Stop 5G România

Rulează videoul
Semneaza si trimite Petitia Plx 428/2021 impotriva facilitarii retelelor de comunicatii electronice 5G

18.10.2021 Petitie la Camera Deputatilor impotriva PL-x nr. 428/2021

Completati cu datele dvs. personale si trimiteti Parlamentarilor petitia din acest articol sau descarcati fisierul word de AICI

Trimiteti la srp@cdep.ro, cp03@cdep.ro, cp06@cdep.ro, cp11@cdep.ro, cti@cdep.ro, cp02@cdep.ro, cp04@cdep.ro, cp05@cdep.ro, cp10@cdep.ro, cp12@cdep.ro, cp26@cdep.ro, cp.mediu@cdep.ro, observatiile si argumente pentru a respinge PLx 428/2021 si tuturor deputatilor in parte (Adresele  de email si nr. de telefon ale deputatilor sunt si la finalul articolului)

Subiect: Petiție împotriva abuzurilor și ilegalităților dezvoltării rețelelor 5G din PLx 428/2021

Doamnelor / Domnilor Parlamentari,

Subsemnatul/a ………………………………………………. , domiciliat/ă în ………………………., jud. …………………………, str. …………………………………….. , nr. …. , cu adresa de corespondență prin email ……………………………….. , cetățean român cu drepturi depline, în conformitate cu dispozițiile Legii Fundamentale – Constituția României, în temeiul drepturilor și libertăților fundamentale statuate de Constituție și de legile în vigoare precum Legea 96/2006, Legea 86/2000, Legea nr. 52/2003, a Legii nr. 544/2001, a Legii nr. 233/2002, actualizate, referitor la proiectul de lege PL-x nr. 428/2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice și pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării rețelelor de comunicații electronice, care are 300 de pagini, vă învederez că acest proiect de lege are un caracter profund anticonstituțional, încalcă multiple norme juridice și legislative, precum și multiple drepturi fundamentale ale omului.

Pe cale de consecință solicit imperativ:

să respingeți atât în comisii cât și la votul în plen, PL-x nr. 428/2021 în integralitatea lui deoarece este un proiect de lege periculos, care prin exprimări dolosive încalcă principiul general al legalității, principiul securității juridice, democrația constituțională, ordinea statului de drept, siguranța națională și securitatea vieții individuale a cetățenilor;

– în temeiul dispozițiilor art. 31 din Constituția României și a Regulamentului Parlamentului să vă exprimați public poziția față de acest proiect de lege și să faceți publice lucrările ședințelor comisiilor de specialitate.

 

Iată câteva exemple de nereguli din acest proiect de lege:

1) Avocatul Poporului a făcut o amplă critică a acestui proiect de lege și a semnalat multe prevederi ilegale și neconstituționale, printre care:

derogări de obţinere a avizelor sau autorizaţiilor de construcţie, care duc în mod abuziv și discreționar la exonerarea furnizorilor de reţele de comunicaţii de la obținerea acestor autorizații și reprezintă o limitare a exercitării dreptului la un mediu sănătos;

– proprietăţile publice şi private ale statului vor putea fi folosite cu titlu gratuit (!!!) de furnizorii de comunicații electronice. De exemplu, aceștia ar putea instala elemente de infrastructură (antene și echipamente radiative, componente active de rețea etc.) și branșamente la rețeaua electrică fără să plătească taxe, așa cum o fac toți ceilalți agenți economici sau cetățeni;

– lipsa exigențelor specifice și necesare creării normelor juridice, care duce la vătămarea drepturilor subiecților de drept. De asemenea, se constată o practică judiciară inconsecventă, care va genera o incertitudine juridică generală în ceea ce priveşte interpretarea noţiunilor esenţiale referitoare la respectarea dreptului de proprietate;

se încalcă nu numai dreptul la proprietate, dar şi drepturile prevăzute de art. 22 şi art. 34 din Constituţie, respectiv la viaţă şi integritate fizică şi psihică, precum şi la ocrotirea sănătăţii;

– se încalcă art. 33 alin. 3 din Constituţia României, în condiţiile în care se oferă derogări pentru operatorii care pot să instaleze antene pe monumente istorice, în arii protejate. Aceasta favorizează degradarea patrimoniului cultural român şi universal, constituind astfel, o ingerinţă în art. 33 din Constituţie – accesul la cultură;

nu a fost suficient informată societatea civilă cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice;

nu s-a cerut părerea societăţii civile ştiinţifice, medicale;

–  nu s-au făcut studii de impact şi nici dezbateri publice suficiente pe acest subiect;

– nu a fost suficient informată societatea civilă cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ;

nu au avut loc consultări cu autorităţile administraţiei publice locale.

 

În consecință, pentru eliminarea acestor nereguli, instituția Avocatul Poporului propune:

respectarea Legii fundamentale – Constituția României – în activitatea de legiferare, pentru a se asigura calitatea actelor normative emise.

Actele normative trebuie să fie precise, previzibile şi totodată, să asigure securitatea juridică a destinatarilor săi, așa cum și CCR a statuat prin Decizia nr. 62/2018;

–  eliminarea tuturor derogărilor;

eliminarea titlului gratuit și obligarea operatorilor telecom de a plăti taxele de instalare / construcție a instalațiilor, la fel ca orice firmă sau persoană fizică din România;

– să nu se efectueze modificări cu privire la legislația în vigoare privind protecția mediului, pentru facilitarea construcţiei infrastructurii reţelelor de comunicații electronice;

– referitor la respectarea dreptului la proprietate al coproprietarilor din asociațiile de proprietari, legat de instalarea infrastructurii de comunicaţii electronice, Avocatul Poporului a propus ca toți proprietarii să-și dea acordul la încheierea contractelor, să existe o durată de timp determinată a contractelor, să se stabilească de comun acord un preț și să se acorde despăgubiri pentru prejudiciile cauzate de furnizorul de reţele de comunicaţii electronice.

În concluzie, raportat la toate neregulile semnalate, inclusiv la faptul că proiectul de lege încalcă drepturile consfințite de Constituţie, instituția Avocatul Poporului solicităreformularea textelor, în vederea eliminării măsurilor care contravin drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor“.

Sursă: documentul nr. 21177/23.11.2020 al instituției Avocatul Poporului:

http://stop5gromania.ro/wp-content/uploads/2021/10/Analiza-Avocatului-Poporului-asupra-proiectului-de-lege-referitor-la-rețelele-de-comunicatii-electronice.pdf.

 

2) Problemele grave semnalate de Consiliul legislativ referitor la PL-x nr. 428/2021 referitor la implementarea 5G

Consiliul legislativ a semnalat prin Avizul nr. 781/29.09.2021, care are 190 de pagini, din care 30 cu observații și 160 cu mențiuni legate de actele normative care se vor a fi derogate abuziv, în detrimentul și prin discriminarea tuturor celorlalte sectoare economice, instituții, firme și cetățeni. Iată o parte din neregulile semnalate:

– inițiatorul acestui proiect de lege pretinde că reprezintă transpunerea așa-numitului Cod European al Comunicațiilor Electronice, însă Consiliul Legislativ remarcă absența acestei integrări după cum urmează: „Totodată, ţinem să precizăm că, întrucât prezentul demers legislativ nu a fost însoţit de tabelul de corespondenţă cu normele Directivei (UE) 2018/1972, în urma analizei întreprinse, nu se poate afirma cu certitudine că normele interne transpun corect şi complet normele europene vizate. Exemplificăm prin următoarele situaţii de norme europene care nu se regăsesc preluate la nivelul proiectului: Anexele II, V, VI, VII, VIII și , XI. “ pag. 3, paragraf 2 din Aviz;

– se încalcă multiple norme legislative și norme de tehnică legislativă;

sunt multe derogări abuzive de la legislația actuală, care nu pot fi realizate discriminatoriu față de toate celelalte entități fizice și juridice din România și care nu se justifică în raport cu beneficiile obținute.

Astfel, se vor a fi modificate nu mai puțin de 48 de acte normative, din care 27 de legi, 11 Ordonanțe de Urgență ale Guvernului,  5 Hotărâri de Guvern, 5 Ordonanțe de Guvern, după cum sunt prezentate în acest articol:

http://stop5gromania.ro/problemele-grave-semnalate-de-consiliul-legislativ-referitor-la-pl-x-nr-428-2021-referitor-la-implementarea-5g/.

O astfel de înșiruire de derogări abuzive este fără precedent în legislația românească reprezintă o sfidare fără precedent și inadmisibilă a voinței suverane a poporului român.

În fapt, acest proiect de lege nu este decât o lungă înșiruire de derogări de la legislația în vigoare, care ar putea produce un haos legislativ cu efecte ireversibile în plan legislativ și social, creându-se și o mare discriminare față de cetățeni. De exemplu, de ce proprietarii de rețele de comunicații sunt scutiți de la obținerea unor autorizații și de unele taxe iar toți ceilalți nu?

Consiliul legislativ arată că prevederile Codului European nu trebuie transpuse încălcând legislația internă și Constituția, ele nefiind obligatorii și direct aplicabile precum Regulamentele UE, important fiind să se atingă obiectivele, printr-o transpunere corectă;

lipsesc unele avize necesare în procesul de legiferare. Mai mult, anumite avize au fost date pe alte versiuni, mai vechi și incomplete ale proiectul de lege, diferite de cea finală;

Consiliul legislativ precizează: „Menţionăm şi faptul că prezentul proiect nu este însoţit de avizele emise de autorităţile care au semnat Expunerea de motive a acestuia în calitate de avizatori (pag. 4, paragraf 4). […] precizăm şi faptul că partea din Expunerea de motive, care cuprinde semnăturile conducătorilor instituţiilor avizatoare, este prezentată în mai multe variante în cadrul cărora instituţiile care trebuie să avizeze proiectul nu sunt aceleași.” pag. 4, paragraf 5.

Sursa: http://www.cameradeputatilor.ro/proiecte/2021/400/20/8/cl571.pdf.

3) La crearea acestui proiect de lege NU ați permis participarea societății civice, științifice, medicale și alți actori relevanți, interesați de acest subiect, NU s-au făcut studii de impact și nici dezbateri publice, conform legii și nu ați ținut cont de argumentele care v-au fost prezentate, în multiple rânduri.

4) NU ați ținut cont nici de solicitările și necesitățile comunităților locale, exprimate prin cererile administrațiilor publice locale.

5) Rețelele de comunicații electronice NU sunt bunuri de utilitate publică.

6) Directivele invocate în motivarea acestui proiect de lege NU impun norme legislative ci doar stabilesc obiective pentru țările membre.

Din acest motiv, Directivele  NU SUNT DIRECT APLICABILE, așa cum sunt Regulamentele europene, aceste directive europene necesita o transpunere supusă Constitutiei statului membru, nicidecum sub pretextul transpunerii lor să se încalce dispozitiile constituționale. Deciziile Curții Constituționale care statuează supremația Constituției României în fața legislației UE sunt: Decizia nr. 148 din 16 aprilie 2003, Decizia nr. 80 din 16 februarie 2014, Decizia nr. 64 din 24 februarie 2015, Decizia nr. 668 din 18 mai 2011, Decizia nr. 104 din 6 martie 2018, Decizia nr. 390 din 8 iunie 2021.

7) Derogările prevăzute în proiectul de lege sunt ilegale și neconstituționale.

             Acest proiect de lege prevede extrem de multe derogări de la legislația actuală în vigoare, inclusiv de la unele legi de bază, foarte importante. Acest lucru este ilegal, neconstituțional și complet inadmisibil, deoarece nu se pot face asemenea discriminări masive între firmele de comunicații electronice și toate celelalte firme din România.

8) Operatorii telecom au pretenții absurde: nu vor să plătească taxe, au pretenția să fie scutiți de la obținerea autorizațiilor specifice, să fie exceptați de la plata chiriei pentru amplasarea echipamentelor pe proprietatea publică și privată și nici măcar nu vor să plătească tot curentul electric consumat de propriile dispozitive, în condițiile în care ei desfășoară o activitate comercială, din care câștigă foarte mulți bani.

Toate acestea se petrec în condițiile în care TOATE celelalte firme din România sunt obligate prin lege la aceste lucruri.

9) Autoritățile locale vor fi obligate să permită operatorilor telecom accesul fără autorizație în păduri, pășuni, spații verzi, clădiri publice și private, monumente, rezervații protejate etc.

10) Încălcarea proprietății private.

             Acest proiect de lege conține prevederi neconstituționale, care încalcă dreptul la proprietate. De exemplu, se folosește sintagma „beneficiază de dreptul de acces pe proprie­tăți”! În România nu există dreptul de a construi ceva pe o proprietate privată fără acordul pro­prietarului. Legea fundamentală – Constituția României garantează dreptul la proprietate (art. 44, alin. 2 – Proprietatea privată este garantată și ocrotită de lege).

11) Prevederile legate de sănătatea publică sunt insuficiente și total ineficiente, lipsind inclusiv avizul de la Ministerul Sănătății iar Comisiei pentru sănătate publică nu i s-a cerut avizul.

             Nici actualul proiect de lege, la fel ca încercările anterioare, nu cuprinde prevederi suficiente și consistente legate de protecția sănătății publice și a mediului înconjurător.

Deși Consiliului Uniunii Europene a adoptat dispoziții mai recente, ANCOM și restul instituțiilor abilitate se limitează la recomandările mai vechi, din anul 1999, care sunt complet depășite și nu mai corespund contextului actual al comunicațiilor electronice.

Măsuri mult mai serioase și mai precaute sunt recomandate prin Rezoluția 1815/2011 a Consiliului Uniunii Europene, care recomandă angajamente legislative și administrative cu adevărat protective, în contextul proliferării echipamentelor radiative ale rețelelor de comunicații mobile precum: înăsprirea limitelor de expunere la radiații, evitarea amplasării antenelor / echipamentelor în preajma copiilor, campanii de informare și de consultare a populației de către autorități, măsuri speciale de protecție a categoriilor vulnerabile, dezvoltarea unor tehnologii mai puțin nocive, etichetarea clară a dispozitivelor wireless, cu menționarea parametrilor radiativi și a riscurilor pentru sănătate, utilizarea preponderentă a dispozitivelor cu fir etc.

12) Prioritățile și necesitățile curente ale României sunt altele decât se stipulează, în mod eronat, în proiectul de lege.

             Ele sunt legate de utilizarea rețelelor de comunicații electronice existente și nu neapărat de viteză mai mare furnizată prin tehnologia wireless (rețeaua 5G), pentru care s-a făcut acest proiect de lege. Populația României nu are nevoie de 5G, ci de educație digitală, integrarea tehnologiilor curente, servicii publice digitale (care nu depind de 5G, deoarece se fac prin fibră optică) și utilizarea serviciilor de internet.

13) Afectarea patrimoniului național.

Patrimoniul național, care în prezent este protejat, va fi afectat iremediabil de echipamentele instalate de operatorii telecom. Reamintim că ele vor fi instalate FĂRĂ autorizație și FĂRĂ plata vreunei chirii.

             Bunurile de patrimoniu și lăcașurile de cult ale poporului român sunt de o valoare inestimabilă și nu pot fi degradate oricând și oricum de firmele care vor să instaleze dispozitive pentru rețeaua 5G!

Toate sceste problematici sunt detaliate in Memoriul Coaliției STOP 5G România de la adresa http://stop5gromania.ro/wp-content/uploads/2020/11/Memoriu-completat-pentru-anularea-proiectului-de-lege-referitor-la-tehnologia-nocivă-5G.pdf

            În concluzie, acest proiect de lege încalcă multiple norme juridice, legislative și constituționale, precum și unele drepturi fundamentale ale omului.

Pe cale de consecință, vă solicit retragerea acestui proiect de lege din circuitul parlamentar, corectarea și refacerea lui în concordanță cu normele statului de drept, cu respectarea Constituției și a legilor în vigoare, în acord cu necesitățile și specificitățile României și cu o reală respectare a ordinii statului de drept, a siguranței naționale și a securității vieții individuale a cetățenilor iar ulterior repunerea lui în consultare publică, cu modificările operate.

Data:                                                                            Semnătura:

 

Completati cu datele dvs. personale si trimiteti Parlamentarilor petitia din acest articol sau descarcati fisierul word de AICI

Adresele  de email ale deputatilor

longher.ro@gmail.com,
iulian.lorincz@cdep.ro,
lucian.lungoci@cdep.ro,
romeolungu2004@yahoo.fr,
andrei.lupu@cdep.ro,
silviu.macovei@cdep.ro,
magyar_lorand@yahoo.com,
ioan.mang@cdep.ro,
claudiumanta@yahoo.com,
marsalic_jaronorbert@yahoo.com,
marculescudumitru@yahoo.com,
marius11_nis@yahoo.com,
andrei.miftode@cdep.ro,
carmen.moldovan@cdep.ro,
zoltan.miklos@cdep.ro,
marian.mina@cdep.ro,
mircea_fl@yahoo.com,
radu.miruta@cdep.ro,
dumitrina.mitrea@cdep.ro,
adrian.miutescu@aaas.gov.ro,
radu.moisin@cdep.ro,
sorin.moldovan@cdep.ro,
radu.molnar@cdep.ro,
ionut.mosteanu@cdep.ro,
sorin.muncaciu@cdep.ro,
remus.munteanu@cdep.ro,
oana.murariu@cdep.ro,
alexandru.muraru@cdep.ro,
stefan.musoiu@cdep.ro,
nakovg@yahoo.com,
hello@nagyszabi.ro,
sorin.nacuta@cdep.ro,
claudiu.nasui@cdep.ro,
denisa.neagu@cdep.ro,
eugenneata@yahoo.com,
nitanicu51@yahoo.com,
corneliu.olar@cdep.ro,
rodicanassar@yahoo.com,
vasile.nagy@cdep.ro,
cabinet.presedinte@cdep.ro,
marius.ostaficiuc@cdep.ro,
danielaotesanu@yahoo.com,
oana.ozmen@cdep.ro,
paladi.george@yahoo.com,
varujan@cdep.ro,
radu.panait@cdep.ro,
rodica.paraschiv@cdep.ro,
titus.paunescu@cdep.ro,
eliza.peta@cdep.ro,
florin.piper@cdep.ro,
marilen.pirtea@cdep.ro,
mihai.politeanu@cdep.ro,
darius.pop@cdep.ro,
tudor.pop@cdep.ro,
radu.popa@cdep.ro,
stefan.popa@cdep.ro,
cristian.popescu@cdep.ro,
pavel.popescu@cdep.ro,
virgil.popescu@cdep.ro,
ana.predescu@cdep.ro,
catalin.predoiu@cdep.ro,
alexandra.presura@cdep.ro,
razvanprisca@gmail.com,
cristina.pruna@cdep.ro,
alin.prunean@cdep.ro,
florin.puscasu@cdep.ro,
alexandru.rafila@cdep.ro,
cristina.rizea@cdep.ro,
bogdan.rodeanu@cdep.ro,
florin.roman@cdep.ro,
nicolae.roman@cdep.ro,
rujan_mitru@yahoo.com,
daniel.rusu@cdep.ro,
salan.viorel@gmail.com,
viorica.sandu@cdep.ro,
lorant.sas@cdep.ro,
sabin.sarmas@cdep.ro,
lilian.scripnic@cdep.ro,
cristian.seidler@cdep.ro,
denes.seres@cdep.ro,
robi_sig@yahoo.com,
george.simion@cdep.ro,
alfred.simonis@cdep.ro,
adrian.solomon@cdep.ro,
vetuta.stanescu@cdep.ro,
george.stanga@cdep.ro,
bogdan.stoica@cdep.ro,
titi.stoica@cdep.ro,
diana.stoica@cdep.ro,
stefanstoicabucur@gmail.com,
ionut.stroe@cdep.ro,
sebastian.suciu@cdep.ro,
daniel.suciu@cdep.ro,
cosmin.sandru@cdep.ro,
ciprianserban99@gmail.com,
gianina.serban@cdep.ro,
gheorghe.simon@cdep.ro,
george.siscu@cdep.ro,
danslincu@yahoo.com,
soldan.gheorghe@cdep.ro,
constantin.sovaiala@cdep.ro,
gigel.stirbu@cdep.ro,
dan.tanasa@cdep.ro,
alina.tanasescu@cdep.ro,
nelu.tataru@cdep.ro,
catalin.tenita@cdep.ro,
maya.teodoroiu@cdep.ro,
eugen.terente@cdep.ro,
thellmann_christine@yahoo.com,
bogdan.toader@cdep.ro,
daniel.toda@cdep.ro,
beniamin.todosiu@cdep.ro,
toma1979@yahoo.com,
cristina.traila@cdep.ro,
simina.tulbure@cdep.ro,
raluca.turcan@cdep.ro,
diana.tusa@cdep.ro,
marian.tachianu@cdep.ro,
tepelus_laurentiu@yahoo.com,
oana.toiu@cdep.ro,
mariushoriatutuianu@cdep.ro,
emanuel.ungureanu@cdep.ro,
glad.varga@cdep.ro,
cristina.vecerdi@cdep.ro,
silviu.vexler@cdep.ro,
laura.vicol@cdep.ro,
dan.vilceanu@cdep.ro,
boris.volosatii@cdep.ro,
ioan.vulpescu@cdep.ro,
mihaiweber@gmail.com,
adrian.wiener@cdep.ro,
gabi_zetea@yahoo.com,
gabriel.zisopol@cdep.ro,

Ar putea fi o imagine cu ecran, telefon şi text

CONTACTE TELEFONICE, 270
Deputați 2020-2024
DeputațI Pnl – contacte 2021
1.Năcuță Sorin (pnl iași) 0749177338
2.Muraru Alexandru (pnl iași) 0748136426
3.Turcan Raluca (pnl sibiu) 0744673228
4.Huțucă Bogdan (pnl constanta) 0722317508
5.Ardelean Ben-Oni (pnl timiș) 0722364310
6.Bălan Ioan (pnl suceava) 0744666697
7.Barcari Rodica-Luminiţa (pnl ialomița) 0722456396
8.Barbu Costel (pnl teleorman) 0764400500
9.Avramescu Gabriel (pnl buzău) 0784779838
10.Burciu Cristina (pnl cluj) 0734777023
11.Pirtea Marilen Gabriel (pnl timiș) 0753275375
12.Căuș Vasile Aurel (pnl bihor) 0745577277
13.Fădor Angelica (pnl suceava) 0749050864
14.Ionescu George (pnl prahova) 0733558240, 0722275444, 0761102362
15.Kiss Janos (pnl bihor) 0744703637
16.Fechet Mircea (pnl bacău) 0725408001
17.Vâlceanu Dan (pnl Gorj) 0723263419
18.Pecingină gheorghe (pnl Gorj) 0760271196
19.Plăiașu Gabriel (pnl dâmbovița) 0722317003
20.Polak Tudor (pnl vaslui) 0769077377
21.Prișcă Răzvan Sorin (pnl prahova) 0722244937
22.Stănescu Vetuța (pnl hunedoara) 0722877444, 0749177368
23. Stoica Ștefan-Bucur (pnl dolj) 0744537265
24.Șișcu George (pnl tulcea) 0744324269
25.Șoptică Costel (pnl botosani) 0744554406
26.Șovăială Constantin (pnl sibiu) 0722203213
27.ŞTIRBU Gigel-Sorinel (pnl olt) 0733558413
28.Tănase Antonel (pnl buc.) 0745667800
29.Florin Cîțu (pnl bu.) 0727642085
30.Vecerdi Cristina-Agnes (pnl brașov) fix 0268411673
31.Dumitru Florian Emil (pnl călărașI) fix 0242521041
32.Bîlcea Ovidiu-Sergiu 0749149959
33.Cupşa Ioan 0731890304/ 0723890304/ 0771126026
34.Fechet Mircea 0725408001
35.Giugea Nicolae 0740867476
36.Andronache Gabriel Brașov 0722950348
37.Roşca Mircea Prahova 0720720982
38.Alexandru Victoria-Violeta 0723257640
39.Balint Liviu-Ioan 0747854586
40.Banias Mircea Marius 0728295539
41.Băcanu Cristian-Tudor 0750111850
42.Bode Lucian Nicolae Sălaj 0733558211, 0722607389
43.Bola Bogdan-Alexandru 0723691877
44.Buican Cristian 0747220554
45.Calista Mara-Daniela 0722511613
46.Calotă Florică Ică 0720070912
47.Cazan Laurenţiu-Nicolae 0786476400
48.Ciofu Cătălina 0749177273
49.Constantin Daniel Argeș 0723173235
50.Cozmanciuc Corneliu-Mugurel 0745573646
51.Flucuş Dumitru Brașov 0740051105
52.Gheorghe Andrei Daniel 0725553335
53.Gheorghiu Bogdan 0212242510
54.Gudu Michael 0722800624
55.Leoreanu Laurenţiu-Dan 0745251877
56.Marşalic Jaro Norbert 0745526119
57.Miuţescu Gheorghe Adrian 0248215294
58.Moisin Radu-Marin Cluj 0749177320
59.Moldovan Sorin-Dan Cluj 0723267598
60.Molnar Ervin Mureș 0771260887
61.Morar Olivia-Diana 0744753765
62.Olar Corneliu Alba 0766549014
63.Popescu Virgil-Daniel 0752125635
64.Predoiu Marian-Cătălin Prahova 0733737752
65.Roman Florin-Claudiu 0725353722
66.Sărmaş Ioan-Sabin Cluj 0213032997
67.Sighiartău Robert-Ionatan 0749112608
68.Stroe Ionuţ-Marian 0726200089
69.Tătaru Nelu 0722550073
70.Thellmann Christine 0741558633
71.Varga Glad-Aurel 0749480835
72. Cozma Adrian-Felician Satu Mare 0740548170
73. Heiuș Lucian-Ovidiu HD ‎+40788553316
74. BOTA Călin-Ioan PNL MM 0723275911
75. Gheorghe Andrei Daniel Ilfov 0725553335
76. Șandru Cosmin PNL 0769208220
77. Horga Maria-Gabriela PNL Giurgiu 0723600454
78. Popa Alexandru PNL Brăila 0765643593
Deputați minoritățI
1.Zisopol Dragoș (minorit.greacă ploiești) 0728899841
2.Ognean Crîstici (minorit. sârbă) 0728100785
3.Feodor Silviu (minorit.lipoveni) 0735012916
4.Ibram Iusein (minorit.turcă cta) 0726200792
5.Merka Adrian-Miroslav (slovaci – cehi) 0726200793
6.Amet Varol (minorit.turco-tătară cta) 0729917438
7.Grosaru Andi-Gabriel (minorit. italieni) +40372772458
8.Longher Ghervazen (minorit.polonezi) 0722151040
9.Stoica Bogdan-Alin (albanezi craiova) 0351184466
10.Vexler Silviu (evrei) 0213131028
Deputați USR
1.Chichirău Cosette (usr iași) 0756481785
2.Havârneanu Filip (usr iași) 0749177492
3.Berescu Monica (usr plus iași) 0756481785
4.Moşteanu Liviu-Ionuţ (usr argeș) 0722666802
5.Bulai Iulian (usr neamț) 0731839539, 0721389605
6.Seidler Cristian-Gabriel (usr buc.) 0744230973
7.Teniţă Dragoş-Cătălin (usr buc.) 0749177381
8.Apostol Alin-Gabriel (usr buc.) 0722777880
9.Badea Mihai-Alexandru (usr buc.) 0749177463
10.Barna Ilie Dan (usr sibiu) 0722830821
11.Cambera Oana-Alexandra (usr ilfov) 0723345644
12. Brian Cristian (usr maramureș) 0744279743
13.Gheba Daniel-Sorin (usr dolj) 0743041131, 0749177463
14.Lazăr Teodor (usr bacau) 0740123456
15.Molnar Radu-Iulian (usr cluj) 0771260887, 0741779517
16.Poliţeanu Mihai-Laurenţiu (usr prahova) 0721339031
17.Prună Cristina-Mădălina (usr buc.) 0743379071
18.Prunean Alin-Costel (usr sălaj) 0722889951
19.Sas Lóránt-Zoltan (usr bistrița) 0727387875
20.Tulbure Simina-Geanina-Daniela (usr diaspora) 0749177541
21.Dehelean Silviu 0744225391
22.Murariu Oana Cluj 0364808736
23.Rodeanu Bogdan-Ionel Galați 0730080501
24.Stoica Diana 0749177532
25.Lőrincz Ştefan-Iulian 0749177506
26.Băltăreţu Viorel Cluj 0749177466
27.Benga Tudor – Vlad Brașov 0725109699
28.Monica-Elena Berescu 0756481785
29.Blaga Daniel-Codruţ 0722205352
30.Botez Mihai-Cătălin 0725109712
31.Ciornei Radu Tudor 0758854913
32.Drancă Andrei-Iulian 0755227337
33.Drulă Cătălin Timiș 0720312727
34.Fălcoi Nicu Timiș 0749212518
35.Ichim Cristian-Paul 0755413413
36.Ilie Victor Brașov 0740054432
37.Ion Stelian-Cristian 0723537153
38.Lazăr Ion-Marian 0749177499
39.Miftode Marius-Andrei Brașov 0728883784
40.Miruţă Radu-Dinel 0723999755
41.Neagu Denisa-Elena 0749177512
42.Pop Rareş Tudor 0733275666
43.Rizea Cristina Camelia 0749177524
44.Terente Eugen 0756702245
45.Todosiu Beniamin 0749544346
46.Ungureanu Emanuel-Dumitru 0744502877
47.Wiener Adrian Arad 0740033739
48. Toda Daniel USR TIMIȘ +40730242052
49. Lupu Andrei-Răzvan Prahova 0737347072
Deputati Psd – contacte
1.Mihalcea Remus-Gabriel ARGEȘ 0734455901
2.Dumitrache Ileana Cristina CONSTANȚA 0749165400
3.Trif Bogdan Gheorghe SIBIU 021037875
4.Tănăsescu Alina-Elena DOLJ 0721266054
5.Ţuţuianu Marius-Horia CONSTANȚA 0721227421
6.Bucura-Oprescu Simona ARGEȘ 0721781115
7.Nassar Rodica BUCUREȘTI 0722303562
8.Dinu Cristina-Elena GIURGIU 0722555069
9.Weber Mihai GORJ 0722555166
10.Floroiu Ionel BACĂU 0722669212
11.Muşoiu Ştefan IALOMIȚA 0723045980
12.Solomon Adrian VASLUI 0723594895
13.Paraschiv Rodica PRAHOVA 0723959389
14.Rafila Alexandru BUCUREȘTI 0723391315
15.Lungoci Dumitru-Lucian CONSTANȚA 0723575444
16.Georgescu Nicolae ARGEȘ 0724281922
17.Nechita Aurel GALAȚI 0725552336
18.Halici Nicuşor VRANCEA 0726679722
19.Simonis Alfred – Robert TIMIȘ 0727648255
20.Tuşa Adriana Diana BUCUREȘTI 072822030221.
21.Stativă Irinel Ioan VASLUI 0728220439
22.Grindeanu Sorin Mihai TIMIȘ 0728899157, 0722299880
23.Pavelescu Nicolae ARGEȘ 0729159068
24.Bulai Oana-Gianina NEAMȚ 0729881851
25.Florea Daniel București 0731003296
26.Buicu Corneliu-Florin MUREȘ 0740031202
27.Suciu Vasile-Daniel BISTRIȚA-NĂSĂUD 0740063507
28.Niţă Nicu BRĂILA 0740129504
29.Budăi Marius-Constantin BOTOȘANI 0740521979
30.Chirilă Virgil Alin MEHEDINȚI 0743079979
31.Intotero Natalia-Elena HUNEDOARA 0744424072, 0745990955
32.Şerban Ciprian-Constantin NEAMȚ 0744622000
33.Cîtea Vasile IAȘI 0744759169
34.Şimon Gheorghe MARAMUREȘ 0744765380
35.Oteşanu Daniela VÂLCEA 0744814711
36.Munteanu Remus NEAMȚ 0744173654
37.Bălăşoiu Aurel ARGEȘ 0744349686
38.Ciolacu Ion-Marcel BUZĂU 0744506034, 0733558797
39.Stoica Elena VRANCEA 0744557040
40.Holban Georgeta-Carmen DÂMBOVIȚA 0744590914
41.Achimaş-Cadariu Patriciu-Andrei CLUJ 0744827542
42.Macovei Silviu Nicu IAȘI 0745804757
43.Neaga Florian-Claudiu SĂLAJ 0745588108
44.Dunava Costel Neculai BACĂU 0745595644
45.Mărgărit Mitică-Marius GALAȚI 0746228611
46.Toma Ilie HUNEDOARA 0747231231
47.Gliga Dumitriţa Mureș 0749049404
48.Toma Vasilică IAȘI 0749177145
49.Badea Iulian-Alexandru DOLJ 0749177463
50.Neaţă Eugen VÂLCEA 0755030787, 0743014162
51.Ivan Bogdan-Gruia BISTRIȚA-NĂSĂUD 0756412535
52.Peţa-Ştefănescu Eliza-Mădălina DOLJ 0761324292
53.Popa Ştefan-Ovidiu VÂLCEA 0763495598
54.Popa Radu Mihai DÂMBOVIȚA 0764408018
55.Tuhuţ Radu-Marcel ALBA 0764816906
56.Manta Claudiu GORJ 0765454479
57.Iancu Marius-Ionel OLT 0785255840
58. Presură Alexandra DOLJ 0788325206
59.Ilişanu Claudiu-Augustin BACĂU 0799264600
60.Mang Ioan BIHOR 0722385061
61.Macovei Silviu Nicu IAȘI 0745804757
62.Ostaficiuc Marius IAȘI 0742353934
63.Câtea Vasile IAȘI 0744236510
64.Bejinariu Eugen SUCEAVA 0766312852, 0724344344
65.Fifor Mihai-Viorel ARAD 0758044225
66.Furtună Mirela BUCUREȘTI 0744539620
67.Cristescu Radu-Mihai SATU MARE 40725160898
68. Gheba Daniel Sorin DOLJ +40743041131
69. Adomnicăi Mirela Elena SUCEAVA 0756317751
70. Șoldan Gheorghe SUCEAVA +40753700119
71. Lungu Romeo-Daniel BUZĂU 0744676728
72.Ghiță Daniel-Florin ILFOV 0723321335
73. Chirilă Virgil Alin MEHEDINȚI 0743079979
74. Rasaliu Marian-Iulian BRAȘOV 0724306857
75. Țepeluș Laurențiu BUZĂU +40722466935
76. Zetea Gabriel Valer MARAMUREȘ 0744787667
77. Barbu Florin-Ionuț OLT 0784848852
78. Şlincu Dan Constantin BOTOȘANI 0744378703 0231612306
79. Huțu Alexandra BOTOȘANI 0742482569
80. Paladi George-Adrian BRĂILA 0239693957
81. Gîdei Laurenţiu-Viorel GALAȚI 0236340339, 0236340872
82. Teodoroiu Simona-Maya PRAHOVA+40726700597
83. Toader Bogdan-Andrei PRAHOVA +40728322890
84. Albotă Emil-Florin OLT +40723171629
85. Grecu Ion-Cătălin OLT +40727100300
86. Chesnoiu Adrian Ionuț OLT +40737523071
87. Predescu Ana-Loredana BRAȘOV +40721896006
88. Oprescu-Bucura Simona ARGEȘ +40721781115
89. Coarnă Dumitru CĂLĂRAȘI +40728282624
90. Damian Romulus-Marius CARAȘ-SEVERIN +40720101000
91. Hurduzeu Florin-Silviu CARAȘ-SEVERIN +40722522448
92. Dumitrescu Raluca Giorgiana IALOMIȚA +40752449463
93.Țachianu Marian DÂMBOVIȚA +40769495411
94. Vulpescu Ioan BUCUREȘTI +40723159130
95. Piper-Savu Florin TELEORMAN +40749080055
96.Stancu Paul TELEORMAN +40724645991
97. Sandu Viorica GALAȚI +40744388418
98. Cristea Andi-Lucian BUZĂU +40733558719
99. Moldovan Carmen-Ileana BUCUREȘTI +40733558317, +40722303642
100. Popescu Dan-Cristian BUCUREȘTI +40745123023
101. Goleac Nicoleta-Matilda BUCUREȘTI +40720323232
102. Stângă George Cătălin Galați 0749215029
Deputați PPU
1.Gavrilescu Graţiela Leocadia PRAHOVA 0726737995
2.Cataniciu Steluta BIHOR 0744565419
Deputați neafiliați
1.Lasca Mihai Ioan BIHOR 0749177983
2.Gavrilă Anamaria DEVA 0749177981
3. APJOK Norbert MARAMUREȘ 0725109751
4.Orban Ludovic BUCUREȘTI 0723551122
5.Tobă Francisc BRAȘOV +40745119500
Deputați Udmr
1.Bende Sándor HARGHITA 0744703598
2.Benedek Zacharie COVASNA 0745525554
3.Biró Rozália-Ibolya BIHOR 0744522302
4.Csép Éva-Andrea MUREȘ 0745616551
5.Csoma Botond CLUJ 0744816987
6.Farago Petru ARAD 0724395011
7.Gál Károly COVASNA 0755075749
8.Hajdu Gábor HARGHITA 0745652972
9.Kelemen Attila CARAŞ-SEVERIN 0748151266
10.Kelemen Hunor HARGHITA 0722303493
11.Kolcsár Anquetil-Károly MUREŞ 0729365295
12.Könczei Csaba COVASNA 0729850968
13.Kulcsár-Terza József-György MUREŞ 0724067197
14.Ladányi László-Zsolt HARGHITA 0744602632
15.Magyar Loránd-Bálint SATU-MARE 0745253727
16.Miklós Zoltán COVASNA 0744758866
17Nagy Szabolcs SATU-MARE 0740661289
18.Seres Dénes SĂLAJ 0722251381
19.Szabó Ödön BIHOR 0788430700, 0722474146
20.Zakarias Zoltán HARGHITA 0786031998


UDMR:
Bende Sándor
0266 364 086
0744 703 598
sbende69@gmail.com
deputat
Benedek Zakariás
0745 525 554
benedekzaki@yahoo.com
deputat
Biró Rozália
0744 522 302
birorozalia13@yahoo.com
rozalia.biro@cdep.ro
deputat
Csép Éva Andrea
0745 616 551
csepandrea@gmail.com
deputat
Csoma Botond
0744 816 987
csbotond2002@yahoo.com
deputat
Faragó Péter
0724 395 011
faragopeter@rmdsz.ro
deputat
Gál Károly
0755 075 749
karoly.gal1973@gmail.com
deputat
Hajdu Gábor
0745 652 972
0371 005 321
hajdug2005@yahoo.com
deputat
Kelemen Attila
0748 151 266
kelemenattila8686@gmail.com
deputat
Kelemen Hunor
0722 303 493
kelemenhunor@rmdsz.ro
deputat
Kolcsár Károly
0265-342112
gornesti@cjmures.ro
deputat
Könczei Csaba
0729 850 968
konczeicsaba@yahoo.com
deputat
Kulcsár-Terza József-György
deputat
Ladányi László-Zsolt
0744 602 632
ladanyil@yahoo.com
deputat
Magyar Lóránd Bálint
0745 253 727
magyar_lorand@yahoo.com
deputat
Miklós Zoltán
0744 758 866
mikloszozo@yahoo.com

________________________________________________________________

SENATORI

diana.iovanovici-sosoaca@senat.ro,
kovacsirenke2004@yahoo.com,
psdsenat2016@gmail.com,
lautaruvladalexandru@gmail.com,
alexandru.nazare@mfinante.gov.ro,
ionut.neagu@senat.ro,
cristian.niculescu-tagarlas@senat.ro,
rares_enescu@yahoo.com,
cabinetsenat.pandeaciprian@gmail.com,
birou-senatorial@eugenpirvulescu.ro,
orosnadrian@yahoo.com,
vlad.pufu@senat.ro,
senatorbacau@gmail.com,
iulia.scantei@senat.ro,
cristian.sologon@gmail.com,
paul.stanescu@senat.ro,
cabinet.ministru@mmediu.ro,
cabinetsenatorialeugentapu@gmail.com,
cabinetluciantrufin@gmail.com,
liviuvoiculescu81@yahoo.ro,
cristianachitei@gmail.com,
roberta.anastase.cdep@gmail.com,
monica.anisie@senat.ro,
senator.banuclaudia@gmail.com, 
dn_bica@yahoo.com,
iulian.bica@senat.ro,
septimiu.bourceanu@senat.ro,
sorin.bumb@senat.ro,
andrei.busuioc@senat.ro,
gheorghe.carp@senat.ro,
gheorghe.catana@senat.ro,
giorgi_andra89@yahoo.com,
mscimpeanu@yahoo.fr,
nicolae.ciuca@senat.ro,
ioanadenisa91@yahoo.com,
psd.fieni@yahoo.com,
dorinel.cosma@senat.ro,
karoly.csaszar@senat.ro,
mircea.daneasa@senat.ro,
fejer.laszlo-odon@senat.ro,
senator@stelafiru.ro,
pnl.filiala.bn@gmail.com,
guranvirgil@yahoo.com,
adrian.hatos@senat.ro,
raluca.ioan@senat.ro,
tarsugabriela83@gmail.com,
evdochia.aelenei@senat.ro,
office@antallorant.ro
leonard.azamfirei@senat.ro 
viorel.badea@senat.ro,
cristinel.berea@senat.ro,
rodica.boanca@senat.ro, 
marius.bodea@senat.ro,
cristian.bordei@senat.ro,
robert.cazanciuc@senat.ro,
sebastian.cernic@senat.ro,
nicusor.cionoiu@senat.ro,
valentin.cioromelea@senat.ro,
adrian.costea@senat.ro,
gabriela.cretu@senat.ro,
dancristescu2003@yahoo.com,
razvancuc@yahoo.com,
irineu.darau@senat.ro,
nelu.denes@gmail.com,
vasile.dincu@senat.ro,
silvia.dinica@senat.ro,
anca.dragu@senat.ro,
marius_dunca@yahoo.com,
gabriela.firea@senat.ro,
mihail.genoiu@senat.ro,
laura.georgescu@senat.ro,
cristian.ghica@senat.ro,
senator@alinagorghiu.ro,
andrei.hangan@senat.ro,
marius.humelnicu@senat.ro,
dan.ivan@senat.ro,
laszloattila.iroda.birou@gmail.com,
sorin.lavric@senat.ro,
sorin.mateescu@senat.ro, 
mateybogdan100@yahoo.com,
maziluliviulucian@yahoo.com,
alfred.mihai@senat.ro,
radu.mihail@senat.ro,
gheorghita.mindruta@senat.ro,
ion.mircescu@senat.ro,
claudiu.muresan@senat.ro,
gabriel.mutu@senat.ro,
nicolae.neagu@senat.ro,
remus.negoi@senat.ro,
novakzoltan.iroda@gmail.com,
rares_enescu@yahoo.com,
aurel.oprinoiu@senat.ro, 
stefan.palarie@senat.ro,
cabinetsenatorpistru@gmail.com,
maricel.popa@senat.ro,
dragos.popescu@senat.ro,
andrei.postica@senat.ro,
cosmin.poteras@senat.ro,
ion.prioteasa@senat.ro,
sebastian.raducanu@senat.ro,
cabinet.deputat.resmerita@gmail.com,
senator.romascanu@gmail.com,
rujan72@gmail.com,
senator@lilianasbirnea.ro,
sbirnea_liliana@yahoo.com,
simona.spataru@senat.ro, 
senatorstocheci@gmail.com,
adrian.streinu-cercel@senat.ro,
felixstroe55@yahoo.com,
claudiu.tarziu@senat.ro,
angel.tilvar@senat.ro,
marius.toanchina@senat.ro,
raoul.trifan@senat.ro,
cosmin.viasu@senat.ro,
costel.vicol@senat.ro,
sergiu.vlad@senat.ro,
sorin.vlasin@senat.ro,
alexandru.zob@senat.ro,

NUMERE DE TELEFON

Vasile-Cristian ACHIŢEI 0744 495 506Ar putea fi o imagine cu ecran, telefon şi text
Evdochia AELENEI 40 790 101 289
Roberta-Alma ANASTASE 0214141070
Monica-Cristina ANISIE 0790101291
István-Loránt ANTAL 0366 089 916
Leonard AZAMFIREI 021-314.72.12
Viorel-Riceard BADEA 021 3101911
Claudia-Mihaela BANU 0740850286
Cristinel-Gabriel BEREA 790101295
Dănuț BICA 0744315605
Iulian-Mihail BÎCA 0748450437
Rodica BOANCĂ 728118157
Marius BODEA 790101299
Florian-Dorel BODOG 021-312.03.78
Cristian BORDEI 0790101300
Septimiu-Sebastian BOURCEANU 241554044
Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ 0745260430
Sorin-Ioan BUMB 358407087
Andrei BUSUIOC 0 732 851 144
Constantin-Daniel CADARIU 021 4142511
Gheorghe CARP 0359 171 175
Gheorghe Adrian CĂTANĂ 0 790 101 307
Robert-Marius CAZANCIUC 749209006
Sebastian CERNIC 790101308
Ioan-Cristian CHIRTEŞ 0743755599
Sorin Mihai CÎMPEANU 0788 751 494
Nicușor CIONOIU 790101309
Valentin-Rică CIOROMELEA 0790 101 310
Florin-Vasile CÎȚU 0727 642 085
Nicolae-Ionel CIUCĂ 785250281
Titus CORLĂŢEAN 0721201989
Dorinel COSMA 40 790 101 313/+40 744 582 445
Adrian COSTEA 0 762 677 459/ 0790 101 314
Gabriela CREŢU 0726200516
Ionel-Dănuț CRISTESCU 0724336767
CSÁSZÁR Károly Zsolt 749210454
Ioan CRISTINA 0737 010 359
CSEKE Attila-Zoltan 372111502
Alexandru-Răzvan CUC 790101316
Mircea DĂNEASĂ 079 0101 318
Ambrozie-Irineu DARĂU 790101317
Ioan DENEŞ 737010318
Vasile DÎNCU 0722 879 999
Silvia-Monica DINICĂ 749211705
Eugen DOGARIU 0723251896
Anca Dana DRAGU 0721 008 956
Marius-Alexandru DUNCA 726328436
FEJÉR László-Ődőn 0725109717
Cătălin-Daniel FENECHIU 745359709
Gabriela FIREA 737010338
Stela FIRU 0731 301 484
Ovidiu-Iosif FLOREAN 0744 485 332
Laura-Mihaela FULGEANU-MOAGHER 742666596
Mihail GENOIU 785852840
Laura GEORGESCU 790101328
Cristian GHICA 790101329
Alina-Ştefania GORGHIU 0765 055 855
Virgil GURAN 214142511
Andrei HANGAN 0 755 143 203
Marius HUMELNICU 0745107846
Raluca-Gabriela IOAN 724894435
Adrian HATOS 790101332
Ion IORDACHE 0744 697 582
Diana IOVANOVICI-ŞOŞOACĂ 0790 101 336
Dan IVAN „790101337 / 0745 398 368
Irina Elisabeta KOVÁCS 740277727
LÁSZLÓ Attila 0 748 348 640
Sorin LAVRIC „0790 101 339 / 0722 310 557
Sorin-Cristian MATEESCU 0 790 101 340
Constantin-Bogdan MATEI 742498863
Călin-Gheorghe MATIEŞ ” 0768949591 / 0788 444 414
Liviu-Lucian MAZILU 737735983
Alfred-Laurențiu-Antonio MIHAI 0790101342
Radu-Mihai MIHAIL
Gheorghiță MÎNDRUŢĂ 0737 904 206
Ion-Narcis MIRCESCU 790101344
Siminica MIREA 758245520
Ion MOCIOALCĂ 0751658583
Lucica Dina MUNTEAN 0720 181 830
Claudiu-Marinel MUREŞAN 0790101348
Gabriel MUTU 722600555
Alexandru NAZARE 0749 184 444
Ionuț NEAGU 0790 101 351
Nicolae NEAGU 0744 539 538
Eugen-Remus NEGOI 790101353
Cristian-Augustin NICULESCU-ŢÂGÂRLAŞ 0740 199 665
NOVÁK Csaba-Zoltán 0265-261571
Ştefan-Radu OPREA 244524211
Aurel OPRINOIU 790101355
Nechita-Adrian OROS 728899157
Ștefan PĂLĂRIE 0790101358
Ciprian PANDEA 0744 488 814
Nicoleta PAULIUC 0722 256 410
Toma-Florin PETCU 0731 355 425
Eugen PÎRVULESCU 0247 317 667
Eusebiu-Manea PISTRU 0758691966
Maricel POPA 722336611
Ion-Dragoș POPESCU 0790101362
Andrei POSTICĂ 790101363
Vasilică POTECĂ 0726791937
Cosmin-Marian POTERAŞ 790101365
Ion PRIOTEASA 729965243
Vlad-Mircea PUFU 745059982
Ovidiu PUIU 0790101368
Bianca-Mihaela PURCĂRIN 790101369
Sebastian RĂDUCANU 790101370
Cornel-Cristian RESMERIŢĂ 721121175
Lucian ROMAȘCANU 0764680862
Ion ROTARU 0239-626.159
Ion-Cristinel RUJAN 734029000
Liliana SBÎRNEA 0749213761
Laura-Iuliana SCÂNTEI 0721258880
George SCARLAT 0723 688 036
Elena-Simona SPĂTARU 0790101373
Ioan STAN 0744998706
Paul STĂNESCU 0761144405
Cristina-Mariana STOCHECI 0723631100
Adrian STREINU CERCEL 0747180258
Felix STROE 0737189168
TÁNCZOS Barna 0 (266) 315 710
Eugen ŢAPU NAZARE 742033186
Claudiu-Richard TÂRZIU 079 010 1376
Angel TÎLVĂR 0726300489
Marius-Gheorghe TOANCHINĂ ” 0790101378 / 0766 218 111
Raoul-Adrian TRIFAN 0790101379
Lucian TRUFIN 0743242410
TUROS Lóránd 0728632400
Ion Marcel VELA 0744 330 101
Mihail VEŞTEA 0756 099 733
Cosmin-Cristian VIAŞU „0790101382 / 0722 346 269
Costel VICOL 790101383 / 0758 484 669
Sergiu Cosmin VLAD 0738 685 877
Sorin VLAŞIN „0790 101 385
Liviu-Dumitru VOICULESCU 249412335
Daniel-Cătălin ZAMFIR 0722345787
Alexandru-Robert ZOB 790101387

 

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.