. (1) poate avea orice durată, stabilită prin acordul părților, dar care nu poate depăși durata de existență a rețelelor de comunicații electronice în imobilul respectiv și va fi cu titlu gratuit.

Un singur om nu poate decide în numele tuturor celorlalți proprietari, asupra proprietății acestora, deoarece aceștia nu l-au mandatat să facă aceasta. Niciun act normativ nu poate trece peste voința suverană a proprietarilor, considerând că are acordul lor prezumat.

Mai mult, așa cum sunt formulate prevederile în proiectul de lege se induce ideea că președintele asociației de proprietari nu poate refuza instalarea echipamentelor rețelelor de comunicații, considerându-se ca fiind un dat încheierea contractului între furnizorul de rețele de comunicații și asociația de proprietari. Acest lucru este complet inadmisibil și de neconceput, deoarece nimeni și nimic nu te poate obliga să închei un contract referitor la proprietatea ta, dacă nu vrei acest lucru. Nimeni nu poate să-și dea consimțământul în locul altei persoane fără mandatul expres, în scris, al acesteia.

Un contract de închiriere nu poate avea orice durată, mai ales că nu se iau în considerare efectele pe termen lung ale radiațiilor emise de dispozitivele 5G asupra oamenilor. Contractul mai trebuie să cuprindă clauze clare și ferme prin care orice proprietar din imobil sau condominiu să-l poată rezilia oricând și imediat, atunci când apar probleme de sănătate sau de altă natură.

De asemenea, un contract de închiriere a unui spațiu nu poate fi gratuit. El se negociază între părți, la prețul pieței. Contractul final, care include și prețul de închiriere va fi aprobat cu acordul majorității proprietarilor.

Dacă cineva intră pe proprietatea ta fără să-ți ceară voie și instalează un echipament fără să plătească chirie, care te mai și iradiază, iar apoi pretinde ca tu să-i plătești lui dacă vrei să folosești acel echipament este o formă de dictatură! Faptul că ați putut concepe un asemenea sistem fraudulos și discriminatoriu arată că serviți doar interesele financiare ale corporațiilor străine și nicidecum pe cele ale cetățenilor acestei țări.

Alineatul (1) de la art. 23 trebuie eliminat pentru că nu se poate ca o decizie de o așa mare importanță să fie luată numai de majoritatea celor prezenți, ei putând însemna doar un procent infim din numărul total de proprietari. Mai mult, se creează posibilitatea unui număr mare de abuzuri, făcute de cei puțini care vor să instaleze antene și care vor face ședințe și vor lua hotărâri în secret, fără cunoștința și acordul majorității proprietarilor. Astfel de acțiuni sunt ilegale și neconstituționale, deoarece se încalcă flagrant dreptul la proprietate și la decizia asupra ei.

De asemenea, ideea de „vecinătate” trebuie reconsiderată în cazul antenelor care emit radiații nocive sănătății, deoarece ele acționează pe o distanță mare. De aceea, toți proprietarii din imobil trebuie să-și dea acordul scris, pentru că toți sunt afectați direct de aceste radiații. Toți cei de pe o rază de cel puțin câțiva zeci de metri în jurul antenei sunt „vecini” cu ea. Deoarece intensitatea radiațiilor este foarte mare în proximitatea ei.

Informațiile cu privire la procedurile care urmează să se efectueze de către furnizorii de rețele de comunicații trebuie să fie complete și să cuprindă inclusiv explicații despre nivelul radiațiilor electromagnetice pe care le emit antenele, împreună cu referiri la cum afectează ele sănătatea. În cazul în care proprietarii care trebuie să ia decizia au nevoie de mai mult timp pentru a analiza aceste informații, pot amâna luarea unei decizii.

Precum am mai precizat, toți proprietarii trebuie să-și dea acordul expres pentru instalarea antenelor, deoarece toți sunt afectați de radiațiile lor.

Prin proiectul de lege se mai induce și ideea de consimțământ prezumat, care este exclus. Lipsa răspunsului scris al proprietarilor nu reprezintă un acord din partea lor. Absența răspunsului scris din partea proprietarilor, din indiferent ce motiv, nu poate fi substituită de un presupus acord prezumat.

Este foarte important ca autoritățile să înțeleagă odată pentru totdeauna că proprietarii imobilelor au dreptul fundamental de a decide la ce se expun, și că același drept îl au și muncitorii din fabrici sau din diverse instituții, unde aceste dispozitive 5G ar putea fi instalate.

Mai trebuie menționat că vreți să faceți toate aceste schimbări în legea asociațiilor de proprietari fără să vă consultați cu nimeni, nici măcar cu asociațiile de proprietari.

9) Prevederile legate de sănătatea publică sunt total insuficiente și cvasi-ineficiente.

            Nici actualul proiect de lege, la fel ca încercările anterioare, nu cuprinde prevederi suficiente și consistente legate de protecția sănătății publice și a mediului înconjurător.

Este inadmisibil să repetați în proiectul de lege, în mod tendențios (prin articolele: art. 8 alin. (4) lit. c), art. 19 indice 2 litera h), art. 20 alin. (2) litera b), art. 366) ideea că protecția sănătății publice se poate realiza exclusiv prin respectarea standardelor ICNIRP.

Deși Consiliului Uniunii Europene a adoptat dispoziții mai recente, ANCOM și restul instituțiilor abilitate se limitează la recomandările mai vechi, din anul 1999, care sunt complet depășite și nu mai corespund contextului actual al comunicațiilor electronice.

Măsuri mult mai serioase și mai precaute sunt recomandate prin Rezoluția 1815/2011 a Consiliului Uniunii Europene, care recomandă angajamente legislative și administrative cu adevărat protective, în contextul proliferării echipamentelor radiative ale rețelelor de comunicații mobile precum: înăsprirea limitelor de expunere la radiații, evitarea amplasării antenelor / echipamentelor în preajma copiilor, campanii de informare și de consultare a populației de către autorități, măsuri speciale de protecție a categoriilor vulnerabile, dezvoltarea unor tehnologii mai puțin nocive, etichetarea clară a dispozitivelor wireless, cu menționarea parametrilor radiativi și a riscurilor pentru sănătate, utilizarea preponderentă a dispozitivelor cu fir etc.

Pe cale de consecință, se impune ca în acest proiect de lege să fie integrate toate prevederile Rezoluției 1815/2011 CE. În niciun caz reglementările legate de protecția sănătății publice și a mediului nu trebuie să se reducă la recomandările vechi, depășite și care nu protejează în mod real.

O reală protecție a oamenilor împotriva radiațiilor electromagnetice se face prin includerea în actele normative referitoare la rețelele de comunicații electronice a mai multor prevederi. În niciun caz, nu se pot face referiri la sănătatea publică doar prin invocarea repetată a Recomandării Consiliului nr. 1999/519/CE privind limitarea expunerii publicului larg la câmpuri electromagnetice (de la 0 Hz la 300 GHz), ce se referă la Standardele emise de ICNIRP. Aceasta deoarece actualele standarde ICNIRP, anunțate în 2020, au introdus și radiația fasciculelor (beamforming), dar în mod reducționist și bineînțeles cât mai permisiv pentru 5G, neluând în calcul numeroasele studii care impun limite mult mai stricte, chiar de sute de ori. Se impune, în contextul proliferării tehnologiei 5G să se respecte Principiul precauției, Principiul ALARA și limitele recomandate de studiul european STOA, care recomandă și promovează valori ale limitelor de zeci și chiar sute de ori mai stricte. Cităm din Rezoluția CE 1815/2011:

„… în conformitate cu Principiul precauției, care să nu depășească 0,6 V/m, iar pe termen mediu să-l reducem la 0,2 V/m” (echivalentul a 0,1 W/m2, respectiv 0.033 W/m2).”

https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17994.

Citat din Studiul STOA:

„În cazul expunerii la radiații GSM, reduceți intensitățile la nivelul sub care nu au fost găsite efecte adverse empiric în populațiile expuse, ținând cont de faptul că există indicii de praguri nemetalice pentru efecte biologice de ordinul microwattului / cm2. Densitățile de putere de câteva zecimi din această valoare sunt frecvente la distanțe de 150-200m de un catarg tipic de 15 m înălțime și în raza lobilor laterali mai localizați în imediata apropiere a unui catarg – efectele adverse fiind raportate la ambele locații. Încorporarea unui factor de siguranță suplimentar de 10 indică faptul că, în locațiile în care există o expunere pe termen lung, densitățile de putere nu trebuie să depășească 10 nanoW / cm2 (echivalentul a 0,1 mW/m2).”

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2001/297574/DG-4-JOIN_ET(2001)297574_EN.pdf.

În concluzie, actele normative din acest domeniu trebuie să cuprindă prevederi cu privire la următoarele măsuri de protecție a populației împotriva radiațiilor câmpurilor electromagnetice emise de rețeaua 5G:

 • Măsuri de protecție, de inviolabilitate a domiciliului prin minimizarea nivelurilor expunerii radiațiilor de radiofrecvență, de la tehnologiile wireless, care pătrund în casă prin pereți;
 • Publicarea imediată a tuturor locațiilor stațiilor de radiocomunicație ale infrastructurii telecom din România (Inventarul rețelelor publice de comunicații electronice și al elementelor de infrastructură fizică) și a benzilor de frecvențe pe care operează. ANCOM are aceste date, conform obligațiilor care le revin operatorilor de comunicații electronice, prin Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații 353/2015, privind procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio;
 • Monitorizarea serioasă, consistentă, permanentă a radiațiilor câmpurilor electromagnetice și asigurarea că expunerile la radiațiile de radiofrecvență, atât ocupaționale cât și ambientale, sunt considerabil mai mici;
 • Modificarea limitelor de expunere la radiații de frecvență radio, care să protejeze în mod real omul și natura de efectele biologice negative ale câmpurilor electromagnetice. Orice extindere în continuare a tehnologiilor wireless este iresponsabilă, dacă se mențin actualele standarde, care sunt extrem de permisive și reducționiste (prin parametrul unic SAR = efectul termic). Aceasta, în ciuda existenței atâtor dovezi care demonstrează că efectele non-termice asupra celulei vii sunt extrem de grave, destructurând ADN-ul și astfel tot ce e viu se îmbolnăvește grav și moare;
 • Promovarea utilizării exclusive a soluțiilor cu fir în domeniul casnic și în instituțiile publice, în special în grădinițe, școli, colegii, universități, case de îngrijire, maternități, spitale etc.;
 • Eliminarea de pe piață a echipamentelor care emit radiații continuu, cum ar fi telefoanele fără fir, internet wireless, acces Wi-Fi, contoarele inteligente wireless etc. Aceste dispozitive ar trebui să funcționeze doar când este necesar și astfel să emită radiații de radiofrecvență numai la cererea utilizatorului;
 • Legiferarea protecției speciale pentru copii și adolescenți, în fața pericolului radiațiilor de radiofrecvență. Copiii cu vârsta sub 8 ani nu ar trebui să utilizeze deloc telefoane mobile sau echipamente fără fir. De asemenea, copii și adolescenții cu vârste cuprinse între 8 și 16 ani nu ar trebui să utilizeze telefoane mobile, decât în caz de urgență. Telefoanele mobile și echipamentele fără fir nu pot fi instrument de publicitate pentru copii și adolescenți;
 • Atașarea vizibilă a etichetelor de avertizare, împreună cu instrucțiuni de siguranță, inclusiv în manuale de utilizare, pentru a promova și conștientiza necesitatea reducerii expunerii la radiațiile telefoanelor mobile și altor dispozitive fără fir;
 • Marcarea în mod clar a zonelor protejate pentru persoanele vulnerabile, inclusiv a celor electro-hipersensibile. Trebuie stabilite zone publice fără acoperire și fără emițători wireless, în special în transportul public, similar zonelor pentru nefumătorii. Este inadmisibil ca proiectul de lege cu privire la infrastructura destinată comunicațiilor electronice să nu prevadă necesitatea studiilor de impact și marcarea din partea celui care implementează în teritoriu a zonelor unde sunt instalate dispozitive radiative. Marcarea trebuie să fie vizibilă de către populație, pentru informarea ei corectă;
 • Promovarea dezvoltării de tehnologii de comunicații cu consum redus de energie electrică, care sunt mult mai puțin invazive și mult mai compatibile cu sănătatea ființelor vii;
 • Promovarea soluțiilor cu fir cablu/fibră optică pentru aplicațiile de uz casnic și facilitățile publice. Utilizarea rețelelor cu fibră optică ca bază a tehnologiei moderne, durabile și performante, care satisface cererea în creștere a ratelor tot mai mari de transmisie de date;
 • Asigurarea de fonduri guvernamentale și investiții pentru cercetarea industrială independentă și pentru educație în domeniu, care să nu ascundă descoperirile științifice și medicale despre riscurile tehnologiei wireless, ci care clarifică aceste riscuri.

Există o preocupare semnificativă privind impactul posibil asupra sănătății și siguranței, care rezultă din expunerea potențial mult mai ridicată la radiațiile electromagnetice de radiofrecvență provenind de la rețelele 5G. Expunerea crescută poate rezulta nu doar din utilizarea unor frecvențe mult mai mari în 5G, ci și din potențială agregare a diferitelor semnale (hotspots), natura lor dinamică și efectele complexe de interferență care pot rezulta, în special în zonele urbane dense. Câmpurile de emisie radio 5G sunt destul de diferite de cele ale generațiilor anterioare, datorită transmisiilor lor cu format de fascicul complex în ambele direcții (fascicule direcționale) – de la stația de bază până la receptor și retur. Deși câmpurile sunt foarte concentrate în fascicule, ele variază rapid cu timpul și mișcarea, și astfel sunt impredictibile, deoarece nivelurile de semnal și drumurile lor interacționează ca într-un sistem cu buclă închisă. Acest lucru nu a fost încă cartografiat în mod fiabil pentru situații reale, în afara laboratorului. În timp ce Comisia Internațională pentru Protecția împotriva Radiațiilor Neionizante (ICNIRP) emite orientări pentru limitarea expunerii la câmpurile electrice, magnetice și electromagnetice (CEM), iar statele membre UE fac obiectul Recomandării 1999/519 / CE a Consiliului, care respectă liniile directoare ICNIRP, în prezent nu este posibil să se simuleze cu precizie sau să se măsoare emisiile de radiații 5G în lumea reală”.

Sursa: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2019-001526-ASW_EN.html.

Comitetul Științific al Uniunii Europene pentru Sănătate, Mediu şi Riscuri emergente, SCENIHR / SCEER, mandatat de Parlamentul European ca organism independent, „ne liniștește” cu răspunsuri de genul:

Se așteaptă ca rețelele 5G să aibă niveluri similare sau mai scăzute de emisie decât rețelele 4G. În combinație cu 4G, este posibilă o creștere cumulată modestă în zonele dense, cu mult sub limite. Aceste limite se bazează pe orientări independente emise de Comisia Internațională pentru Protecția împotriva Radiațiilor Neionizante (ICNIRP). Prin urmare, nu este necesară o evaluare a impactului. ICNIRP revizuiește liniile directoare după o consultare publică. Comisia așteaptă cu nerăbdare concluziile. SCEER poate reevalua situația în funcție de rezultatul acestei revizuiri”.

Sursa: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2019-001526-ASW_EN.html.

Referitor la menționarea repetată a Recomandării Consiliului nr. 1999/519/CE privind limitarea expunerii publicului larg la câmpuri electromagnetice (de la 0 Hz la 300 GHz) ce se referă la Standardele emise de ICNIRP, atragem atenția  asupra faptului că integritatea echipei ICNIRP, a metodologiei și limitelor de expunere la radiații este în prezent anchetată în Parlamentul European, depunându-se un raport întocmit de europarlamentarii Michèle Rivasi (Europe Écologie) and Klaus Buchner (Ökologisch-Demokratische Partei). Sursa: https://kompetenzinitiative.com/en/wissenschaft/icnirp-report-conflicts-of-interest-corporate-capture-and-the-push-for-5g/.

În mod similar „justifică” și Institutul Național de Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătății și Centrul Național de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar, atunci când dau comunicate „liniștitoare” bazate pe Ordinul MS 1193/2006 și pe Recomandarea 1999/519/CE, subliniind că:

„România este țară membră a Uniunii Europene, în consecință în România sunt respectate legislația și recomandările UE (n.n. dacă sunt recomandări, atunci nu sunt obligatorii!) privind expunerea populației și a lucrătorilor la câmpuri electromagnetice.” (n.n. dar nu se respectă art. 22 alin. 1, art. 34 și 35 din Constituția României).

Sursele:

https://www.insp.gov.ro/dj/comunicate/Informatii%20privind%20tehnologia%205%20G.pdf;
https://cnmrmc.insp.gov.ro/images/Informatii_privind_tehnologia_5_G.pdf.

De asemenea, învederăm faptul că mai multe țări membre nu iau cu titlu de obligativitate standardele ICNIRP și au impus pe plan local limite mult mai stricte stabilite pentru a-și proteja populația. Dintre aceste țări menționăm: Belgia, Bulgaria, Croația, Italia, Lituania, Luxemburg, aceasta din urmă având limite de 100 de ori mai stricte decât limitele setate și pretinse a fi ”sigure” ale ICNIRP. Aceste țări sunt și cele care nu se grăbesc să implementeze tehnologia 5G, tocmai pentru că radiațiile emise de rețeaua 5G depășesc limitele impuse la nivel național.

Sursa:

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2008/RO/1-2008-532-RO-F1-1.Pdf, (pag. 8).

Măsuri mult mai serioase și mai precaute sunt recomandate prin Rezoluția 1815/2011 a Consiliului Uniunii Europene, care recomandă angajamente legislative și administrative cu adevărat protective, în contextul proliferării echipamentelor radiative ale rețelelor de comunicații mobile precum:

 • luarea tuturor măsurilor rezonabile pentru a reduce expunerea la câmpurile electromagnetice, în special la frecvențele radio de la telefoanele mobile și, în special, la expunerea la copii și tineri care par a fi cei mai expuși riscului de tumori la cap;
 • reconsiderarea bazei științifice a prezentelor standarde privind expunerea la câmpuri electromagnetice stabilite de Comisia internațională pentru protecția împotriva radiațiilor neionizante, care au limitări serioase, și aplică principiile ALARA, acoperind atât efectele termice, cât și efectele atermice sau biologice ale emisiilor sau radiațiilor electromagnetice;
 • punerea în aplicare campanii de informare și sensibilizare cu privire la riscurile efectelor biologice potențial dăunătoare pe termen lung asupra mediului și asupra sănătății umane, în special pentru copii, adolescenți și tineri în vârstă de reproducere;
 • acordarea unei atenții deosebite persoanelor „electrosensibile” care suferă de un sindrom de intoleranță la câmpurile electromagnetice și să introducă măsuri speciale pentru a le proteja, inclusiv crearea de zone fără unde care nu sunt acoperite de rețeaua fără fir;
 • pentru a reduce costurile, a economisi energie și a proteja mediul și sănătatea umană, intensificarea cercetării privind noile tipuri de antene, telefoane mobile și dispozitive de tip DECT și încurajarea cercetării pentru dezvoltarea telecomunicațiilor bazate pe alte tehnologii la fel de eficiente, dar ale căror efecte sunt mai puțin negative asupra mediului și sănătății;
 • în ce privește utilizarea privată a telefoanelor mobile, telefoanelor fără fir DECT, WiFi, WLAN și WIMAX pentru computere și alte dispozitive fără fir, cum ar fi monitoarele pentru copii:
 • stabilirea de praguri preventive pentru nivelurile de expunere pe termen lung la microunde în toate zonele interioare, în conformitate cu principiul precauției, care nu depășește 0,6 volți pe metru și, pe termen mediu, reducerea la 0,2 volți pe metru;
 • întocmirea unor proceduri adecvate de evaluare a riscurilor pentru toate tipurile noi de dispozitive înainte de acordarea licențelor;
 • introducerea unei etichetări clare care să indice prezența microundelor sau câmpurilor electromagnetice, puterea de transmisie sau rata specifică de absorbție (SAR) a dispozitivului și orice riscuri pentru sănătate legate de utilizarea acestuia;
 • creșterea gradului de conștientizare cu privire la potențialele riscuri pentru sănătatea telefoanelor fără fir DECT, a monitoarelor pentru bebeluși și a altor aparate de uz casnic care emit unde continue de impuls, dacă toate echipamentele electrice sunt lăsate permanent în standby și recomandă utilizarea telefoanelor fixe cu fir la domiciliu sau, în caz contrar, a modelelor care nu emit permanent unde de impuls.
 • în ce privește protecția copiilor:
 • dezvoltarea în cadrul diferitelor ministere (educație, mediu și sănătate) unor campanii de informare direcționate destinate profesorilor, părinților și copiilor pentru a-i alerta cu privire la riscurile specifice ale utilizării timpurii, neconsiderate și prelungite a telefoanelor mobile și a altor dispozitive care emit microunde;
 • pentru copiii în general, în special în școli și săli de clasă, acordarea de preferință conexiunilor de internet prin cablu și reglementarea strictă a utilizării telefoanelor mobile de către școlari în incinta școlii;
 • în ce privește planificarea rețelei de electricitate și a stațiilor de bază ale antenelor cu releu:
 • introducerea de măsuri de urbanism pentru a menține liniile electrice de înaltă tensiune și alte instalații electrice la o distanță sigură de locuințe;
 • aplicarea de standarde stricte de siguranță pentru impactul asupra sănătății sistemelor electrice în locuințele noi;
 • reducerea valorilor prag pentru antenele cu releu în conformitate cu principiul ALARA și instalarea de sisteme pentru monitorizarea cuprinzătoare și continuă a tuturor antenelor;
 • stabilirea locațiilor oricăror noi antene GSM, UMTS, WiFi sau WIMAX nu numai în conformitate cu interesele operatorilor, ci în consultare cu autoritățile guvernamentale locale și regionale, rezidenții locali și asociațiile cetățenilor în cauză;
 • în ce privește evaluarea riscurilor și precauții:
 • evaluarea riscurilor orientată spre prevenire;
 • îmbunătățirea standardelor de evaluare a riscurilor și a calității prin crearea unei scale de risc standard, făcând obligatorie indicarea nivelului de risc, punând în studiu mai multe ipoteze de risc și luând în considerare compatibilitatea cu condițiile din viața reală;
 • formularea unei definiții orientate spre drepturile omului a principiului precauției și a principiului ALARA;
 • creșterea finanțării publice a cercetării independente, în special prin subvenții din partea industriei și impozitarea produselor care fac obiectul studiilor publice de cercetare pentru evaluarea riscurilor pentru sănătate;
 • crearea de comisii independente pentru alocarea fondurilor publice;
 • obligativitatea transparenței grupurilor de lobby;
 • promovarea dezbaterilor pluraliste și contradictorii între toate părțile interesate, inclusiv societatea civilă (Convenția ARHUS).

Pe cale de consecință, se impune ca în acest proiect de lege să fie integrate toate prevederile Rezoluției 1815/2011 CE. În niciun caz, reglementările legate de protecția  sănătății publice și a mediului nu trebuie să se reducă la recomandările vechi, depășite și care nu protejează în mod real.

10) Prioritățile și necesitățile curente ale României sunt altele decât se stipulează, în mod eronat, în proiectul de lege.

            Ele sunt legate de utilizarea rețelelor de comunicații electronice existente și nu neapărat de viteză mai mare furnizată prin tehnologia wireless (rețeaua 5G), pentru care s-a făcut acest proiect de lege. Populația României nu are nevoie de 5G, ci de educație digitală, integrarea tehnologiilor curente, servicii publice digitale (care nu depind de 5G, deoarece se fac prin fibră optică) și utilizarea serviciilor de internet.

Reamintim inițiatorului acestui proiect de lege că România ocupă un rușinos loc fruntaș în Europa la lipsa drumurilor asfaltate, la lipsa autostrăzilor, la deficiențele infrastructurii feroviare, la familii ce trăiesc în sărăcie, la toalete în curte, la abandon școlar, la infecții intra spitalicești, la analfabetism funcțional și analfabetism digital, la accidente rutiere cu victime, la întârzieri în digitalizarea administrației, la deficiențe în protecția mediului și multe altele. În România sunt zeci de mii de copii săraci, care se culcă seara flămânzi!

Între timp, suntem locul întâi în Europa și locul trei mondial la viteza de descărcare a datelor de pe internet prin conexiune fixă (152 Mbps) și suntem pe locuri fruntașe la conectivitate și acoperire. Deși în România există încă localități fără servicii de reală utilitate publică (apă, gaz, transport, canalizare etc.), ANCOM prioritizează comunicațiile electronice mobile în detrimentul sectoarelor prioritare de mai sus. Contextul actual din România nu are nevoie reală de rețea wireless 5G, ci are nevoie în primul rând de politici pentru comunicații electronice sustenabile, nepoluante electromagnetic, mai puțin consumatoare de energie electrică, mai sigure și mai fiabile decât milioanele de elemente radiative ale rețelei 5G. Rețea care, de altfel, reprezintă un pericol pentru sănătatea publică și pentru siguranța națională, prin invazivitate și respectiv prin multitudinea de vulnerabilități cibernetice și de arhitectură.

România înregistrează cele mai bune rezultate în domeniul conectivitate, datorită utilizării ridicate a benzii largi de foarte mare viteză și disponibilității ample a rețelelor fixe de foarte mare capacitate, în special în zonele urbane. Cu toate acestea, digitalizarea economiei a rămas în urmă, în condițiile în care aproape o cincime dintre români nu au utilizat niciodată internetul și mai puțin de o treime au competențe digitale cel puțin elementare. Cu toate acestea, în ceea ce privește serviciile publice digitale și utilizarea serviciilor de internet, performanța României este cea mai scăzută în rândul statelor membre ale UE.

Directivele europene legate de conectivitate, ce exprimă obiectivul Digital Agenda for Europe, și anume realizarea până în 2020 a unei acoperiri de cel puțin 50% din gospodării cu viteze de conectivitate mai mari de 100 Mbps sunt deja, în proporție de 99%, atinse. Și anume, conform DESI 2020, 49% dintre locuințele din România sunt abonate la servicii de bandă largă de foarte mare viteză (cel puțin 100 Mbps), țara noastră situându-se astfel pe locul cinci în UE.

Din graficul oferit de Raportul DESI 2020 se observă că România a depășit obiectivul UE 28, dar este foarte în urmă cu: capitalul uman, utilizarea serviciilor de internet, integrarea tehnologiei digitale și serviciile publice digitale.

Situatia reala a Romaniie Digitale


11) Afectarea patrimoniului național.

Patrimoniul național, care în prezent este protejat, va fi afectat iremediabil de echipamentele instalate de operatorii telecom. Reamintim că ele vor fi instalate FĂRĂ autorizație și FĂRĂ plata vreunei chirii.

Proiectul de lege prevede: art. 341 […] Prin excepție de la prevederile art. 33 alin. (1) și art. 34 alin. (5), Ministerul Culturii sau serviciile deconcentrate ale acestuia pot emite avize privind documentațiile tehnice fără consultarea Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, respectiv a comisiilor zonale ale monumentelor istorice, […] precum și pentru lucrări de construcții având ca obiect elemente de infrastructură fizică necesare susținerii rețelelor de comunicații electronice, efectuate cu privire la imobile clasate ca monumente istorice, sau la imobile situate în zone de protecție a monumentelor istorice ori în zone construite protejate.

Practic, se vrea emiterea avizelor fără consultarea Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, ceea ce ar fi foarte grav pentru patrimoniu național. Astfel s-ar crea un haos legislativ și procedural, ce ar urma să fie perpetuat prin nenumărate abuzuri.

            Bunurile de patrimoniu și lăcașurile de cult ale poporului român sunt de o valoare inestimabilă și nu pot fi degradate oricând și oricum de firmele care vor să instaleze dispozitive pentru rețeaua 5G!

            Acest document reprezintă notificarea și punerea dumneavoastră în întârziere astfel încât să nu puteți spune vreodată că nu ați avut cunoștință de situația învederată mai sus.

Măsurile pe care le doriți a fi implementate aduc grave prejudicii securității vieții umane și a mediului înconjurător iar din acest motiv ne obligați împotriva voinței noastre să declanșăm toate procedurile legale împotriva oricărei persoane și/sau instituții de stat sau private care se fac vinovate de această situație.

Pe cale de consecință, vă solicităm retragerea acestui proiect de lege din consultarea publică și refacerea lui, în concordanță cu normele statului de drept, cu respectarea Constituției și a legilor în vigoare, în acord cu necesitățile și specificitățile României și cu o reală respectare a normelor de ordine publică.

Data: 2.11.2020

Coaliția STOP 5G ROMÂNIA

Coaliția STOP 5G România este o mișcare civică, fără formă juridică, formată prin asocierea a peste 80 de organizații semnatare a Memoriului Național și a zecilor de mii de cetățeni români care au semnat petițiile împotriva implementării iresponsabile a tehnologiei 5G, care este deja în desfășurare.

http://stop5gromania.ro/membri/.

Misiunea Coaliției STOP 5G este de a PROTEJA drepturile constituționale ale cetățenilor României, printre care: dreptul la viață, dreptul la sănătate, dreptul la un mediu curat, dreptul la proprietate, dreptul la intimitate etc., iar deciziile să fie luate în conformitate cu consimțământul informat al cetățenilor. Acțiunile noastre vizează OPRIREA DEMERSURILOR legate de promovarea cu celeritate a implementării rețelei 5G în România, în absența studiilor și a dovezilor care să-i justifice necesitatea și siguranța. Această tehnologie este invazivă, nesustenabilă, experimentală și dovedit a fi dăunătoare întregului ecosistem.

Coaliția STOP 5G are ca scop responsabilizarea tuturor actorilor sociali și politici, pentru angajarea răspunderii instituțiilor statului, a funcționarilor și a tuturor factorilor de decizie. Susținem și promovăm necesitatea de a respecta drepturile constituționale, prin APLICAREA PRINCIPIULUI PRECAUȚIEI, care protejează viața și sănătatea oamenilor precum și a mediului natural.

 

Acest memoriu a fost trimis in termen la

csat@presidency.ro, relatii@sri.ro, contact@sgg.ro, relatiipublice@sts.ro, cabinet@adr.gov.ro, office@cert.ro, ancom@ancom.ro, ces@ces.ro, pm@gov.ro, relatiicupublicul@comunicatii.gov.ro, petitii@mai.gov.ro, srp@mapn.ro, office@research.gov.ro, ministru@mae.ro, cabinet.ae@mae.ro, afacerieuropene@economie.gov.ro, relatii.publice@madr.ro, petitii@economie.gov.ro, office.cabinet@energie.gov.ro, publicinfo@mfinante.gov.ro, contact.minister@fonduri-ue.ro, petitie@mt.ro, cabinet.ministru@cultura.ro, relatii.publice@ms.ro, contact@control.ro, procetatean@presidency.ro, relatiicupublicul@mmuncii.gov.ro, petitii@mmediu.ro, relatiipublice@just.ro, cabinet.ministru@just.ro, petitii@avp.ro, amr@amr.ro, office@fapr.ro, relatii.publice@clr.ro, office@consiliulconcurentei.ro, info@mlpda.ro, relatii.publice@madr.ro, secretariat@spp.ro, office@ancpi.ro, comunicare@madr.ro, mai@mai.gov.ro, ananp@ananp.gov.ro, anspdcp@dataprotection.ro,  biroupresa@anpc.ro, cabinet@anpc.ro, anre@anre.ro, secretariat@patrimoniu.ro, imobil@patrimoniu.ro, cancelaria@patriarhia.ro, biroul.sesizari@patriarhia.ro, corespondenta@culte.ro, florentina@cimec.ro, infopub@senat.ro, presa@senat.ro, infocdep@cdep.ro, srp@cdep.ro, office@aor.ro, contact@acor.ro

APEL LA IMPLICARE!
Vă rugăm să susțineți acțiunile care se fac pentru o legiferare corectă, legală și constituțională a comunicațiilor electronice din România, care includ și problematica rețelei 5G.
E important să vă informați despre neregulile din noul proiect de lege referitor la acest subiect, având numele „Proiect de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice și pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării rețelelor de comunicații electronice. https://tinyurl.com/y492zzf6 .
Pe lângă cetățeni, prevederile problematice din acest proiect de lege afectează multe categorii sociale: administrațiile locale, asociațiile de proprietari, parohiile, organizațiile neguvernamentale (de mediu, sănătate, care luptă pentru drepturile omului etc.), sindicatele, patronatele, pe cei care iubesc sau întrețin patrimoniul național, persoanele vulnerabile și copiii etc.
Organizațiile pot susține argumentele din Memoriul referitor la Proiectul de lege legat de comunicațiile electronice 5G de la https://tinyurl.com/y6ntqxrp .
Rugăm organizațiile să semneze acest Memoriu, trimițând un e-mail prin care își exprimă intenția la adresa stop5gromania@gmail.com, cu numele organizației și al reprezentantului legal.
Cetățenii pot semna și trimite petitia de la https://tinyurl.com/y237mq93.
Vă rugăm să distribuiți acest apel!
Cu mulțumiri,
Coaliția STOP 5G România

 

1 thought on “Memoriul pentru anularea proiectului de lege referitor la tehnologia nocivă 5G”

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.