Stop 5G România

Rulează videoul

16.08.2022 – Memoriul anulare documentatie licitatie pentru 5G

Memoriu

pentru anularea DOCUMENTELOR PROCEDURII DE SELECȚIE privind procedura de selecţie pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvenţelor radio în benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz

Formatul cu fotografii poate fi descarcat de la http://stop5gromania.ro/wp-content/uploads/2022/09/Memoriu-pentru-anularea-Documentelor-procedurii-de-selecție-a-licitației-5G.pdf

Vă sesizăm prin prezenta că proiectul DOCUMENTE PROCEDURA DE SELECȚIE privind procedura de selecţie pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvenţelor radio în benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz încalcă flagrant unele principii constituționale și unele norme legale.

Solicităm anularea acestui proiect din următoarele motive:

  1. Nereguli existente în proiectul Decizie privind procedura de selecţie pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvenţelor radio în benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz.

Sursa:https://www.ancom.ro/uploads/forms_files/Proiect_Decizie_aNCOM_procedura_de_selectie1657712689.pdf.

I.1. Conform art. 2 suplimentarea cantității de spectru exploatat de industrie se face cu 535 MHz, cea mai mare parte pentru 20 de ani.

Cantitatea suplimentară alocată va produce și o poluare electromagnetică suplimentară, care va afecta sănătatea publică și a mediului înconjurător, de care nu se ține cont în niciun fel în proiectele de acte normative la care ne referim. Din aceste motive, majoritatea cetățenilor nu sunt de acord cu această suplimentare pentru rețelele 5G.

I.2. De ce este limitat numărul firmelor care pot participa la licitație, prin instituirea unor praguri minime și maxime?

Conform art. 3 operatorii cu drept de acces la unele benzi sunt avantajați la licitație.

„Art. 3. – (1) Cantitatea maximă de spectru radio asupra căreia același participant la procedura de selecție poate deține sau urmează să dețină drepturi de utilizare nu poate fi mai mare de:

  1. a) 2×30 MHz cumulat, în cadrul benzilor de frecvențe radio sub 1 GHz [700 MHz, 790-862 MHz, (800 MHz), respectiv 880-915 MHz/925-960 MHz (900 MHz)];
  2. b) 120 MHz cumulat în cadrul benzii 3400-3800 MHz.

(2) Cantitatea minimă de spectru radio în banda 3400-3800 MHz, asupra căreia un ofertant va trebui să deţină drepturi de utilizare în urma procedurii de selecţie nu poate fi mai mică de 20 MHz.

(3) În calculul cantităților maxime de spectru radio menționate la alin. (1) lit. a) sunt incluse frecvențele radio pentru care ofertanții au un drept de utilizare valabil la data depunerii ofertei iniţiale, indiferent de modul în care au fost obţinute (proceduri de licenţiere anterioare sau cesiunea licenţelor).

(4) Prevederile alin. (1), privind cantitatea maximă de spectru radio ce poate fi deținută în diverse benzi, nu se mai aplică în situația în care după prima fază a etapei principale (etapa de licitație) rămân drepturi de utilizare neacordate.

(5) Modificarea cantităților de spectru radio și condițiile de acordare a drepturilor de utilizare potrivit alin. (4) se stabilește potrivit cerințelor stabilite prin caietul de sarcini.”

În Expunerea de motive se precizează: „Utilizarea frecvențelor radio în benzile în care numărul de drepturi de utilizare este limitat se poate face doar în condițiile obținerii acestora în urma unei proceduri de selecție obiective, transparente, nediscriminatorii și proporționale, cerințele legii impunând ca la acordarea drepturilor să nu fie stabilite condiții care să conducă la restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenței.” Numai că acest obiectiv nu este respectat prin modul în care e scris proiectul de Decizie, creându-se limitări pentru o concurență corectă.

I.3. STS, ca instituție de stat cu atribuții speciale, inclusiv în domeniul securității naționale, trebuie să primească din oficiu și cu prioritate spectrul de care are nevoie, fără să trebuiască să participe la vreo licitație.

Participarea la licitație poate implica faptul ca STS să nu câștige și să nu primească ceea ce are nevoie pentru buna funcționare, ceea ce ar prejudicia serviciile vitale pe care această instituție are obligația legală să le furnizeze. Nu poți cere unui instituții să-și îndeplinească atribuțiile legale dacă nu i se oferă ceea ce are nevoie pentru asta.

Din aceste motive și pentru a evita orice încurcătură, limitare sau blocaj în funcționarea STS, trebuie ca spectrul necesar acestei instituții să îi fie alocat din oficiu, cu prioritate, fără să trebuiască să participe la vreo licitație.

 

 

I.4. De ce nu i se permite SNR să participe la licitație?

„Autoritatea de Reglementare în Comunicații (ANCOM) a anunțat că nu va mai prelungi licența SNR, după 2025. ANCOM și SNR urmând să se judece în instanță pentru a-și impune punctul de vedere.”

Sursa:https://cetateanul.net/articol-principal/scandalos-termitele-5g-societatea-nationala-de-radiocomunicatii-finanteaza-rcsrds-cu-peste-8-milioane-de-euro-din-bani-publici/.

Rețelele 5G trebuie naționalizate, nicidecum eliminate companiile de stat din rețele.

Chiar dacă tehnologia 5G ar fi benefică şi fără efecte nocive asupra sănătăţii umanităţii (şi dovezile demonstrează ca nu e aşa), nimic nu ar putea justifica exploatarea ei în interes privat şi nu public. Funcţiile fundamentale ale societăţii (cum e cea comunicaţională) nu pot fi lăsate la cheremul intereselor de îmbogăţire a unor grupuri ce pot corupe (din beneficiile uriaşe realizate) pe aşa zişii reprezentanţi ai popoarelor, întru acoperirea dreptului de a parazita structural societatea. Vom putea discuta despre foloasele sau avantajele acestei tehnologii numai atunci cînd vom avea garanţii, nu numai că nu e distructivă, ci şi că nu pune fiziologia comunităţii la cheremul unor afacerişti veroşi, ce constituie o nouă mafie a progresului. Mai precis, ca şi în cazul corporaţiilor farmaceutice ce sunt pe cale de a cotropi societatea, condiţia prealabilă a oricărei discuţii privind admisibilitatea înserării tehnologiei 5G în corpul nostru social este etatizarea ei. Această naționalizare, în cazul noii generații 5G, a fost propusă în anul 2019 președintelui SUA de către Generalul Robert Spalding (Brigada Forțelor Aeriene), fostul director NSC pentru planificarea strategică, având ca bază argumente și dovezi serioase privind periclitarea siguranței naționale. O dată implementată această tehnologie, împreună cu cele emergente acesteia precum Inteligența Artificială și Quantum Computing sau alte tehnologii avansate, este imposibil de controlat de către oameni. Detalii despre propunerea Generalului Spalding sunt la:

https://www.axios.com/trump-team-debates-nationalizing-5g-network-f1e92a49-60f2-4e3e-acd4-f3eb03d910ff.html.

I.5. Trebuie făcută o analiză detaliată a sumelor concrete care intră la bugetul de stat, în urma acestei licitații, pentru sumele minime cerute de ANCOM / Guvern, dat fiind că cel puțin unul din ofertanți este firmă de stat, ceea ce înseamnă ca banii pe care-i dă la licitație provin, într-un fel sau altul, tot de la buget. Acești bani nu intră efectiv în bugetul de stat, deoarece pleacă de la buget și se întorc tot la buget, ceea în realitate nu înseamnă un câștig net, propriu-zis.

Pentru acest calcul se vor lua în considerare numai sumele care vor ajunge la buget, în urma licitației, de la firme private.

I.6. La art. 9 alin. (4) trebuie menționat explicit că sumele ofertate în a treia etapă, respectiv „ofertele financiare pentru alocarea în concret”, nu pot fi mai mici decât sumele oferite în prima sau în a doua etapă, respectiv cele reglementate de alineatele (2) și (3) ale aceluiași articol.

Motivul este că, dacă nu se precizează acest lucru, firmele pot oferta sume foarte mari și nerealiste în primele două etape, doar pentru a-și rezerva spectrul dorit, sume care nu pot fi acoperite în mod real. Astfel, s-ar denatura ideea de licitație și normele generale pentru o licitare corectă, prin faptul că sumele oferite în primele două etape nu sunt reale ci doar sunt foarte mari, pentru ca firmele respective să fie sigure că își rezervă spectru radio dorit.

„Art. 9 (4) În a treia fază, ofertanții desemnați câștigători pe baza ofertelor inițiale și/sau a fazelor anterioare ale etapei de licitație depun oferte financiare pentru alocarea în concret (poziționarea în cadrul benzii de frecvențe) a blocurilor de frecvențe radio adjudecate, conform ofertelor lor care au fost declarate câștigătoare, în cadrul benzilor prevăzute la art. 2 alin. (1).”

I.7. La art. 10, procentul de 25% pentru garanția de participare este prea mic, mai ales că el se referă la valoarea minimă a taxei de licență. Asta deoarece firmele care licitează trebuie să aibă banii de la început și să plătească integral, imediat ce licitația se încheie.

Pentru o mai mare siguranță a interesului financiar al statului, acest procent trebuie să fie de minimum 75%. Asta și pentru a se aplica corect obiectivul menționat în Expunerea de motive: „În acest fel se ajunge la păstrarea garanțiilor oferite, confirmându-se seriozitatea intențiilor ofertanților în cadrul procedurii, precum și a faptului că ofertele depuse în cadrul procedurii de selecție sunt asumate în cadrul procedurii, în caz contrar urmând a fi luate măsurile menite să corecteze un ipotetic comportament neadecvat în cadrul licitației.”

De asemenea, în proiectul de Decizie nu se menționează clar procedura și pragul de 150 % din prețul ofertei inițiale, la care se face referire în Expunerea de motive: „Pe de altă parte, având în vedere natura procedurii de selecție și necesitatea de a se asigura garanții suplimentare pentru situația ipotetică în care prețurile licitate depășesc un anumit nivel, prin proiect se prevede și că scrisoarea de garanție bancară se poate majora pe parcursul procedurii de selecție, în cazul în care prețul ofertat depășește pragul de 150 % din prețul ofertei inițiale, astfel încât valoarea totală a acesteia să fie de cel puțin 25% din prețul ofertat la momentul respectiv.”

I.8. Trebuie completată legislația în vigoare referitoare la situațiile în care unei firme telecom i se poate suspenda licența, inclusiv în cazul particular al suspendării dreptului de folosire a spectrului radio, chiar dacă acest drept a fost obținut și plătit integral, în urma licitației.

Art. 12 trebuie să cuprindă toate situațiile în care ANCOM poate și trebuie să retragă licența firmelor care nu-și respectă în totalitate obligațiile legale, situații care nu sunt prevăzute în alte acte normative în domeniu.

De asemenea, alin. (3) al art. 12 este incomplet și neclar în privința modului și situațiilor în care „ANCOM poate executa garanțiile depuse”. Mai mult, în astfel de situații trebuie prevăzut clar că ANCOM are obligația să execute garanțiile depuse, nu să interpreteze respectivele situații cum dorește.

OUG nr. 111/2011 prevede la art. 11. – „Încheierea acordurilor de acces și interconectare se realizează, în condițiile legii, potrivit principiilor libertății contractuale și negocierii cu bună-credință a condițiilor tehnice și comerciale ale acestora, cu respectarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență.”

Așadar, legislația actuală este incompletă cu privire la situațiile și motivele pentru care ANCOM poate retrage licențele de exploatare, fiind necesară completarea ei, inclusiv prin actele normative care se vor a fi adoptate.

I.9. Pentru eliminarea anumitor situații de incompatibilitate, art. 15 alin. (1) trebuie completat astfel:

„Art. 15. – (1) Pentru organizarea și conducerea procedurii de selecție competitive, președintele ANCOM va desemna o comisie de licitație formată din cel puțin 5 membri, persoane care nu pot fi acționari, asociați, administratori, cenzori sau angajați, cu carnet de muncă ori în alt mod, colegi în loji masonice sau în alte organizații oculte și/sau secrete ai vreuneia dintre persoanele juridice care participă la procedura de selecție sau ai vreunei persoane juridice din grupul ofertantului, așa cum a fost definit în art. 4 alin. (1), în acest sens membrii comisiei de licitație depunând o declarație pe propria răspundere. Interdicția se aplică și în cazul în care persoanele respective au deținut una dintre aceste calități în ultimii 5 ani anterior lansării procedurii de selecție.”

Conform Agenției Naționale de Integritate „conflictul de interese apare atunci când funcţionarul public are un interes personal care influenţează sau pare să influenţeze îndeplinirea atribuţiilor sale oficiale cu imparţialitate și obiectivitate. Interesele private ale funcţionarului public pot include un beneficiu pentru sine sau pentru familia sa, pentru rudele sale apropiate, pentru prieteni, pentru persoane sau organizaţii cu care funcţionarul public a avut relaţii politice sau de afaceri. Interesul personal se poate referi și la orice datorii pe care funcţionarul public le are faţă de persoanele enumerate mai sus”.

Sursa:https://www.integritate.eu/Files/Files/Ghid_Incompatib_ConflicteInterese_2011/3%20GhidIncompatibilitatile&Conflicte%20iulie%202017.pdf.

Aceste completări sunt necesare și pentru a respecta obiectivele asumate prin Expunerea de motive: „Pentru evitarea oricăror posibilității de alterare a obiectivității procedurii de selecție, prin proiect sunt stabilite unele dispoziții menite să asigure obiectivitatea membrilor comisiei, textul supus atenției pieței naționale de comunicații electronice reținând o serie de incompatibilități cu calitatea de membru al comisiei, incompatibilități care merg, în ordinea descrescătoare a gradului de potențială influență asupra membrilor comisiei, de la calitatea de acționar al unuia dintre ofertanți până la calitatea de simplu salariat al oricărei persoane juridice care face parte din grupul ofertantului. Aceste incompatibilități se aplică și persoanelor care au deținut una dintre aceste calități în ultimii 5 ani anterior lansării procedurii de selecție.” Suplimentar, menționăm că nu este suficient să se rețină „o serie de incompatibilități cu calitatea de membru al comisiei”, ci toate incompatibilitățile care ar putea prejudicia procedura de selecție.

I.10. Art. 16 nu-și are rostul în prezentul proiect, deoarece orice Decizie adoptată legal se publică în Monitorul Oficial, conform procedurilor legale de publicare. Acest articol nu aduce nimic nou, cum ar fi o dată anume de intrare în vigoare.

 

 

 

  1. Nereguli existente în Expunerea de motive și în proiectul Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii privind modificarea tarifului de utilizare a spectrului radio.

Surse:

1.https://www.ancom.ro/uploads/forms_files/Expunere_de_motive_Decizia_modificare_D_551_20121657729533.pdf;

2.https://www.ancom.ro/uploads/forms_files/Proiect_Decizie_aNCOM_modificare_completare_Decizia_551_20121657712689.pdf.

 

II.1. ANCOM nu ține cont de interesul național în alegerea tarifelor pentru utilizarea spectrului radio.

În Expunerea de motive se menționează: „Drept urmare, ANCOM consideră că la stabilirea cuantumului tarifului trebuie luată (!) în considerare o serie de factori, precum nivelul agregat al cererii de acordare de noi drepturi de utilizare, tipul de serviciu de comunicații electronice furnizat ori categoria de furnizori de servicii de comunicații electronice.”

Factorul principal pe care ANCOM trebuia să-l ia în calcul și pe care îl evită cu obstinație este: INTERESUL NAȚIONAL.

În Expunerea de motive ANCOM pune pe primul loc interesul și planurile de afaceri ale firmelor telecom, care oricum câștigă foarte mult și adeseori își repatriază profitul în țările lor de origine, neplătind multe impozite în România, care s-ar cuveni țării în urma câștigurilor obținute.

În tabelul de mai jos este exemplul a două firme din România și profitul lor net, pe care l-au declarat în ultimii ani.

Sursa: Ministerul Finanțelor – tabelul prezintă valorile în lei.

ANCOM, ca instituție a statului român trebuie în primul rând să țină cont de interesul național și de bugetul de stat. Acestea trebuie să fie prioritățile, care să se reflecte în toate strategiile și acțiunile lor, inclusiv în actele normative emise.

Extras din Expunerea de motive: „Inițiativa ANCOM vine în sprijinul întregii piețe de comunicații electronice, tariful de utilizare a spectrului achitat de titularii de drepturi de utilizare a frecvențelor radio fiind o componentă de care trebuie să se țină seama la întocmirea planurilor de afaceri ale persoanelor interesate de furnizarea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice la puncte mobile în România.”


II.2. Factori pe care ANCOM nu-i ia în considerarea în stabilirea cuantumului trifului.

În primul rând, valoarea tarifului trebuie să nu fie sub media europeană a țărilor care deja au licitat spectrul.

 

În al doilea rând, tarifele trebuie crescute deoarece și valoarea spectrului crește în timp.

Cu timpul, spectrul devine tot mai valoros, iar modificarea tarifului pentru el trebuie făcută în sus, nu în jos. De ce ANCOM vrea să scadă prețurile și să ceară mai puțini bani pentru ceva a cărui valoare crește în timp?

Extras din Expunerea de motive: În timp, spectrul își modifică utilizarea și devine disponibil pentru servicii noi și aplicații inovative generatoare de valoare și permite încorporarea progresului tehnologic, circumstanțe care pot necesita inclusiv repoziționări ori reorganizări ale utilizărilor în anumite benzi sau modificarea tarifului.”

„…au o contribuție substanțială la creșterea valorii spectrului pentru furnizarea de servicii, cu amănuntul sau cu ridicata.”

În al treilea rând, ANCOM nu ține cont de cheltuieli suplimentare în calcularea cuantumului tarifului pentru licență.

De exemplu, despăgubiri pentru victimele radiațiilor electromagnetice de radiofrecvență emise de dispozitivele 5G, precum și victimele vulnerabilităților cibernetice ale rețelelor 5G.

Mai mult, nu se vorbește absolut nimic despre constituirea unui fond național pentru garantarea și despăgubirea financiară a celor afectați de tehnologia nocivă 5G.


II.3. Nu se pot aloca gratuit resurse naționale limitate.

Care este motivul pentru care se alocă o resursa națională limitată fără ca România să primească niciun leu pentru ea? Și mai ales să se dea unor firme care fac profituri uriașe din exploatarea acelei resurse, generand simultan și poluare electromagnetică proporțională cu cantitatea de spectru, cu cantitatea de date transferate și cu cantitatea de energie electrică consumată.

Extras din Expunerea de motive: „Prin excepție de la regula utilizării frecvențelor radio numai după obținerea unei licențe, este posibilă și utilizarea spectrului fără deținerea unei licențe însă numai în anumite benzi, în cazul în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, precum și atunci când riscul producerii interferențelor prejudiciabile este redus, impunându-se totodată și condițiile de utilizare a acestora prin intermediul specificațiilor tehnice de interfață radio.”

Aceste afirmații prezintă cu nonșalanță legalizarea utilizării frauduloase a spectrului radio românesc.

II.4. Densificarea este un dezavantaj pentru clienți și pentru statul român.

Proporțional cu densificarea crește semnificativ poluarea electromagnetică, cantitativ și calitativ. Densificarea rețelelor înseamnă expunere extremă a populației și a organismelor vii la radiații, consum enorm de energie electrică, generare sporită de deșeuri electronice și scăderea valorii proprietăților imobiliare private și publice, a căror valoare va scădea cu cel puțin 20%.

Pentru această poluare electromagnetică masivă și foarte nocivă nu răspunde nimeni. Nici Guvernul care vrea să ofere astfel de garanții, nici ANCOM, nici operatorii telecom, nici firmele de asigurare etc.

De exemplu, asiguratorii consideră rețelele mobile 5G un factor de risc ridicat, motiv pentru care refuză să mai asigure daunele cauzate de rețelele de comunicații electronice mobile 5G și de poluarea pe care o generează.

În 2019, Swiss Re, una dintre cele mai mari companii de reasigurare din lume, a clasificat 5G drept un risc de răspundere cu „impact ridicat”.

Sursa:https://www.swissre.com/dam/jcr:5916802c-cf6b-4c67-9d42-39cf80c4b00d/SONAR%20Publication%202019_WEB_quality.pdf.

„Exceptarea câmpurilor electromagnetice (excluziunea 32) este o excludere generală a asigurărilor și este aplicată pe piață ca standard. Scopul exceptării este de a exclude acoperirea bolilor cauzate de expunerea continuă pe termen lung la radiații neionizante, adică prin utilizarea telefonului mobil.” CFC Underwriting LTD agenția britanică a Lloyd’s.

Sursa: https://ehtrust.org/key-issues/electromagnetic-field-insurance-policy-exclusions.

Exemple de situații de scăderi ale valorii proprietăților prin instalarea antenelor telecom găsiți la: https://ehtrust.org/cell-phone-towers-lower-property-values-documentation-research/

Următorul studiu susține faptul că tehnologiile wireless vor continua să consume energie de cel puțin 10 ori mai mare decât tehnologiile prin cablu, atunci când oferă acces comparabil ca tarif și volum de trafic.

Sursa:https://www.researchgate.net/publication/224240247_Energy_Consumption_in_Wired_and_Wireless_Access_Networks.

„Conform unui document al Huawei, unul dintre marii producători de echipamente 5G, stațiile 5G consumă de până la trei ori și jumătate mai mult decât cele 4G.

Astfel că, pentru a menaja rețeaua electrică, operatorul de telefonie China Unicom a anunțat că va pune pe „pauză” rețeaua 5G între orele 21 și 9 dimineața.”

Sursa:https://www.scmp.com/abacus/tech/article/3098964/5g-towers-are-consuming-lot-energy-so-china-unicom-putting-some-them.

Un alt studiu din 2021, al Greenpeace arată că: „5G NU E VERDE, dăunează copacilor, albinelor și consumă cu peste 300% mai mult decat 4G”.

Cităm și organizația Americans For Responsible Technology care face public raportul organizației ecologice internaționale Greenpeace referitor la energia consumată de 5G:

Sursa:https://www.greenpeace.org/static/planet4-eastasia-stateless/2021/05/a5886d59-china-5g-and-data-center-carbon-emissions-outlook-2035-english.pdf.

Extrase din Expunerea de motive a proiectului de Decizie a ANCOM: „Totodată, proporționalitatea tarifului de utilizare a spectrului în raport cu scopul (utilizarea optimă), înseamnă – în cazul rețelelor publice de comunicații electronice pentru care se alocă la nivel național, prin procedură de selecție, subbenzi de frecvențe radio – și că structura tarifului de utilizare a spectrului trebuie realizată într-o manieră care să nu penalizeze extinderea și/sau densificarea rețelelor. Acest criteriu, recomandat de Setul comun de instrumente privind conectivitatea, este aplicat de ANCOM prin două mecanisme:

(1) – pe de-o parte, tariful este dependent de blocul(urile) de frecvențe radio și dimensiunea acestora și independent de numărul de stații de bază/celule care re-utilizează blocul(urile) în cauză; (2) – pe de altă parte, tariful scade progresiv pe măsura urcării în frecvență, cu efect stimulativ asupra densificării rețelelor.

(2) – pe de altă parte, tariful scade progresiv pe măsura urcării în frecvență, cu efect stimulativ asupra densificării rețelelor.

[…]

Ca urmare, în aplicarea Strategiei 5G pentru România, ANCOM admite că modificarea tarifului de utilizare a spectrului poate fi realizată și pe parcursul ciclurilor de utilizare, nu numai la începutul acestora. Mai mult, într-o abordare pro-competitivă, perspectivele creșterii traficului și densificării rețelelor odată cu adopția 5G necesită o utilizare mai intensă a subbenzilor de frecvențe alocate (respectiv o reducere mai mare a tarifului) în benzile de frecvențe radio care livrează capacitate, comparativ cu benzile de frecvențe radio care livrează acoperire, pentru a încuraja implementarea pe scară largă a noilor tehnologii.

II.5. ANCOM spune că este diferit cuantumul tarifului achitat de categorii distincte de utilizatori de spectru radio.

Întrebăm ANCOM:

  1. Categoria distinctă care folosește 5G plătește mai mult sau mai puțin decât restul?
  2. Cum a calculat ANCOM valoarea utilizării spectrului radio pentru 5G, în prețul de pornire a licitației?

Extras din Expunerea de motive: „În alți termeni, considerăm că este asigurat un tratament nediscriminatoriu al tarifului de utilizare a spectrului în cazul în care este comparat tariful achitat de către aceeași categorie de utilizatori și nu atunci când este analizat cuantumul tarifului achitat de către utilizatori diferiți, în benzi de frecvențe radio ce au destinație diferită. De asemenea, la stabilirea tarifului de utilizare a spectrului are relevanță și valoarea conferită de către fiecare dintre destinatarii serviciilor de comunicații electronice furnizate prin intermediul undelor radio, acest lucru fiind în măsură să poziționeze diferit cuantumul tarifului achitat de categorii distincte de utilizatori de spectru radio.

 

 

II.6. Este ilegal și neconstituțional ca ANCOM să stabilească arbitrar tarife și reduceri pentru firme private cu acționariat străin, prejudiciind astfel bugetul României.

Extras din Expunerea de motive: „În cele din urmă, proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licență pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvențelor radio disponibile în benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz și 3400-3800 MHz, precum şi a condițiilor de plată a taxei de licență solicită ANCOM să analizeze în ce măsură o reducere temporară a tarifului de utilizare a spectrului radio în benzile de frecvențe radio sub 1 GHz, ce fac obiectul procedurii de selecție, poate accelera atingerea obiectivelor naționale de conectivitate fără a influența negativ eficiența utilizării spectrului.”

Este inadmisibil să se facă o asemenea reducere de 30% din preț și pentru o perioada foarte lungă de timp (4 ani), în condițiile în care s-au făcut reduceri semnificative și în anul 2012.

Extras din proiectul de Decizie: „Art.I pct.1 alin (8) – Tariful de utilizare a spectrului prevăzut la cap. I pct. 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1 şi 1.3.1 din anexă se reduce cu 30% pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2023 și 31 decembrie 2027, pentru titularii care îşi adjudecă drepturi de utilizare a frecvenţelor în banda de 700 MHz, la procedura de selecție competitivă organizată de ANCOM în anul 2022.”

Extras din Expunerea de motive: „ … ar putea constitui un obstacol dificil de surmontat în respectarea principiilor stabilite în Strategia 5G pentru România privind abordarea pro-competitivă și reducerea decisivă a tarifului de utilizare. În aceste condiții, stabilirea tarifului pentru toate benzile de frecvențe radio utilizabile în prezent pentru comunicații mobile terestre, va putea furniza semnalele economice corecte în condițiile multitudinii de combinații de drepturi (pe cale de a ajunge la termen, existente sau viitoare), respectiv de frecvențe radio propriu-zise, astfel încât să favorizeze utilizarea optimă a ansamblului benzilor de frecvențe radio. De altfel, într-o perspectivă pe termen lung, „ciclurile” de alimentare cu spectru a pieței pe bază de proceduri de selecție, au fost însoțite de ANCOM și de o revizuire corespunzătoare a tarifului. De exemplu, odată cu procedura de selecție competitivă organizată în 2012, ANCOM a revizuit tariful de utilizare a spectrului, între altele reducând cu 32% tariful în banda de 900 MHz și cu 34% tariful în banda de 1800 MHz.”

II.7. ANCOM prevede în mod nejustificat și nelegal un preț diferit la blocurile de frecvențe scoase la licitație.

Benzile de frecvențe trebuie vândute toate la același preț, indiferent că sunt blocuri pereche sau nepereche. Din tabelul prezentat de ANCOM se observă niște diferențe de preț exagerat de mari între aceste blocuri de frecvențe. De exemplu, la tariful pentru rețeaua de comunicații mobile în banda de frecvențe radio 694-790 MHz:

– 1.1.1 Tarif pentru bloc de frecvențe pereche de 5 MHz alocat la nivel național – 2.300.000 euro/bloc;

– 1.1.2 Tarif pentru bloc de frecvențe nepereche de 5 MHz alocat la nivel național – 580.000 euro/bloc.

Diferența este de aproximativ 4 ori.

Extras din Expunerea de motive: „Apreciem că utilizarea celor 555 MHz [În celălalt proiect au spus 535 MHz – n.a.] aferenți frecvențelor radio care fac obiectul procedurii de selecție care va fi organizată în 2022 va permite continuarea creșterii eficienței utilizării spectrului. Prin urmare, recunoașterea în tariful de utilizare a creșterilor de eficiență ar trebui realizată în asociere cu incrementarea resurselor utilizate (alocarea resurselor de spectru radio ce sunt puse la dispoziția pieței de comunicații prin intermediul selecției din acest an), iar nu în absența incrementării acestora.”

Din tabele următoare prezentate de ANCOM se văd valorile exagerate a scăderii de preț între tarifele în vigoare și licitația propusă.

 

 

 

III. Nereguli existente în proiectul CAIET DE SARCINI pentru organizarea procedurii de selecţie competitive în vederea acordării unor drepturi de utilizare a frecvenţelor radio în benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz.

Sursa:https://www.ancom.ro/uploads/forms_files/Proiect_Caiet_de_sarcini_procedura_de_selectie_2022_1657716811.pdf


III.1. În Caietul de sarcini trebuie prevăzute sancțiuni clare pentru toate instituțiile implicate, inclusiv ANCOM, atunci când acestea fac abuzuri și încalcă legea.

Prețurile pentru acces și exploatare spectru sunt extrem de mici (și reduse suplimentar), deși condițiile puse de ANCOM firmelor telecom sunt mult mai permisive decât până acum, inclusiv prin noua Lege nr. 198/2022.

III.2. ANCOM nu poate măsura și monitoriza emisiile antenelor 5G și nici utilizarea spectrului radio, deoarece nu există instrumentele necesare, fapt ce duce la abuzuri, daune și fraude.

Din acest motiv, nimeni (nici chiar ANCOM) nu poate garanta că nu se depășesc limitele stabilite prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz.

Măsurătorile sunt imposibile deoarece nu există aparatură cu care să se măsoare radiațiile și fasciculele de acest tip. Asta duce la folosirea frauduloasă a spectrului radio de către rețelele 5G.

5G nici nu se poate compara cu 4G, 5G se compară cu DEW (arme cu energie direcționată). Tehnologia beamforming este planificată a fi utilizată atât pe spectrul de frecvențe sub-6 GHz, cât și în zona 24-28 GHz sau mai sus. Fie și numai prin acest aspect al modului de transmisie a semnalului radio (concentrarea energiei pe câte un telefon), tehnologia 5G este mai periculoasă decât predecesoarele sale 4G si 3G.

În proximitatea echipamentului client (e.g., telefon, smart object etc) targetat de fascicule se află, de cele mai multe ori, nu numai utilizatorul, ci și persoanele care interacționează cu acesta, e.g.: membri de familie, colegi de muncă, co-spectatori în tribune, co-spectatori în sala de spectacol, alți cumpărători la mall etc. Acesta este una din cauzele pentru care antenele 5G vor avea un impact dramatic asupra sănătății publice. Mai mult, metodele tehnologiilor mobile care țin de împărțirea spectrului radio între utilizatori, în speță tehnicile de duplexare/multiplexare de tip FDD (Frequency Division Duplex) și TDD (Time Division Duplex) utilizate curent, prezente și la 5G cresc nocivitatea semnalelor radio la care este expus utilizatorul.

La TDD este vorba de întreruperea semnalului și reluarea acestuia de foarte multe ori pe secundă, iar la FDD este vorba de schimbarea frecvenței de comunicare de foarte multe ori pe secundă. Oricare din aceste metode atrage după sine efecte profund nenaturale și dăunătoare asupra organismului uman și asupra mediului înconjurător.

Frecvențele cu lățimi de undă de ordinul milimetrilor (care sunt deja sau vor fi folosite în rețelele 5G), combinate cu tehnologii de modulare a semnalului precum beamforming, ajung să prezinte un potențial de risc sporit la adresa vieții și mediului înconjurător față de frecvențele din spectrul imediat inferior (UHF, cu ν < 3 GHz, folosite curent în 4G).

Precizăm că s-au realizat cercetări și studii militare pe aspecte morfologice, funcționale și biochimice care au arătat ca undele milimetrice provoacă schimbări în corp manifestate în alterări structurale ale pielii și organelor interne, schimbări calitative și cantitative ale compoziției sângelui și măduvei osoase și schimbări ale reflexelor condiționate, ale respirației țesuturilor, ale activității enzimelor care participă în respirația țesuturilor și în metabolismul nucleic.

În imagine vedeți culoare radiației care la fascicul se păstrează până la utilizator. Iar noi vom naviga printr-o pânză de fascicule.

Autorul imaginii este Associate Professor Emil Björnson Department of Electrical Engineering (ISY) Linköping University Sweden,

 

 

 

 

 

Extras din răspunsul INSP către Comisia pentru abuzuri din Senat:

Extras din studiul de la:https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/631060/IPOL_IDA(2019)631060_EN.pdf.

Studiu de caz Suedia:

„Măsurătorile înainte și după instalarea 5G pe acoperiș au arătat că 5G a provocat o creștere masivă a radiațiilor în apartament. Înainte de 5G, existau deja stații de bază pentru 3G sau 4G în același loc chiar deasupra apartamentului, dar trecerea la tehnologia 5G a dus la o creștere a radiațiilor de la 9.000 microW/m2 la maximum 1.690.000 microW/m2.

Simptomele care au apărut după activarea 5G sunt tipice sindromului de microunde: bărbatul a prezentat oboseală, dificultăți de somn, impact emoțional, sângerări nazale, creșterea tinitusului și probleme ale pielii. Femeia a avut mai multe simptome decât bărbatul cu  tulburări severe de somn și amețeli, urmate de probleme ale pielii  (senzație de arsură, furnicături la nivelul pielii mâinilor și brațelor), probleme de concentrare, iritabilitate, tinitus, probleme de echilibru, tulburări de memorie pe termen scurt, confuzie, oboseală, tendință la depresie, simptome cardiace și pulmonare (palpitații, greutate pe piept) și senzație de căldură în corp.

Toate simptomele au scăzut sau au dispărut complet după 24 de ore de la mutarea într-o altă casă cu radiații semnificativ mai mici.”

Extras din studiu de caz privind 5G: radiația cu microunde de la stațiile de bază de pe acoperișuri a dat simptome medicale compatibile cu sindromul microundelor.

Studiul a fost publicat în revista Medicinsk ACCESS nr. 1/2022 și a fost realizat de oncologul și cercetătorul Lennart Hardell de la Fundația de Cercetare pentru Mediu și Cancer și Mona Nilsson de la Fundația pentru Protecția la radiații.

Sursa:https://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2022/02/5g_mikrovagssyndromet_ma_2022.pdf.

Reamintim că Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene, în Decizia nr. 243/2012/UE spun clar despre efectele IONIZANTE ȘI NEIONIZANTE asupra sănătății viului, în urma utilizării spectrului radio.

Efectele ionizante sunt astfel recunoscute și de legiuitorii europeni, prin Decizia nr. 243/2012/UE [2] a Parlamentului European şi a Consiliului, din 14 martie 2012:

„Art. (31) – O abordare coerentă a autorizării privind spectrul radio în Uniune ar trebui să ia pe deplin în considerare protecția sănătății publice împotriva câmpurilor electromagnetice, care este esențială pentru bunăstarea cetățenilor. Asigurând respectarea Recomandării 1999/519/CE a Consiliului, din 12 iulie 1999, privind limitarea expunerii publicului la câmpuri electromagnetice (0 Hz-300 GHz) (14), este esențial să se asigure monitorizarea permanentă a efectelor de natură IONIZANTĂ și NEIONIZANTĂ asupra sănătății ale utilizării spectrului radio, inclusiv a EFECTELOR CUMULATE în SITUAȚII REALE, în care diferite frecvențe ale spectrului radio sunt utilizate de un număr din ce în ce mai mare de tipuri de echipamente.”

Mai mult, studiul european REFLEX aduce dovada că radiațiile neionizante ale unui telefon 3G, cu un SAR 1,3 W/Kg (considerat de autorități a fi inofensiv), timp de 24 de ore, au un efect similar asupra ADN-ului cu 0.5 Gy radiații ionizante (echivalentul a 1600 de raze X) [1].

Această descoperire impune o abordare serioasă a limitelor și condițiilor de expunere a populației la câmpurile electromagnetice emise de tehnologiile wireless, ceea ce în mod evident ar implica limitări serioase ale acestor tehnologii în preajma populației și, implicit, restrângerea veniturilor industriei telecom.

[1]Sursa:https://ec.europa.eu/health/archive/ph_determinants/environment/emf/brochure_en.pdf, secțiunea 7;

[2] Sursa: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A32012D0243.

În concluzie, fasciculele emise de componentele rețelelor 5G NU pot fi monitorizate și, implicit, nu se poate afirma că sunt inofensive și se încadrează în limitele admise de lege.

Din acest motiv, ANCOM nu-și îndeplinește sarcina cerută de legea lui de funcționare și anume, nu poate monitoriza utilizarea spectrului românesc la 5G.

III.3. ANCOM omite detalii importante în Caietul de sarcini, cum ar fi faptul că pe lângă cele 2200 stații de bază se mai instalează multe alte elemente de rețea 5G, la nivelul străzii, pe mobilierul stradal etc., din 50 în 50 m.

Iată un exemplu de prevedere sumară și cvasi insuficientă: „La cap. 3.3.1.2.2. Obligații de dezvoltare (obligația să instaleze 2200 stații de bază în banda de 3.4-3.8 GHz).”

În astfel de situații trebuie adăugate prevederi clarificatoare, de genul: „Instalările se fac numai acolo unde se obține acordul majorității comunității locale / populației, prin referendum local.”

Instalarea stațiilor de bază și a celorlalte tipuri de antene radiative trebuie sa se realizeze cu deplină transparență decizionala și în acord cu licențierea socială de operare, așa cum și Codul European al Comunicatiilor Electronice specifică la art. 44 alin (1). Instalările se pot face doar cu acordul explicit al proprietarilor de drept și al proprietarilor din vecinătatea stâlpilor, printr-un contract, prin avize suplimentare de sănătate și de mediu, știindu-se faptul că suplimentarea elementelor radiative va genera câmpuri electromagnetice cumulate extrem de dăunătoare ființelor vii.

Art. 44, alin. (1), paragraful 2 din Directiva (UE) 2018/1972 a Parlamentului European și a Consiliului European, de instituire a Codului european al comunicațiilor electronice Colocarea sau utilizarea în comun a elementelor de rețea și a infrastructurilor instalate și utilizarea în comun a unei proprietăți pot fi impuse numai după o perioadă corespunzătoare de consultare publică, în cursul căreia toate părțile interesate au posibilitatea de a-și exprima punctele de vedere și numai în zone specifice în care o astfel de utilizare în comun este considerată a fi necesară în vederea urmăririi obiectivelor prevăzute la primul paragraf”.

Rețelele de comunicații electronice NU sunt bunuri de utilitate publică, de aceea licențierea socială de operare trebuie sa fie obligatorie.

Tabelul următor este prezentat în Caietul de sarcini:

Original Amendament
3.3.1.2.2. Obligații de dezvoltare 

Ofertanții care își adjudecă drepturi de utilizare a frecvenţelor radio în banda 3400-3800 MHz, în urma prezentei proceduri de selecție, au următoarele obligații de dezvoltare:

3.3.1.2.2. Obligații de dezvoltare 

Ofertanții care își adjudecă drepturi de utilizare a frecvențelor radio în banda 3400-3800 MHz, în urma prezentei proceduri de selecție, au următoarele obligații de dezvoltare:

A. Pentru câştigătorii mai sus menționați care deţineau anterior procedurii de selecţie drepturi de utilizare în această bandă de frecvenţe, în licenţele ce le vor fi emise, în urma procedurii de selecţie, va fi înscrisă obligația de a instala și menține în funcțiune (până la finalul perioadei de valabilitate a licenței) un număr de 2200 de stații de bază cu capabilitatea de a asigura o viteză de cel puțin 100 Mbit/s/20 MHz, situate pe teritoriul național după cum urmează: A. Pentru câștigătorii mai sus menționați care dețineau anterior procedurii de selecţie drepturi de utilizare în această bandă de frecvenţe, în licenţele ce le vor fi emise, în urma procedurii de selecţie, va fi înscrisă obligația de a instala și menține în funcțiune (până la finalul perioadei de valabilitate a licenței) un număr de 2200 de stații de bază cu capabilitatea de a asigura o viteză de cel puțin 100 Mbit/s/20 MHz, situate pe teritoriul național, doar acolo unde se obține acordul majorității populației comunității locale, prin referendum local, după cum urmează:
B. Pentru câştigătorii mai sus menționați care nu deţineau anterior procedurii de selecţie drepturi de utilizare în această bandă de frecvenţe, în licenţele ce le vor fi emise, în urma procedurii de selecţie, va fi înscrisă obligația de a instala și menține în funcțiune (până la finalul perioadei de valabilitate a licenței) un număr de 1400 de stații de bază cu capabilitatea de a asigura o viteză de cel puțin 100 Mbit/s/20 MHz, situate pe teritoriul național după cum urmează: B. Pentru câştigătorii mai sus menționați care nu deţineau anterior procedurii de selecţie drepturi de utilizare în această bandă de frecvenţe, în licenţele ce le vor fi emise, în urma procedurii de selecţie, va fi înscrisă obligația de a instala și menține în funcțiune (până la finalul perioadei de valabilitate a licenței) un număr de 1400 de stații de bază cu capabilitatea de a asigura o viteză de cel puțin 100 Mbit/s/20 MHz, situate pe teritoriul național, doar acolo unde se obține acordul majorității populației comunității locale, prin referendum local, după cum urmează:
C. Pentru câştigătorii mai sus menționați care își adjudecă drepturi de utilizare în banda 3400-3800 MHz doar pentru cantitatea minim posibilă ce poate fi achiziționată (prevăzută la secțiunea 4.1.3. lit. c) din prezentul caiet de sarcini), indiferent dacă dețineau sau nu anterior procedurii de selecție drepturi de utilizare în această bandă de frecvențe, în licenţele ce le vor fi emise, în urma procedurii de selecţie, va fi înscrisă obligația de a instala și menține în funcțiune (până la finalul perioadei de valabilitate a licenței) un număr de 1000 de stații de bază, situate oriunde pe teritoriul național și având capabilitatea de a asigura o viteză de cel puțin 100 Mbit/s/20 MHz, după zece ani de la intrarea în vigoare a licenței. C. Pentru câştigătorii mai sus menționați care își adjudecă drepturi de utilizare în banda 3400-3800 MHz doar pentru cantitatea minim posibilă ce poate fi achiziționată (prevăzută la secțiunea 4.1.3. lit. c) din prezentul caiet de sarcini), indiferent dacă dețineau sau nu anterior procedurii de selecție drepturi de utilizare în această bandă de frecvențe, în licenţele ce le vor fi emise, în urma procedurii de selecţie, va fi înscrisă obligația de a instala și menține în funcțiune (până la finalul perioadei de valabilitate a licenței) un număr de 1000 de stații de bază, situate oriunde pe teritoriul național, doar acolo unde se obține acordul majorității populației comunității locale, prin referendum local și având capabilitatea de a asigura o viteză de cel puțin 100 Mbit/s/20 MHz, după zece ani de la intrarea în vigoare a licenței.
3.3.3.2. Condiții tehnice de utilizare a benzii de 700 MHz
i) Valoarea maximă a puterii echivalent radiate izotrop (EIRP) medii a stației de bază în interiorul blocului de 5 MHz alocat unui titular de licență nu poate depăși 64 dBm/5 MHz/antenă, unde EIRP reprezintă puterea totală radiată în orice direcție, într-un singur loc, indiferent de configurația stației de bază; 64 dBm/5 MHz/antenă = 2511.8864315 W putere medie / 5 MHz/antenă

Dacă stația de baza are 4 antene sectoriale rezulta 4 x 2511.89 W = 10 kW / 5 MHz

Dacă stația de baza operează cu mai multe blocuri de 5 MHz (de obicei minim 2, unul pt DL și unul pt UL) rezulta o putere de radiatie multiplicată cu nr. de blocuri.

 

III.4. Condițiile tehnice și operaționale prevăzute în Caietul de sarcini la cap. 3.3.3.1 sunt foarte evazive, neclare și permisive.

Mai ales că vulnerabilitățile rețelelor wireless 5G sunt intrinseci acestei tehnologii, sunt extrem de energofage și, cel mai grav, sunt gestionate de o inteligență artificială incontrolabilă de oameni.

Extras din Caietul de sarcini:

În concluzie, datorită multiplelor nereguli existente în aceste proiecte de acte normative solicităm anularea DOCUMENTELOR PROCEDURII DE SELECȚIE privind procedura de selecţie pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvenţelor radio în benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz.

Data: 16.08.2022

Coaliția STOP 5G ROMÂNIA

Email: contact@stop5gromania.ro/ stop5gromania@gmail.com;

Website: stop5gromania.ro;

Facebook: https://www.facebook.com/stop5gromania.

Coaliția STOP 5G ROMÂNIA este o mișcare civică, fără formă juridică, formată din asocierea a aproximativ 90 de organizații semnatare ale Memoriului Național STOP 5G și aproximativ 50.000 de cetățeni români semnatari ai petițiilor împotriva implementării iresponsabile pe scară largă a rețelelor 5G.(www.stop5gromania.ro/membri)

Coaliția STOP 5G ROMÂNIA este membră a ALIANȚEI EUROPENE STOP 5G formată din peste 41 de grupuri civice apolitice, fără conflicte de interese aparținând a 23 de națiuni europene, pentru a împărtăși o cale comună pentru revendicarea drepturilor fundamentale grav amenințate de noile tehnologii de comunicații electronice 5G și de sistemele de emisii de frecvență radio. (https://www.alleanzaitalianastop5g.it/442967283).

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.